Huoltajille

Mitä huoltajat pitävät koulussa tärkeänä?

Tuusulan peruskoulujen oppilaiden huoltajilta kerättiin näkemyksiä heidän koulussa tärkeinä pitämistään asioista opetussuunnitelman valmisteluun liittyvissä koulutapahtumissa kevättalvella 2014 sekä Tuusulan kunnan www-sivujen kautta kesällä 2014 toteutetussa verkkokyselyssä. Alla on yhteenveto kyselyjen tuloksista, joita on hyödynnetty paikallisen opetussuunnitelman valmistelussa. 

     SIVISTYS

 • TVT -osaaminen
 • Medialukutaito
 • Tiedonhankintataidot/ tiedon soveltaminen
 • Oppiaineiden perustaidot, erityisesti kielet
 • Perinteiden ja historian arvostaminen
 • Muutosvalmius ja epävarmuuden sietokyky
 • Sosiaaliset taidot
 • Itsestä ja toisista huolehtiminen
 • Arjen hallinta

     OSALLISUUS

 • Oman työn suunnittelu, seuraaminen ja arviointi ikäkauden mukaisesti
 • Oppilaat mukaan yhteisten asioiden suunnitteluun (oppilaskunnat vain pieni osa)
 • Yhteistoiminnallinen oppiminen
 • Vertaisoppiminen
 • Konkreettista tekemistä enemmän
 • Valinnaisuuden lisääminen oppiaineissa
 • Valinnaisuuden lisääminen opiskelutavoissa
 • Yhteisöllisyys edellytys osallisuudelle

     TOIMINTAKULTTUURI

 • Turvallisuus
 • Kannustaminen
 • Suvaitsevaisuus
 • Yksilön huomioiminen
 • Monipuoliset työtavat
 • Nykyaikaiset TVT -välineet
 • Koulurakennus tarkoituksenmukainen
 • Opetusryhmät toimivan kokoisia
 • Vuorovaikutuksellisuus ja osallisuus
 • Luonnon ja ympäristön huomioiminen
 • Toimiminen erilaisissa yhteisöissä ikärajat ylittäen
 • Yhteistyö järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa (esim. koulumummo ja -vaari)
 • Huoltajien osaaminen esille
 • Kiusaamisen ehkäiseminen
 • Hyvinvointi

     MOTIVAATIO

 • Kannustaminen ja rohkaiseminen
 • Valinnaisuuden lisääminen
 • Monipuolisen työtavat
 • Selkeät tavoitteet
 • Itsearviointi
 • Eriyttäminen
 • Käytännön läheisyys opetettavaan asiaan
 • Koulun viihtyisä työympäristö
 • Kodin ja koulun tiivis yhteistyö myös arjessa

     HYVÄ OPETTAMINEN

 • Kannustavaa
 • Tavoitteellista
 • Käytännönläheistä
 • Oppiainerajat ylittävää
 • Yksilölliset tarpeet huomioivaa
 • Läsnäolevaa ja välittävää
 • Joustavaa ja monipuolista
 • Innostavaa, kuuntelevaa ja vuorovaikutteista
 • Arviointi monipuolista
 • Oppimiseen riittävästi aikaa
 • Opettajan merkitys korvaamatonta

     HYVINVOINTI

 • Kodin ja koulun yhteistyö; riittävä tiedonkulku
 • Kodin lisäksi terveistä elämäntavoista huolehtiminen myös koulun tärkeä tehtävä
 • Kansalaistaitojen opettaminen
 • Taloustaitojen opettaminen jo alaluokilla
 • Kouluruokailu
 • Kerhotoiminta
 • Pienillä oppilailla iltapäivätoiminta
 • Terveydenhoitopalvelut

     MONIPUOLINEN TYÖSKENTELY JA TYÖTAVAT

 • Joskus yksin mutta ennen kaikkea yhdessä
 • Tutkimuksellisuus
 • Tekemällä oppiminen
 • Projektit, ryhmätyöt, työpajat
 • TVT -välineiden tehokas käyttö unohtamatta käsillä tekemistä
 • Innovatiivisuus ja yrittäjyys
 • Luovuus
 • Ongelmanratkaisutaidot
 • Luonnossa oppiminen
 • Vapaa-ajalla opitun huomioiminen myös koulutyössä

     VAIKUTTAMINEN

 • Avoin koulu; vanhemmat mukaan koulun toimintaan
 • Keskusteluja ja tapaamisia useammin ja erilaisisa tilanteissa
 • Vanhemmille lisää tietoa, mihin asioihin he voivat vaikuttaa
 • Tiedottaminen erityisen tärkeää
 • Wilma hyvä yhteistyökanava