Palkkatukiohjeet

Palkkatuki yhdistyksessä

Työkokeilu

Palkkatuen hakeminen

Työsopimus ja työtodistus

Tapaturmavakuutus ja eläkevakuutus

Työterveyshuolto ja työsuojelu

Palkanmaksu ja lomat

Palkkatuen maksu yhdistykselle

Työllisyyspalvelut neuvoo

Palkkatuki yhdistyksessä

Palkkatuen edellytyksenä on, että yhdistys on hoitanut lakisääteiset velvoitteet, tuettu työsuhde ei vääristä kilpailua ja yhdistys maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. TE toimisto myöntää palkkatukea määrärahojen puitteissa. Yhdistyksellä tulee olla varaa työsuhteen alkuvaiheen kustannuksiin, sillä palkkatuki maksatetaan yhdistykselle takautuvasti.

Yhdistys voi hakea Tuusulan kunnalta korotonta työllistämislainaa työsuhteen aloituskustannuksiin.

Palkkatukea voidaan myöntää myös työnantajaringille. Työnantajaringillä tarkoitetaan järjestelyä, jossa useampi työnantaja (esimerkiksi yritys tai yhdistys) yhdessä palkkaa tuella saman henkilön. Palkkatuen myöntäminen työnantajaringille edellyttää, että rinkiin kuuluville työnantajille tuki voitaisiin myöntää vastaavin ehdoin. 

Täysi palkkatuki myönnetään yli 2 vuotta työttömänä olleelle työnhakijalle. 

Mahdollisuus palkkatukeen tulee lukea työnhakijan TE-suunnitelmassa. 

Yhdistyksille, säätiöille tai rekisteröityneille uskonnollisille yhdyskunnille
• Tuella palkattavan tulee täyttää 24/28 kk työttömyys
• Tuen maksimikesto 10 kk ja tuen maksimimäärä 2020 €/kk
• Bruttopalkka kerrotaan kertoimella 1,23, jotta myös sivukulut yhdistykselle tulevat korvatuksi
• Tuettaviin kustannuksiin luetaan palkkakustannukset, jotka vastaavat enintään 65 prosentin työaikaa alan säännöllisestä enimmäistyöajasta
• Jos työaika enemmän kuin 65 %, niin loput palkkakustannukset jäävät työnantajan vastattavaksi

Palkkatukiuudistuksessa 1.7.2023 on tullut muutos työntekijän uudelleen palkkaamiseen. Palkkatukea ei voi myöntää, jos työntekijä on ollut palkkatukityösuhteessa kolmen vuoden sisällä samalla työnantajalla.

Yhdistyksellä on mahdollisuus myös käyttää muita palkkatukia, jos se haluaa rahoittaa palkkatuen yli menevät palkkakustannukset.

Palkkatuki ei koske esim. lomakorvauksia tai provisiopalkkaa. Yhdistykselle tulee pieniä kustannuksia työterveyshuollosta, työvälineistä yms. Palkkatuen saaminen edellyttää aina TE-toimiston päätöksen. 

Työkokeilu

Ennen palkkatuetun työn aloittamista voidaan sopia mahdollisesta työkokeilusta. Työkokeilu on määräaikainen työharjoittelu, jonka kesto on esimerkiksi kuukauden. Siitä tehdään työkokeilusopimus TE-toimiston, yhdistyksen ja työharjoittelijan kesken. Yhdistys vastaa ohjauksesta ja valvonnasta koko työkokeilun ajan ja se edellyttää yhdistykseltä läsnäolevaa ohjausresurssia. 

Työharjoittelija ei saa työkokeilun ajalta palkkaa, vaan hän saa samaa työttömyysturvaa kuin työttömänä. Lisäksi hänelle maksetaan ylläpitokorvausta 9 €/työpäivä. TE-toimisto hoitaa työharjoittelijan tapaturmavakuutuksen. 

Lisätietoa työkokeilusta saa TE-palveluilta

Palkkatuen hakeminen

Yhdistys hakee palkkatukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista. Palkkatukea haetaan TE-toimiston Työmarkkinatori -palvelun kautta. Hakemuksessa yhdistys valitsee palkkatuen maksatusjaksoksi 1, 2 tai 3 kuukautta. Työllistämislainaa hakevan tai nopeaa kassankiertoa haluavan yhdistyksen kannattaa valita maksatusjaksoksi yksi kuukausi.

Rekisteröidyn yhdistyksen puolesta palvelussa voivat asioida henkilöt, joilla on yhdistysrekisterissä nimenkirjoitukseen oikeuttava rooli. Yhdistyksen puolesta voivat myös asioida henkilöt, joille yhdistys on antanut Suomi.fi -palvelussa valtuuden hoitaa yhdistyksen asioita. 

TE-toimisto tarkistaa palkkatuen myöntämisehdot ja pyytää tarvittaessa lisätietoja. Työsopimus voidaan allekirjoittaa palkkatukipäätöksen tultua

Neuvontaa palkkatukihakemuksesta saa Uudenmaan TE-toimiston yrityspalvelusta puhelin 0295 040 002, sähköposti palkkatuki.uusimaa@te-toimisto.fi 

Työsopimus ja työtodistus

Yhdistys solmii palkkatuen myöntämisen jälkeen työntekijän kanssa työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena, jotta siitä voidaan luotettavasti tarkastaa, mitä on sovittu työnteon ehdoista. Lisätietoa työsopimuksesta Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta. Mallipohja työsopimuksesta on sivun Lomakkeet osiossa.

Työsuhteen päätyttyä yhdistys antaa työntekijälle työtodistuksen. Lisätietoa työtodistuksesta esim. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta. Mallipohja työtodistuksesta on sivun Lomakkeet osiossa.

Tapaturmavakuutus ja eläkevakuutus

Yhdistys järjestää ennen työsuhteen alkua Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen. Tapaturmavakuutuksen yhteyteen tulee myös ryhmähenkivakuutus. Lisätietoa tapaturmavakuutuksesta saa Tapaturmavakuutuskeskuksesta. Vakuutussopimus tehdään tapaturmavakuutusyhtiön kanssa. Tapaturmavakuutuskeskuksen sivulla on lista vakuutuksia hoitavista vakuutusyhtiöistä .

Eläkevakuutuksen yhdistys järjestää tekemällä vakuutussopimuksen työeläkeyhtiön kanssa. Tilapäisen työnantajan ei kuitenkaan tarvitse tehdä vakuutussopimusta, vaan työnantaja maksaa vakuutusmaksut valitsemalleen eläkeyhtiölle palkanmaksun jälkeen. Kun yhdistyksellä ei ole vakinaista työntekijää ja määräaikaisena on vain yksi 100 % palkkatuettu työntekijä, on yhdistys yleensä tilapäinen työnantaja.
Lisätietoa työeläkevakuuttamisesta on ETK:n Työeläke.fi -palvelussa. Työeläkeyhtiöitä ovat Elo  Ilmarinen Varma ja Veritas  

Työterveyshuolto ja työsuojelu

Yhdistys tekee sopimuksen lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä. Lakisääteinen työterveyshuolto on ehkäisevää, jota voi parantaa sairaanhoidon palveluilla. Lisätietoa työterveyshuollosta saa  Työsuojeluhallinnolta tai esimerkiksi Uudenmaan Työterveydestä . Kela korvaa ehkäisevän työterveyshuollon osalta 60 % kustannuksista. Yhdistys hakee tilikauden päättymisen jälkeen Kelalta korvausta työterveyshuollon kustannuksista. Korvausta kannattaa hakea heti yhdistyksen tilikauden päätyttyä, koska KELAn käsittelyajat voivat olla pitkiä. (Käsittelyn pahimmat ruuhkakuukaudet ovat touko- kesäkuu)

Yhdistys huolehtii yhdessä työntekijän kanssa työsuojelusta ja työturvallisuudesta työpaikalla. Lisätietoa työsuojelusta saa Työsuojeluhallinnolta. Yhdistys nimeää työnantajan edustajaksi työsuojelupäälikön ja ilmoittaa hänen tiedot työsuojeluhenkilörekisteriin. Tietoja käytetään mm. työsuojeluun liittyvän tiedon välittämiseen. Alle kymmenen työntekijän työpaikoissa ei tarvitse olla nimettyä työntekijöiden edustajaa eli työsuojeluvaltuutettua.

Palkanmaksu ja lomat

Yhdistys maksaa palkan ja hoitaa palkan sivukulut. Työstä maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos työsuhteeseen ei ole sovellettavissa työehtosopimusta, maksetaan työntekijälle tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Palkan sivukuluja ovat työnantajan sairaus-, työttömyys- ja työeläkevakuutusmaksu sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Sivukulut voi laskea esim. palkka.fi:n laskurilla. Laskuriin lisätään siellä jo olevien tietojen lisäksi pakollinen tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Yhdistys myös ilmoittaa palkan tulorekisteriin 5 päivän kuluessa palkanmaksupäivästä.

Alle vuoden työsuhteesta kertyy lomaa yleensä kaksi lomapäivää kuukaudessa. Pääsääntöisesti lomaan lasketaan mukaan lauantait, esimerkiksi kuusi lomapäivää tarkoittaa viikon lomaa. Vuosiloman ajalta työntekijälle maksetaan säännönmukainen tai keskimääräinen palkka. Loma kannattaa sopia pidettävän työsuhteen aikana, koska maksettava lomakorvaus ei sisälly palkkatukeen

Yhdistys voi ulkoistaa palkanlaskun tilitoimistolle tai hoitaa sen itse. Yhdistys voi laskea palkat työntekijöille esimerkiksi verohallinnon ylläpitämällä maksuttomalla Palkka.fi -palkanlaskentaohjelmalla. Palvelu mm. muodostaa palkkalaskelman, ennakonpidätys- ja sairausvakuutusmaksun, työeläkemaksun sekä lähettää ilmoitukset tulorekisteriin. Tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuista yhdistykselle lähetetään erillinen lasku tulorekisterin tietojen mukaan. 

Lisätietoa mm. palkasta ja lomista Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Palkkatuen maksu yhdistykselle

Yhdistys hakee palkkatuen maksatusta jälkikäteen TE-toimiston Yrityksen ja työnantajan oma asiointi -palvelussa. Ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä toimitetaan kopio työsopimuksesta. Hakemukseen liittyvät lisätiedot ja mahdollinen täydennyspyyntö näkyvät palvelussa. Maksatusta haetaan palkkatukihakemuksessa valitussa rytmissä 1-3 kuukauden välein

Neuvontaa palkkatuen maksatushakemuksesta saa Uudenmaan TE-toimiston yrityspalvelusta, puhelin 0295 040 002, sähköposti palkkatuki.keha@ely-keskus.fi

Työllisyyspalvelut neuvoo

Työllisyyspalveluiden sivuilla on ajankohtaista tietoa yhdistystyönantajalle. Kysymykset voi lähettää sähköpostitse tyollisyyspalvelut@tuusula.fi

Palkkatukiasioissa yhdistystä neuvoo työllisyysohjaaja Timo Westman, 040 314 3045, timo.westman@tuusula.fi