Pysty- ja hankintakauppa

Hankintakauppa

Hankintakaupassa puutavaran korjuusta vastaa myyjä. Hankintakauppaan sisältyvät vuosittain valittavat puistometsien hoitokohteet sekä rakentamiskohteista poistettava puusto. Kohteet tehdään metsurityönä ja pienillä metsätyökoneilla, puistometsien hoidon ja ulkoilukäytön kannalta tarpeellisina siistimis- ja hoitohakkuina. Puistometsien hakkuukohteisiin haetaan maisematyöluvat.

Puistoyksikkö tiedottaa toimenpiteistä rajanaapureille ennen hakkuiden aloittamista. Tuusulan kunta on ostanut hankintapalvelun Metsänhoitoyhdistys Uusimaan kautta, joka tuottaa myös muut kunnan tarvitsemat asiantuntijapalvelut. Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien itsensä rahoittamia ja hallinnoimia yhdistyksiä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on edistää metsänomistajien harjoittaman metsätalouden kannattavuutta, sekä heidän metsätaloudelleen asettamiensa muiden tavoitteiden toteutumista.

Kunnassa on metsä- ja puistometsäasioiden hoitoa varten perustettu eri viranomaisista koostuva työryhmä. Näin tieto kulkee sujuvasti eri yksiköiden välillä, ja monipuolisen kokonaiskuvan muodostuminen helpottuu. Työryhmässä ovat edustettuina Metsänhoitoyhdistys Uusimaa, viherpalvelut, kunnallistekniikan suunnittelu, kaavoitus, rakennusvalvonta ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Työryhmää voidaan tarvittaessa täydentää. Yhteyshenkilönä metsähakkuu ja puistometsien hoitoasioissa toimii kunnanpuutarhuri.

Pystykauppa

Pystykaupan kohteen valinta perustuu kunnan metsä- ja puistometsäsuunnitelmien pohjalta tehtyyn metsätyöryhmän esitykseen. Pystykaupan korjuusta vastaa ostaja. Pystykauppaan sisältyviä hakkuita ei suoriteta 15.04.-15.07. välisenä aikana (eläinten lisääntymiskausi). Lisäksi korjuun ajoituksessa huomioidaan maaston kantavuus sekä hakkuutapa.