FOCUS

Focus-alueen yleissuunnitelman ehdotus

Yhteystiedot - Contact

Lisätietoja - More Information

Projektipäällikkö
Project manager
Petteri Puputti
+358 40 314 3515
  
etunimi.sukunimi@tuusula.fi
firstname.lastname@tuusula.fi
 
Tuusulan kunta 
Municipality of Tuusula 
PL 60 (Moukarinkuja 4C)
04301 Tuusula
Finland
+358 9 87181
www.tuusula.fi

Focus on Etelä-Tuusulaan suunnitteilla oleva uusi vetovoimainen yritysalue

Focuksen suurimpana vahvuutena on sen logistisesti erinomainen sijainti. Alue sijaitsee pääkaupunkiseudun pohjoisrajalla, Helsinki-Vantaan-lentoaseman kupeessa, Tuusulanväylän (kt 45) ja tulevan Kehä IV:n (mt 152) risteyksessä. Focus-alueelta on nopeat yhteydet tärkeimmille pääväylille, satamiin ja viereiselle lentokentälle. Alueen läpi tulevaisuudessa kulkeva Kehä IV on yksi suunnitteilla olevista Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteyksistä, joka toteutuessaan luo uuden tieyhteyden Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Tuusulanväylän (kt 45) välillä.

Focus-alue tarjoaa tilaa. Noin 500 hehtaarin kokoisesta alueesta lähes puolet varataan rakentamiseen ja loput mm. liikennejärjestelyille, kunnallisteknisille ratkaisuille ja lentokenttätoiminnoille. Alueelle kaavoitetaan teollisuus- ja työpaikkatontteja eri kokoluokissa, mutta pääpaino on isoissa yli 10 hehtaarin rakennuspaikoissa. Rakentamisen kokonaismäärä on lähes miljoona kerrosneliömetriä. Alueen palvelut keskittyvät Tuusulanväylän läheisyyteen, jonne on mahdollista toteuttaa 100 000 k-m²:n suuruinen vähittäistavarakaupan suuryksikkö.

Focus-alueen yleissuunnittelu on ehdotusvaiheessa!

Yleissuunnitelma ei ole virallinen kaavataso, mutta se toimii tulevien asemakaavojen selvitysaineistona. Suunnittelulla tarkennetaan ja ajanmukaistetaan osayleiskaavassa tehtyjä suunnitteluratkaisuja, jotka käsittävät yksittäisiä asemakaava-alueita laajempia kokonaisuuksia. Yleissuunnittelussa otetaan kantaa mm. Kehä IV:n liittymäjärjestelyihin ja rinnakkaiskadun linjaukseen, korttelikokoihin, kaupan ratkaisuun sekä voimalinjojen muutostarpeisiin. Maankäyttöratkaisujen lisäksi laaditaan työn edellyttämät selvitykset liikenteestä ja kunnallistekniikan toteuttamisesta sekä alueen tasaamisesta.

Yleissuunnitelma-aineisto oli edellisen kerran nähtävillä luonnosvaiheessa keväällä 2022, jolloin suunnitelmista oli mahdollista antaa palautetta. Suunnitelman ehdotukseen on tehty muutoksia saadun palautteen perusteella. Yleissuunnitelma on tarkoitus hyväksyä loppukesästä, jonka jälkeen alueen suunnittelua jatketaan asemakaavoituksella.

Tuusulan kunnanhallitus on 24.4.2023 § 147 päättänyt asettaa Focus-alueen yleissuunnitelman ehdotuksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi lausuntojen ja muistutusten esittämistä varten. Aineisto on nähtä­villä 11.5.–12.6.2023 välisenä aikana TuusInfo-asiakaspalvelun tiloissa kunnan pääkirjaston rakennuksessa osoitteessa Autoasemankatu 2 sekä kunnan verkkosivuilla.

Focus-alueen yleissuunnitelma-aineiston löydät täältä.

Alueen suunnittelusta järjestetään asukastilaisuus keskiviikkona 31.5.2023 klo 18.00-19.30 Ruotsinkylän koululla (Rävbäckinkuja 29). Asukastilaisuudessa kuullaan alueen suunnittelun tilanteesta ja ehdotuksen sisällöistä sekä käydään yhteistä keskustelua aiheesta.

Sammonmäen asemakaavamuutos sai lainvoiman

Sammonmäki III asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 16.2.2022 ja alueen pitkäaikainen rakennuskielto päättyy. Samalla käynnistyy alueen muutos asuinalueesta työpaikka-alueeksi. Yritystoiminnan näkökulmasta alueen sijaintia Focus-alueen keskellä ja lentoaseman kupeessa voi luonnehtia ensiluokkaiseksi.

Sammonmäen alue on suunnattu ensisijaisesti pienemmille yrityksille. Nykyiset rakennuspaikat ovat kooltaan noin 2000–2500 m², mutta ohjeellinen tonttijako mahdollistaa pienimmillään jopa 900 m² kokoisen yritystontin toteuttamisen. Rakennuspaikkoja voi toki yhdistellä myös isommiksikin. Alue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa, joten kunnalle ei myytävää tonttitarjontaa ole alueelle tulossa.

Yrittäjien on hyvä huomioida, että alueelle sijoittuvien toimintojen tulee olla ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia asutuksen läheisyydestä johtuen. Lisäksi alueen sijainti pohjavesialueella tulee ottaa tarkasti huomioon niin rakentamisessa kuin harjoitetussa toiminnassakin.

Ennen kuin alueen kehittyminen pääsee toden teolla vauhtiin, tulee alueen nykyinen kunnallistekninen verkosto saneerata ja kadut leventää työpaikkatoiminnoille soveltuviksi. Kunnallistekniikan suunnittelun ja toteutuksen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Kaava-aineiston löydät täältä:https://kartta.tuusula.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.tuusula.fi%252F/sukka_asemakaava_user/916

Mt 152 välillä Hämeenlinnanväylä (vt 3) - Tuusulanväylä (kt 45) (Kehä IV)

Maantien 152 jatke on uusi tieyhteys Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän välille lentoaseman pohjoispuolelle. Tarve tieyhteydelle syntyy uusien logistiikkakeskusten poikittaisista yhteystarpeista pääteiden välillä.

Uudenmaan ELY-keskus käynnisti yhdessä Vantaan kaupungin ja Tuusulan kunnan kanssa aluevaraussuunnitelman laatimisen keväällä 2018. Aluevaraussuunnitelma on laadittu palvelemaan erityisesti kuntien kaavoitusta. Hankkeeseen on sovellettu ympäristövaikutusten arviointi (YVA) menettelyä, josta Uudenmaan ELY-keskuksen Y-vastuualue on antanut perustellun päätelmän elokuussa 2020. Varsinainen aluevaraussuunnitelma valmistui joulukuussa 2020.

Väyläviraston hankekortin löydät täältä:https://vayla.fi/documents/25230764/35412113/TIE+Mt+152+(Keh%C3%A4+IV)+hankekortti.pdf/a9c0428f-c4ee-80e0-cde1-ed6afc429d81/TIE+Mt+152+(Keh%C3%A4+IV)+hankekortti.pdf?t=1611322691335

Hankkeesta vastaavana toimii Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) liikenne ja infrastruktuuri-vastuualue: https://vayla.fi/hameenlinnanvayla-tuusulanvayla