Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä

Uusi Valtioneuvoston asetus (209/2011) talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 9.3.2011 korvaten aiemman asetuksen. Asetukseen tehtiin määraikojen osalta muutos vuonna 2015 (343/2015). Jos kiinteistösi on kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella, tulee kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä saattaa Valtioneuvoston asetuksen vaatimukset täyttäväksi viimeistään 15.3.2018 mennessä. Jätevesijärjestelmän olennainen muuttaminen edellyttää rakennusvalvontaviranomaiselta toimenpideluvan. Uudisrakentamisen tai siihen verrattavan rakentamisen yhteydessä jätevesien käsittely käsitellään rakennusluvan yhteydessä. Korjaus- ja muutostöissä saatetaan edellyttää myös jätevesijärjestelmän saattamista asetuksen vaatimukset täyttäväksi.


Milloin jätevesijärjestelmää ei tarvitse rakentaa?

Kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää ei tarvitse rakentaa, jos

  • kiinteistön jätevedet johdetaan tai tullaan johtamaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon.
  • kiinteistön jätevesien määrä on vähäinen eikä vesikäymälää ole (esim. kesäasunnoissa kaivovesi ja kuivakäymälä). Saunan pesuvesille (kantovesi) ja muille vastaaville vähäisille jätevesille voi rakentaa yksinkertaisen imeytyskuopan tai asentaa ostetun pesuvesien imeytyskaivon.
  • kiinteistöllä on velvollisuus hakea ympäristölupaa (esim. jos kiinteistössä on vähintään sata asukasta)

Kiinteistön omistajilla on kuitenkin velvollisuus tehdä selvitys kiinteistön jätevesien käsittelystä, mikäli kiinteistö ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon. Selvitys tulee säilyttää kiinteistön asiapapereissa.


Miten edetä jätevesijärjestelmän uusimisessa tai rakentamisessa?

  1. Selvitä ensin kunnan vesihuoltolaitokselta, voiko kiinteistön liittää kunnan viemäriverkostoon. Vesihuoltolaitoksen vesihuoltoinsinööriltä osaa ottaa tähän kantaa.
  2. Tutki mahdollisuutta yhteiseen viemäröintiin alueella tai naapureiden kanssa.
  3. Jos päädyt kiinteistökohtaiseen jätevesien puhdistamiseen, hanki pätevä (haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn perehtynyt) suunnittelija. Suunnittelija tekee suunnitelman kiinteistöllesi sopivasta jätevesijärjestelmästä.
  4. Hae erillinen toimenpidelupa järjestelmän rakentamiselle tai tehostamiselle rakennusvalvontaviranomaiselta. Jos kyseessä on uudisrakentaminen, sisällytetään lupa rakennuslupaan.
  5. Noudata rakennusvalvontaviranomaisen asettamia lupaehtoja ja huolehdi rakentamisen valvonnasta.
  6. Huolehdi, että ennen järjestelmän käyttöönottoa jätevesijärjestelmästä on käyttö- ja huolto-opas.

Mistä löytää pätevä jätevesijärjestelmän suunnittelija?

Jätevesijärjestelmien suunnitelmia laativat haja-asutuksen vesihuoltoon perehtyneet suunnittelijat. FISE Oy pitää listaa koulutuksen käynneistä pätevistä suunnittelijoista. Suunnittelijoiden yhteystietoja löytyy myös Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton sivuilta. Pätevä suunnittelija osaa ehdottaa nimenomaan rakennuspaikalle soveltuvia järjestelmiä.

Fisen Oy:n suunnittelijat

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto

Hajajätevesisuunnittelijoita


Lisätietoa kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelystä

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ylläpitää kattavaa verkkosivustoa ”Opas jätevesien maailmaan”. Sivusto tarjoaa puolueetonta tietoa ja se on esitetty helposti ymmärrettävässä muodossa.

Opas jätevesien maailmaan

Lisätietoa jätevesisuunnitelmien sisällöstä