Kellokosken koulun järjestyssäännöt

1.    Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

   - järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
   - järjestyssäännöt perustuvat lakiin ja ovat voimassa koulun alueella koulupäivän ajan.
   - säännöt ovat voimassa myös koulun toiminnassa koulun ulkopuolella (esim. opintoretket ja leirikoulut).
   - säännöt ovat voimassa, kun oppilas on ennen oppitunteja saapunut tai oppituntien jälkeen poistunut koulun alueelta.

 

2.    Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Oppilaalla on oikeus:

   - maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan.
   - tasavertaiseen asemaan riippumatta erilaisesta tavasta oppia, sukupuolesta, uskonnosta, kielestä tai kulttuurista.
   - saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä turvallisessa opiskeluympäristössä.
   - muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.
   - suunnitelmaan, joka suojaa oppilasta kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta (KiVa koulu –ohjelma, tasa-arvosuunnitelma, hyveet).

 Oppilaalla on velvollisuus

  • osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.

  • suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

  • osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

 

 3.    Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Hyvä käytös

   - koulussa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti muut huomioon ottaen
   - oppitunneille saavutaan ajoissa.
   - tunneilla keskitytään opettajan antamiin tehtäviin eikä häiritä esimerkiksi asiattomalla keskustelulla tai kuljeskelulla. 
   - oppitunneilla ei syödä ja pidetään esillä vain oppimiseen tarvittavat välineet.
   - ruokalassa aterioidaan hyvien tapojen mukaisesti.
   - plagiointi on kielletty, noudatetaan tekijänoikeuksia.

Oleskelu ja liikkuminen

   - Välitunnit vietetään sovitulla alueella, eikä koulualueelta saa poistua koulupäivän aikana. Luvatta poistunut liikkuu omalla vastuullaan eikä mahdollisia vahinkoja korvata
   - kulkuvälineet säilytetään niille varatuilla paikoilla.

 Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

   - jokainen on vastuussa kouluympäristön siisteydestä ja omien jälkien siivoamisesta
   - Oppilas on velvollinen aiheuttamansa vahingon korvaamiseen. 

Turvallisuus

   - jokainen on omalla toiminnallaan vastuussa siitä, että koulumme on turvallinen ja viihtyisä opiskelu- ja työpaikka oppilaille, opettajille ja muulle henkilökunnalle.
   - koulun alueella on käytössä kameravalvonta.
   - lumipallojen heittely on kielletty.
   -väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen toisia kohtaan on ehdottomasti kielletty.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

   - matkapuhelimen käyttö oppitunneilla on sallittu vain opettajan luvalla, kun sitä tarvitaan tehtävien suorittamiseen.
   - jokainen kirjautuu koulun tietokoneille ja palveluihin vain omilla tunnuksilla ja on vastuussa siitä, että hänen käyttämänsä koulun laitteet ja sen oheislaitteet (kuulokkeet yms.) pysyvät käytössä hyvässä kunnossa.
   - koulussa otetun kuvan tai videon julkaiseminen edellyttää kohteelta saatua lupaa.

Päihteet ja vaaralliset esineet

   - koulualueelle ei saa tuoda eikä koulualueella saa käyttää tupakkatuotteita tai päihteitä.
   - kouluun ei saa tuoda teräaseita, tulentekovälineitä eikä vaarallisia tai toisen uhkaamisen tarkoitettuja välineitä tms. (perusopetuslaki).

Kurinpito

    - koulussa käytetään laissa säädettyjä kurinpito- ja ojentamiskeinoja. Oppilas hyväksyy ja hoitaa sääntöjen rikkomisesta tulevat seuraamukset.
    - opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat sekä ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

 

4.    Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

   - jokaisella oppilaalla on mahdollisuus osallistua järjestyssääntöjen laatimiseen.
   -koulun järjestyssäännöistä tiedotetaan sähköisesti esim. Koulun kotisivuilla. Järjestyssäännöt voidaan antaa tarvittaessa myös kirjallisesti esim. luokkiin ja oppilaille sekä huoltajille.
   -järjestyssäännöt tarkastetaan jokaisen lukuvuoden alussa. Kellokosken koulun Ops-tiimi vastaa järjestyssääntöjen vuosittaisesta päivittämisestä, ja muutoksista tiedotetaan koulun henkilökunnalle, oppilaille ja huoltajille.