Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa myös sinä voit vaikuttaa ja ehdottaa parempaa elämää Tuusulassa edistäviä ideoita.

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallisuus on nostettu yhdeksi keskeisimmistä asioista kunnan strategiassa. Osallistuva budjetointi edistää asukkaiden osallisuutta. Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi.

"Taustalla on ajatus osallistuvasta demokratiasta, jossa tavalliset ihmiset päättävät kunnan käytössä olevien julkisten varojen jakamisesta ja käytöstä"

Tuusulan osallistuva budjetointi ja osbu-projektien seuranta tapahtuu sähköisellä osallistumisalustalla osoitteessa
osallistu.tuusula.fi.

 

Osallistuva budjetointi uudistuu 2023 ja 2024

  • Budjetti tuplataan 200 000 euroon vuonna 2023 asukkaiden toiveesta. Myös Tuusulan edellisen osbu-kierroksen aikana tehdyn tutkimuksen tulokset puoltavat suurempaa budjettia. Isommalla budjetilla voidaan toteuttaa suurempia ja vaikuttavuudeltaan merkittävämpiä projekteja. Ihmisten hyvinvoinnin lisääntyminen ja asuinympäristön parantuminen edistävät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. 

  • Asukasäänestyksessä menestyvien projektien toteutukseen tulee enemmän aikaa. Jatkossa äänestyksessä voittaneiden projektien toteuttaminen pystytään toteuttamaan suunnitelmallisemmin toteutusajan pidennyttyä vuoden 2024 loppuun. Pienemmät ja nopeammat projektit voidaan toteuttaa vuoden 2023 aikana ja isommat laajempien kokonaisuuksien projektien vuoden 2024 loppuun mennessä. Näin isoimmat projektit voidaan suunnitella ja toteuttaa systemaattisemmin osana seuraavan vuoden työsuunnitelmia. 

  • Saatuihin ideoihin vastaaminen tehostuu sisäisen työskentelyn sujuvoitumisella ja uusilla työkaluilla. Tämä näkyy asukkaille parempana vuorovaikutuksena ja nopeampina vastauksina asukkaiden idoihin.  

  • Yhteistyö koulujen ja oppilaitosten välillä tiivistyy. Tutkimustulosten mukaan tuusulalaiset nuoret ja nuoret aikuiset ovat aliedustettuina osbun ideoissa ja äänestyksissä. Nyt on aloitettu yhteistyö Keudan kasvatus- ja nuorisotyön opiskelijoiden kanssa nuorten ja nuorten aikuisten aktivoimisessa ja tavoittamisessa. Peruskouluissa tiivistynyt yhteistyö näkyy 5. ja 6. luokkalaisille pidettävinä osallisuutta edistämässä -oppitunneissa.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet 2023-2024

 

Näin Tuusulan osallistuva budjetointi on kehittynyt

Vuonna 2022 koronalla oli vielä negatiivinen vaikutus idea- ja yhteiskehittämisen pajojen toteutamiseen. Ideoita saatiin kuitenkin peräti 551 kappaletta ja äänestyksessä oli ennätykselliset 188 eri ehdotusta. Toteutettavaksi tuli 31 projektia. Budjettina oli 100 000 euroa. Äänestäjien ja äänien määrä kääntyi kuitenkin laskun. Yhteensä ääniä annettiin 18 394 ja äänestysaktiivisuus jäi 6,3 prosenttiyksikköön. Selvityksen mukaan vähentyneellä osbu-markkinoinnilla ja samaan aikaan pidetyillä aluevaaleilla oli vaikutusta äänestysaktiivisuuteen. Vuoden aikana keskityttiin tutkimukseen ja osallistuvan budjetoinnin prosessin kehittämiseen.

Vuonna 2021 korona-pandemia vaikutti myös osallistuvaan budjetointiin. Tilaisuuksien määrä väheni ja kohtaamiset yhteisöjen ja asukkaiden kanssa olivat minimissä. Ideoita saatiin 344 kappeletta ja äänestykseen wpäätyi yhteiskehittämisen jälkeen 136 erilaista ehdotusta. Budjettina oli 100 000 euroa aiempien vuosien tapaan. Asukkaat antoivat yhteensä 24 555 yksittäistä ääntä eri ehdotuksille ja äänestysprosentti kasvoi edellisvuosista (2% vuonna 2019, 6,1% vuonna 2020 ja 7,4% vuonna 2021). Toteutettavaksi tuli 26 projektia.

Vuonna 2020 asukkaiden päätettävänä oli sama 100 000 euron määräraha. Idoita asukkailta saatiin ennätysmäärä, 684 ideaa oman asuin- ja elinympäristön parantamiseksi. Äänestykseen päätyi yhteiskehittämisen jälkeen 179 erilaista ehdotusta, joista asukkaat äänestivät toteutettavaksi 37 projektia. Äänestysprosentti kolminkertaistui edellisestä vuodesta, yksittäiiä ääniä eri ehdotuksille annettiin yhteensä 19 556 kappaletta.

Vuonna 2019 osallistuvassa budjetoinnissa oli käytettävissä 100 000 euroa. Ideahaun aikana saatiin asukkailta 269 erilaista viihtyvyyttä ja hyvinvointia edistävää ideaa. Jatkokehittämisvaiheessa niistä jalostettiin 95 erilaista ehdotusta äänestykseen. Toteutettavaksi tuli 33 eri ehdotusta.

Vuonna 2018 Tuusulassa kokeiltiin kehittämisverkostojen toiminnassa osallistuvan budjetoinnin Decidim-alustan käyttöä.Osallistuvaa budjetointia kokeiltiin ensimmäisiä kertoja Tuusulassa vuonna 2017 kehittämisverkostojen osalta noin 40 000 euron määrärahalla.