• Monimuotoiset rungot luovat mielenkiintoisen maiseman

 • Kesäaurinko kurkkaa puiden latvojen läpi

Talousmetsät

Tiesitkö?

 • Hakkuita ei suoriteta 15.4-31.7 välisenä aikana, jolloin on lintujen tärkein pesimäaika
 • Kun metsää uudistetaan käytämme aina kotimaisia puulajeja.
 • reagoidaan nopeasti kasvintuhoajiin (esim. kirjanpainajan tuhot)
 • isot hakkuutyöt ulkoistetaan ja hakkuissa noudatetaan työturvallisuusohjeita
 • oikein ajoitetut metsänhoitotyöt varmistavat metsän parhaan kehityksen

Suurin osa Tuusulan kunnan omistamista metsistä on talousmetsiä. Talousmetsiä hoidetaan silmälläpitäen puuston kasvua ja tavoitteena on usein taloudellinen tuotto. Kunnan talousmetsien hoito perustuu yhdessä metsänhoitoyhdistyksen kanssa laadittuihin metsä- ja puistometsäsuunnitelmiin. Metsänhoidossa ja hakkuissa huomioidaan hyvän luonnonhoidon vaatimukset ja turvataan metsäluonnon monimuotoisuus, metsien laadukkuus ja niiden säilyminen käyttötarkoituksen mukaisina.  

Tuusulan kunta hoitaa ja harventaa metsiä sekä pysty- että hankintakaupalla joka vuosi omilta maa-alueiltaan. Pystykaupan korjuista vastaa puutavaran ostaja, joka korjuuta tehdessään huomioi maaston kantavuuden sekä hakkuutavan. Hankintakaupassa myyjä, eli Tuusulan kunta, vastaa puun korjuusta. Hankintakauppaan sisältyy mm. puistometsien hoito sekä uudisrakentamiskohteista poistettava puusto. Puistometsäkohteille haetaan aina maisematyöluvat rakennusvalvonnasta. 

Yleisen hoidon periaatteet

 • hakkuutapa valitaan metsän käyttötarkoituksen, tavoitteen ja luontoarvojen perusteella
 • metsiä hoidetaan aktiivisesti hoitoluokkakohtaisten tavoitteiden ja  metsänhoitosuunnitelman mukaisesti
 • suunnitelmassa vältetään avohakkuita sekä kauniiden viljelynäkymien metsittämistä
 • säilytetään ja ylläpidetään puuston elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta
 • säästetään mahdollisuuksien mukaan vanhat ja arvokkaat metsät sekä huomioidaan säästöpuut
 • kuullaan asukkaiden toiveita siten, että kunnan ja kuntalaisten yhteinen etu on merkittävämpi kuin yksittäisen asukkaan näkemys 

Kaipaatko lisätietoja?

Tuusulan kunnan viherpalvelut vastaavat Tuusulan metsien hoidosta. Kysy lisätietoja puutarhuri@tuusula.fi