Valtuustokauden tavoitteet

Valtuustokauden tavoitteet on johdettu strategian visiosta, päämääristä ja yhteisestä toimintatavastamme. Tavoitteita laatiessa on huomioitu pormestariohjelma sekä osallistuvan strategiaprosessin aikana esiin nousseita keskeisiä asioita. Valtuustokauden tavoitteita on 14.

Päämäärä: Tuusulassa on mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä

 1. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä
 2. Luomme tiiviimpiä keskusta-alueita, jotka mahdollistavat monipuolisemmat palvelut
 3. Tarjoamme monipuolisia asumisen mahdollisuuksia varmistamalla tonttitarjonnan ja erilaiset asumismuodot
 4. Tarjoamme yrityksille laadukkaita palveluita, osaavaa työvoimaa ja työpaikkatontteja erinomaisilla liikenneyhteyksillä
 5. Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin ja vapaa-aikaan

Päämäärä: Tuusulassa on hyvä elää

 1. Kehitämme hyvinvoinnin edellytyksiä ja Ehkäisemme yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia
 2. Vahvistamme kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta. Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä.
 3. Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä.
 4. Olemme kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta vahvistaen yhdenvertaisuutta ja elinikäistä oppimista
 5. Varmistamme arjen ja lähiympäristön turvallisuuden

Päämäärä: Tuusula kehittyy kestävästi

 1. Rakennamme kestävää tulevaisuutta ja edistämme ilmastotekoja kaikessa toiminnassa
 2. Vaalimme viherympäristöä, vesistöjä ja niiden saavutettavuutta sekä luonnon monimuotoisuutta
 3. Kehitämme monipuolista ja sujuvaa liikkumista Tuusulassa ja seudulla
 4. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen

Vuositavoitteet johdetaan valtuustokauden tavoitteista

Valtuustokauden tavoitteet on asetettu valtuustokaudeksi 2021–2025. Niitä toteuttamaan määritetään vuositavoitteita ja toimenpiteitä vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. Vuositavoitteet ja toimenpiteet saavuttamalla edetään kohti valtuustokauden tavoitteita.

Vuositavoitteita ja toimenpiteitä valmisteltiin toimialueilla keväästä 2021 asti osana talousarvion valmistelua. Luonnostellut vuositavoitteet ja toimenpiteet yhteensovitettiin valtuuston hyväksymiin valtuustokauden tavoitteisiin lokakuun alussa ja samalla tavoitteisto myös täydentyi.

Valtuustokauden tavoitteista johdettujen vuositavoitteiden ja toimenpiteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan neljännes- ja puolivuosivuosiraporteissa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Valtuustokauden tavoitteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Keinot

Strategiaperustan laadinnan yhteydessä määritettiin kolme strategista keinoa, joiden avulla strategian tavoitteita tullaan saavuttamaan. Keinot tehdä strategiasta totta löytyvät digitalisaation hyödyntämisestä, vaikuttamisesta ja yhteistyöstä (edunvalvonta) sekä osaamisesta ja kyvykkyyksistä (henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen). Jokaisesta keinosta on laadittu strateginen ohjelma ja ne ovat osa 13.12.2021 hyväksyttyä strategiakokonaisuutta.

Indikaattorit

Jokaiselle valtuustokauden tavoitteelle on määritetty indikaattoreita, joiden avulla seurataan tavoitteen saavuttamista. Indikaattorille määritetään lähtötaso ja tavoitetaso vuoden 2022 aikana.

Talousarvio

Uuden kuntastrategian toteutus on lähtenyt käyntiin vuoden 2022 aikana 14 valtuustokauden tavoitteen ja niitä toteuttavien vuositavoitteiden ja toimenpiteiden myötä. Talousarviossa vuodelle 2022 myönnetyt eurot auttavat tekemään tavoitteista totta.

Tutustu talousarvioon!