Avustukset

Sähköinen asiointipalvelu

Tammikuussa 2024 otetaan käyttöön uusi sähköisen asioinnin alusta avustushakemusten tekoon. Uusi alusta julkaistiin 4.1.2024. Voit tarkastella vuonna 2023 tai aiemmin lähettämiäsi sähköisiä avustushakemuksia oman asioinnin kautta.

Tuusulan kunnan myöntämät avustukset

Tuusulan kunnan myöntämien avustusten kokonaisuutta uudistettiin vuoden 2023 aikana yhteistyössä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Uudistettu avustuskokonaisuus otettiin käyttöön tammikuussa 2024. Uudistus koskee kunnan myöntämiä toiminta-avustuksia ja kerta-avustuksia. Uudistus ei koske mm. tila-avustuksia, nuorten kesätyöllistämisen avustuksia tai yksityisteiden kunnossapitoavustuksia.

Avustusuudistuksen yhteydessä käyttöön otettiin myös kunnan uusi sähköisen asioinnin alusta. Asiointialusta avautui 4.1.2024. Neuvoja avustusten hakemiseen tarjottiin tammikuussa järjestetyissä avustusklikoissa. Klinikoita järjestetään jatkossakin, ja niistä viestistään erikseen.

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustuksia haetaan tammikuussa uudella sähköisen asioinnin alustalla. Sähköisen hakemuksen voi tehdä 4.-31.1. ja asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Toiminta-avustuksia myönnetään:

 • kulttuuritoimintaan (125 000 €/v)
 • liikuntatoimintaan (50 000 €/v)
 • nuorisotyöhön (15 000 €/v)
 • harrastusmaksuihin (20 000 €/v)
 • yleishyödyllisille yhdistyksille, eläkeläisjärjestöille, erityisliikuntaan ja hyvinvoinnin edistämiseen (67 000 €/v).

Tutustu huolellisesti näiltä sivuilta löytyviin ohjeisiin ja kunnan uudistuneisiin avustusperiaatteisiin ennen hakemuksen jättämistä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä, mutta hakemuksen liitteitä on mahdollista täydentää hakuajan jälkeen. Hakemusten liitteiden tulee olla toimitettuna kuntaan 31.5.2024 mennessä.

Avustuksen myöntäminen ja maksaminen 

Mikäli tammikuussa haettavaa toiminta-avustusta jää jakamatta, voi sitä hakea jatkuvan haun periaatteella. Avustukset maksetaan heti avustuspäätöksen saatua lainvoiman. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli aihetta ilmenee (esim. raportointivelvollisuuden laiminlyönti, väärinkäytökset). Raportointi avustuksen käytöstä tehdään ilmoitettuun määräaikaan mennessä sähköisen asioinnin järjestelmässä. 

Kerta-avustukset

Kerta-avustuksia voi hakea vuoden ympäri jatkuvan haun periaatteella sähköisen asioinnin alustalla. Tutustu huolellisesti näiltä sivuilta löytyviin ohjeisiin ja kunnan uudistuneisiin avustusperiaatteisiin ennen hakemuksen jättämistä.

Avustusmuodot:

 • tapahtumatuki
 • matka-avustus
 • talkooavustus
 • kehittämisverkostojen toimintarahat uuden asukaslähtöisen toiminnan käynnistämiseen (41 000 €/v)
 • kerta-avustus harrastusmaksuihin (5000 €/v, maksetaan harrastuksen järjestäjälle kattamaan harrastajan harrastuskuluja).

Muut avustukset

Tuusulan kunta myöntää avustuksia myös mm.

Lisätiedot näiden avustusten hakuajoista ja hakulomakkeista avustusten omilta sivuilta.

Tuusulan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet   

Kolmannen sektorin järjestämää, paikallista kansalaistoimintaa tekevät yhdistykset ja yhteisöt sekä yksittäiset toimijat voivat hakea kunnalta avustuksia. Avustettavan toiminnan tulee tukea lakien sisältöjä ja henkeä sekä olla linjassa Tuusulan kunnan strategian kanssa.  

Tuusulan kunnalla on käytössä avustustoiminnan yleiset periaatteet, jotka koskettavat kaikkia avustuksia. Tämän lisäksi osalla avustuksista on käytössä avustuskohtaisia myöntökriteereitä. Tuusulan avustustoiminnan yleiset periaatteet sisältävät linjaukset myönnettävistä avustuksista, avustamisen edellytyksistä sekä käytännön prosesseihin liittyvistä yleisistä periaatteista. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden kirjaamisen tavoitteena on lisätä kunnan avustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja varmistaa yhtenäiset toimintatavat kunnan avustusten käsittelyssä. Avustustoiminnan yleisistä periaatteista päättää kunnanhallitus. 

Lautakunnat toteuttavat avustustoiminnan yleisiä periaatteita tehtäväalueellaan ja tarkentavat niitä tarvittaessa. Lautakunnat päättävät tehtäväalueensa avustusten ja vastaavan luonteisten yhteistyösopimusten kriteereistä ja periaatteista sekä viranhaltijoiden oikeudesta myöntää avustuksia ja tehdä kyseisiä yhteistyösopimuksia. Yhteisten palveluiden osalta vastaava toimivalta on kunnanhallituksella.   

Avustusten myöntäminen perustuu aina harkintaan. Harkinnassa otetaan huomioon avustettavan toiminnan tarkoitus, laajuus, laatu sekä kokonaisvaikuttavuus. Toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa voidaan hyödyntää tarkemmin määriteltyjä kriteereitä tai pisteyttämistä. Avustettavan toiminnan tulee tukea kunnan perustehtävää ja/tai kunnan strategian toteutumista. Talousarviossa ja toimialueiden käyttösuunnitelmissa määritellään vuosittain avustuksiin käytettävissä olevat varat.  

Hakija ja avustettava toiminta 

Avustusta voidaan pääsääntöisesti myöntää hakijalle, jonka kotipaikka ja toiminta ovat Tuusulassa tai toimintaan, joka kohdentuu tuusulalaisiin.  

Avustettavan toiminnan on oltava Suomen lakien ja säädösten sekä hyvän tavan mukaista. Avustuksen hakijan harjoittama toiminta ei saa olla ristiriidassa kunnan strategian ja yhteisen toimintatavan, eettisten ohjeiden tai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman kanssa. Tuusulan kunnan myöntämien avustuksien tarkoituksena on kunnan strategian mukaisesti lisätä asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja heidän juurtumistaan yhteisöön sekä kunnan viihtyvyyttä ja elinvoimaa. Avustettavassa toiminnassa tulee korostua yleishyödyllisyys ja avoimuus sekä avustettavan toiminnan tulee edistää kuntalaisten hyvinvointia ja/tai kunnan elinvoimaa. Kunta voi asettaa avustuksen käytölle erityisehtoja.  

Avustuksen saajan hallinnon ja talouden on oltava voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti järjestetty. Yhteisön kirjanpito sekä muu avustuksen seuranta tulee laatia siten, että avustuksen käyttöä on mahdollista seurata ja luotettavalla tavalla arvioida. Avustuksen saaja on vastuussa mahdollisessa alihankintatilanteessa siitä, että myös alihankkija noudattaa tässä ohjeessa määriteltyjä menettelyitä.  

Hakukelpoisuus 

 • Avustusten tulee kohdentua tuusulalaisiin, Tuusulaan tai hakijan olla tuusulalainen. 
 • Avustuksen saajalta tulee löytyä omaa rahoitusta ja realistinen toimintasuunnitelma. 
 • Aiemmin saadun avustuksen tulee olla raportoituna ennen uuden avustuksen myöntämistä. 
 • Toimintaa ei tueta muulla kunnan avustuksella tai tuella (poislukien tila-avustukset). 
 • Hakijan tulee olla oikeushenkilö (y-tunnus) tai täysi-ikäinen (vahva tunnistautuminen).   
 • Ei rekisteröityneet yhteisöt, esimerkiksi työryhmät, rinnastetaan yksityishenkilöön (hakijan oltava täysi-ikäinen ja tunnistauduttava vahvasti). Avustusten haku on heille mahdollista sekä yhdistyksille että yksityishenkilöille suunnattujen avustusten osalta. 
 • Tarkoituksenmukainen, yleishyödyllinen sekä toiminnan rahoittamiseksi järjestetty varainhankinta ei vähennä avustuksen määrää.   
 • Hakemus on jätettävä sähköiseen järjestelmään määräaikaan mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksen liitteitä voi täydentää hakuajan päätyttyä. 
 • Osa avustuksista (kerta-avustukset) on jatkuvan haun piirissä ja tällöin hakuaika on kalenterivuosi.  
   

Avustushakemuksia arvioitaessa suositaan hankkeita, toimintaa tai tapahtumia, joilla on 

 • vaikutuksia yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, saavutettavuuteen ja hyvinvointiin sekä toiminnan monipuolisuuteen avustusten kokonaisuudessa 
 • yhteistyötä eri toimijoiden välillä
 • omarahoitusta, tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa, ja realistinen toimintasuunnitelma. 


Myönnettävä avustus  

Pääperiaate on, että kunta voi myöntää avustusta samaan tarkoitukseen ainoastaan yhden avustuksen muodossa (poikkeuksena tästä tila-avustukset). Avustusta haettaessa hakijan on ilmoitettava myös muualta kuin Tuusulan kunnalta samaan tarkoitukseen saamansa avustukset. Hakijayhteisöltä edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.  

Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutos aiheuttaa avustuksen takaisinperinnän, mikäli asiasta ei ole etukäteen sovittu kunnan kanssa. Avustuksen saajan on myös informoitava kuntaa välittömästi, mikäli saajan kyvyssä toteuttaa avustuksen kohteena oleva toiminta, osittain tai kokonaan, tapahtuu muutos.  Avustuksia ei myönnetä takautuvasti. 

Avustuksia ei käsitellä kesäaikana 21.6.-10.8.2024.

Vuoden 2023 avustuksen raportointi

Vuoden 2023 avustusten raportointi vuoden 2023 avustuspäätösten mukaisesti.