Vuorovaikutus ja tiedottaminen

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat halutessaan kaikki, jotka näkevät, että kaavalla on merkittävää vaikutusta omaan elinpiiriin, asumiseen, työntekoon tai harrastusmahdollisuuksiin sekä tietyt viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaluonnoksen nähtävilletulosta tiedotetaan suunnittelualueen maanomistajille ja rajanaapureille kirjeitse. Kaavaehdotuksen nähtävilletulosta tiedotetaan kirjeitse niille, jotka ovat luonnosvaiheessa jättäneet mielipiteensä sekä ulkopaikkakuntalaisille. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaavaehdotuksesta muistutuksen jättäneille kirjeitse.

Kaikista nähtävilletuloista tiedotetaan lehtikuulutuksella ja kunnan internet-sivuilla. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan lehdessä.

Nähtävilläoloaikana kaavoihin voi käydä tutustumassa kunnan verkkosivuilla, kunnantalolla sekä Jokelaa tai Kellokoskea koskevia kaavoja myös paikallisissa kirjastoissa. Merkittävistä kaavoista järjestetään myös yleisötilaisuuksia, joista kerrotaan kuulutuksissa.

Kaavahankkeista saa lisätietoja hankkeen vastuuhenkilöltä, jonka nimi on sulkeissa hankkeen kuvauksen yhteydessä sekä kunnan kaavoitustoimistosta ja kaavoituksen verkkosivuilta.