Kirkonkylän koulun järjestyssäännöt

 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen  

Kirkonkylän koulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

Järjestyssääntöjä täydennetään tila- ja tilannekohtaisilla toimintaohjeilla (esim. lähiliikuntapaikan säännöt sekä ruokalan, luokkatilojen ja käytävien toimintaohjeet).

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

• Minulla on oikeus saada tarvitsemaani opetusta sekä kasvun ja oppimisen tukea turvallisessa ympäristössä.

• Hyväksyn toiset ja kohtelen kaikkia kunnioittavasti.

• Minulla on oikeus henkiseen ja fyysiseen turvallisuuteen.

Oppilaan velvollisuudet

• Toimin paikan ja tilanteen vaatimalla tavalla koulun sääntöjä noudattaen koulupäivän aikana ja koulumatkoilla.

o Osallistun opetukseen.

o Annan työrauhan.

o Toimin ohjeiden mukaan.

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

• Käyttäydyn kaikkia kohtaan ystävällisesti ja reilusti.

• Arvostan omaa ja toisten työtä.

• Keskityn työhöni.

• Noudatan hyviä tapoja.

• Ruokailen hyviä pöytätapoja noudattaen.

• Pukeudun tarkoituksenmukaisesti.

• Liikun koulun tiloissa rauhallisesti ja äänenkäyttöni on kohtuullista.

• En kiusaa, enkä satuta toisia. Sovittelen ristiriitatilanteet keskustellen ja pyydän tarvittaessa aikuisen apua.

Oleskelu ja liikkuminen

• Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä. (Tieliikennelaki 3§)

• Pyöräillessä käytän pyöräilykypärää. (Tieliikennelaki 90§)

• Vietän välitunnit ulkona välituntialueella tai sopimuksen mukaan koulun sisätiloissa.

• Lähden kotiin koulupäivän päätyttyä.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

• Minulla on mukanani asialliset opiskeluvälineet ja varusteet.

• Huolehdin omalta osaltani ympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta.

• Pidän huolta omista henkilökohtaisista tavaroistani ja yhteisestä omaisuudesta.

• En tuo ylimääräisiä tavaroita tai vaarallisia esineitä ja aineita kouluun.

• Suosin luontoa säästäviä toimintatapoja mahdollisuuksien mukaan.

• Korvaan aiheuttamani vahingon sovitulla tavalla. (Vahingonkorvauslaki 2.luku)

Turvallisuus

• Havaitessani puutteita koulun välineissä tai tiloissa ilmoitan niistä koulun aikuiselle.

• Säilytän polkupyörän pyöräkatoksessa. En pyöräile koulun pihalla.

• Säilytän kotoa tuomani liikuntavarusteet koulun aikuisen kanssa sovittavassa paikassa.

• Noudatan piha-alueiden ja lähiliikuntapaikan sääntöjä sekä lumikelien ohjeita.

• En heitä lumipalloja.

• Koulun alueella on kameravalvonta.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

• Käytän internetiä ja sosiaalista mediaa turvallisesti ja vastuullisesti.

• Pidän kännykän äänettömänä ja poissa näkyviltä oppituntien aikana, mikäli sen käyttöön ei ole annettu lupaa. Kännykkää saa käyttää sovitusti opetukseen liittyen.  Pidän hyvää huolta koulun tieto- ja viestintäteknologisista laitteista.

• Noudatan tekijänoikeuslakeja tiedon hankinnassa sekä tiedon käytössä.

Päihteet ja vaaralliset esineet

• Noudatan tupakka- ja huumausainelakia.

• En tuo vaarallisia esineitä tai aineita kouluun.

Kurinpito

• Kannan vastuuta siten, että myönnän tekoni ja ymmärrän niiden seuraukset.

• Sovitan sääntöjen vastaiset tekoni.

• Koulu käyttää tarvittaessa myös perusopetuslaissa ja -asetuksissa mainittuja kasvatus- ja kurinpitotoimia. (Perusopetuslaki 35§ ja 36§):  

- Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat.  

- Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. (Perusopetuslaki 36 d-g§ )  

- Opettajalla ja rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai kou-lumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

4. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

• Järjestyssäännöistä tiedotetaan Wilmassa ja koulun seinillä. Tila- ja tilannekohtaisia ohjeita annetaan myös koulun info-TV -järjestelmässä, koulun seinillä ja kuulutuksilla.

• Järjestyssäännöt tarkistetaan lukuvuosittain opettajainkokouksessa ja oppilaskunnan hallituksessa.