JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VANHANKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen


 • Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 • Järjestyssäännöt ovat voimassa koulussa ja oppilaan osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella.

 • Perusopetuslaki velvoittaa kaikkia perusopetuksen piirissä olevia noudattamaan koulun järjestyssääntöjä.


 1. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet


Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet


 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan.

 • Jokainen oppilas on tasavertaisessa asemassa kasvamassa suvaitsevaisessa kouluyhteisössä. Kiusaamiseen puututaan koulussa sovittujen käytänteiden mukaan.

 • Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.


Oppilaan velvollisuudet


 • Oppivelvollisuusikäisen oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.

 • Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.


 1. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen


Hyvä käytös


 • Oppilaan on käyttäydyttävä hyvien tapojen mukaisesti ja noudatettava ohjeita.

 • Oppilaan on otettava toiset huomioon kaikissa tilanteissa; antamalla työ- ja opiskelurauhan, kohtaamalla kunnioittavasti ja tervehtimällä sekä pitämällä huolen, ettei kukaan jää yksin.

 • Oppilas noudattaa netikettiä ja tekijänoikeuksia oppilastöitä tehdessään.

 • Oppilas noudattaa hyviä ruokailutapoja.

  • Pesee kätensä ruokalaan tullessa.

  • Keskustelee hiljaisesti.

  • Käyttää veistä ja haarukkaa.

  • Ottaa ruokaa sopivasti ja maistaa kaikkea.

  • Puhdistaa lautasen ruuantähteistä.

  • Tulee ruokalaan sovittuun aikaan.

 • Oppilas pukeutuu kouluun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Pipovalan aikana käytetään pipoa.

 • Oppilaan on oltava täsmällinen ja pidettävä kiinni sovituista ajoista.

 • Oppilas ei saa julkaista toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman tämän lupaa missään mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

 • Oppilaan on huolehdittava hyvästä hygieniasta ja terveistä elämäntavoista.


Oleskelu ja liikkuminen


 • Välitunnit vietetään koulun pihalla erikseen sovitulla välituntialueella.

 • Oppilas ei saa poistua koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen


 • Oppilaan on huolehdittava hyvin koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistaan sekä kunnioitettava toisten omaisuutta.

 • Roskaaminen on kielletty koulussa. Kaikilla oppilailla on velvollisuus jälkien siivoamiseen.

 • Oppilaalla on velvollisuus korvata aiheuttamansa vahinko. Oppilaan on puhdistettava likaamansa tai järjestettävä epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuus.


Turvallisuus


 • Oppilaan on ilmoitettava turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle aikuiselle.

 • Liikuntavälineet on säilytettävä erikseen sovituilla paikoilla.

 • Koulun pihalla ei saa heittää lumipalloja tms. 

 • Koulun alueella on kameravalvonta.Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö


 • Koulun tietokoneita ja muita mobiililaitteita käytetään opettajan ohjeiden mukaisesti opetuksen tukena.

 • Omat mobiililaitteet on pidettävä häiriötä aiheuttamattomassa tilassa opetuksen aikana. Omien mobiililaitteiden käyttö voidaan kieltää muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana opetusta häiritsevänä.


Päihteet ja vaaralliset esineet


 • Vaarallisten, omaisuuden tai ihmisten vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä lain nojalla. Kurinpito


 • Järjestyssääntörikkomuksissa sovelletaan laissa säädettyjä kurinpito- ja ojentamiskeinoja.

 • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

 • Koulun rehtorilla ja opettajalla on velvollisuusuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta  niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.


 1. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

  • Järjestyssäännöt ovat esillä koulun tiloissa. Huoltajille ne ovat nähtävillä sähköisessä muodossa.

  • Järjestyssäännöt tarkistetaan tarvittaessa.