Elevvården

Elevvård innebär att främja och upprätthålla elevens studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa, sociala välbefinnande och verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa i skolan. Elevvården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam elevvård som stödjer hela skolan. Utöver det har eleverna också lagstadgad rätt till individuell elevvård. Elevvårdsarbetet ska grunda sig på konfidentialitet och ett respektfullt förhållningssätt till eleven och vårdnadshavaren samt att man stödjer deras delaktighet.

I Klemetskog skola har vi en elevhälsogrupp som arbetar med generellt inriktad elevhälsa.

Gruppen består av skolpsykolog Anu Halttunen, skolkurator Seliina Takkinen, skolhälsovårdare Päivi Virta, kommunens familjehandledare Tuija Uutela, speciallärare Mia Heinonen och leds av rektor Saara Värtö. Till den gemensamma elevvården hör att följa upp, utvärdera och utveckla välbefinnandet i skolgemenskapen och elevgrupperna. Dessutom ska man se till att skolmiljön är hälsosam, trygg och fri från hinder. Gemensamma förfaringssätt ska utvecklas i samarbete med eleverna, vårdnadshavarna och övriga myndigheter och aktörer som främjar barns och ungas välbefinnande.

Alla elever och vårdnadshavare, skolpersonalen och de arbetstagare som utför elevhälsotjänster har en möjlighet att framföra ärenden för behandling i gruppen genom att ta kontakt med vem som helst som är medlem i gruppen.

Mera information om elevvården och specialundervisningen i Tusby kommun finns här (på finska).