• Vedenkäsittely

Vedenkäsittely

Testausselosteet

Allasvesihygienian ja uintiveden puhtauden kannalta tärkeimmät asiat ovat uimareiden henkilökohtainen hygienia ja uimahallin ammattitaitoinen siivous. Tästä huolimatta uimareista tulee allasveteen lika-aineita ja mahdollisesti sairauksia aiheuttavia mikrobeja, joten tarvitaan vedenkäsittely ja allasveden desinfiointi kloorilla. Allasvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisia määriä, joista voi olla haittaa ihmisen terveydelle.

Allasveden mikrobiologinen laatu tulee turvata ensisijaisesti veden klooridesinfioinnilla. Klooridesinfioinnin tehostamiseksi voidaan käyttää myös muita menetelmiä. Tuusulan uimahallilla tehostusmenetelmänä käytetään kloorin lisäksi UV-käsittelyä. Vesimäärät ovat suuria, joten veden puhtaana pitäminen vettä vaihtamalla johtaisi huomattavaan veden, lämmitysenergian ja kemikaalien tuhlaukseen. Edellä kerrotuista seikoista johtuen tarvitaan vedenkäsittely. Veden puhdistuskierto lika-aineiden ja haitallisten yhdisteiden poistamiseksi toimii seuraavasti:

  • Karkeasuodatin (isojen partikkeleiden poisto)
  • Saostuskemikaalin syöttö (epäpuhtaudet saostuvat hiutalemaisiksi)
  • Suodatin (orgaanisen lian poisto)
  • Veden siirrot (kloorin ja rikkihapon syöttö, rikkihapolla säädetään veden ph-arvoa)
  • Tehostusmenetelmät (UV-käsittely)