Vasun toteuttaminen Lepolan päiväkodissa

Toimintamme pohjautuu Tuusulan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Päiväkotimme toiminnassa keskeistä on tukea lapsen hyvinvointia. Hyvinvoiva lapsi voi kokea olevansa arvokas ja ainutlaatuinen, ja saa mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Sallivassa ilmapiirissä lapsi uskaltaa ilmaista mielipiteitään ja toiveitaan, kokea elämyksiä ja tunteita sekä tutkia itseään kiinnostavia ilmiöitä. Leikillisyys ja toiminnalliset menetelmät tuottavat oppimisen ja oivaltamisen iloa, mikä tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Lapsen hyvinvoinnin lähtökohtana yksikössämme on keskusteleva ja arvostava vuorovaikutus kaikkien päiväkodin toimijoiden kesken. Kiinteä ja avoin vuoropuhelu lapsen huoltajien sekä muiden lapsen elämässä toimivien ihmisten välillä toimii lapsen hyvinvoinnin perustana. Lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi taataan kohtaamalla lapsi sensitiivisesti ja vastaamalla lapsen tarpeisiin ja tunteisiin. Toiminnassamme tuemme ja turvaamme lasten välistä vuorovaikutusta ja vahvistamme lasten tunnetta ryhmään kuulumisesta.   

Toimintamme painopistealueina ovat

  • kokopäiväpedagogiikka
  • ulkopedagogiikka
  • kasvattajan osallisuus leikkiin
Kokopäiväpedagogiikalla tarkoitetaan sitä, että koko varhaiskasvatuksen toiminta-aika nähdään arvokkaana ja merkityksellisenä kasvatus- ja opetustilanteena. Pedagogisesti suunnitelluissa päivittäin toistuvissa tilanteissa lapset harjoittelevat ja oppivat monia tärkeitä arjen taitoja. Arjen toistuvissa hetkissä kehittyvät luontevasti myös esimerkiksi lasten kielelliset, motoriset ja sosiaaliset taidot. Tavoitteenamme on havaita arjen tilanteiden oppimisen mahdollisuudet ja ottaa nämä huomioon, kun suunnittelemme ja kehitämme toimintaympäristöä ja arjen rakenteita yhdessä lasten kanssa.
 
 

Ulkopedagogiikassa hyödynnämme monipuolisesti päiväkotimme pihan ja lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Viedessämme liikkumisen ja leikkimisen ohella ulos myös toimintaa, jota perinteisesti on toteutettu sisätiloissa, kuten esimerkiksi kuvallista-, musiikillista ja kehollista ilmaisua, mahdollistamme leikinomaisen, paljon yhdessä liikkumista ja tutkimista sisältävän oppimisen lapselle.

Lapsi kehittyy ja oppii leikkiessään. Lasten aloitteesta leikissä syntyy mahdollisuuksia oppia vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, ajattelua ja oppimaan oppimista, motorisia taitoja ja luovuutta. Kasvattajat ovat leikissä läsnä leikkimisen ja vuorovaikutuksen mallintajina, leikkijöiden aloitteiden ja leikin havainnoijina sekä näihin aloitteisiin vastaajina. Kasvattaja on fyysisesti ja emotionaalisesti läsnä siellä, missä leikki on ja hänen tehtävänään on rikastaa leikkiä ja tukea leikkijöiden leikkitaitojen kehittymistä: jotta lapsi oppii leikkiessään, leikin tulee olla lapselle merkityksellistä ja tuottaa lapselle iloa.