Lahelanpelto II:n omakotitontit

Yhteystiedot

Tekninen palvelupiste

Puhelin 040 314 3144

Sähköposti 

rakennusvalvonta@tuusula.fi

Tämä sivu päivittyy! Osa tiedoista puuttuu tai on vielä virheellistä! Hakuaika ei ole vielä käynnistynyt.

 

Tuusulan kunta myy kiinteähintaisia omakotitontteja Lahelanpellon uudelta asemakaava-alueelta. Tontteja on tarjolla kortteleista 2269 ja 2273. Nyt myyntiin tulevista tonteista järjestetään yhteishaku, joka päättyy 28.2.2019 klo 12.00Tämän jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta yhteishaussa huomioon. Hakuajan päätyttyä yhteishaussa myymättä jääneet tontit tulevat jatkuvaan hakuun.

 

Haettavat tontit Tuusulan karttapalvelussa 

 

Hakulomake

 

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohje 

Määperätietoa (tarkemmat maapohjaselvitykset ovat aina rakentajan vastuulla)

 

Tietoa tonttien hakijoille hakumenettelystä sekä sopimusehdoista

Tuusulan kunta myy kiinteähintaisia omakotitontteja Lahelanpelto II:n asemakaava-alueelta kortteleista 2269 ja 2273.

Hakemus on toimitettava suljetussa kirjekuoressa kunnan kirjaamoon. Kuoreen merkintä "Lahelanpellon tonttihakemus". Hakemus voidaan toimittaa postitse osoitteeseen Tuusulan kunta/kirjaamo PL 60, 04301 Tuusula tai se voidaan jättää kunnan kirjaamoon käyntiosoitteessa Hyryläntie 16. Tonttia voi hakea myös sähköisellä hakemuksella.

Yhteishaku päättyy 28.2.2019 klo 12.00. Tämän jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta yhteishaussa huomioon. Haun päätyttyä kunta laittaa myymättä jääneet tontit jatkuvaan hakuun.

Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon.

Luovutuspäätöksen tekee kuntakehitysjohtaja/maankäyttöpäällikkö.

Lisätietoja kuntakehityksen ja tekniikan teknisestä palvelupisteestä puhelinnumerosta 040 314 3144 tai sähköpostilla rakennusvalvonta@tuusula.fi.  

Kunnallistekniikan valmius ja rakentamisen aloitus

Nyt myyntiin tulevien tonttin osalta kunnallistekniikka valmistuu tämän hetkisen tiedon mukaan kesäkuussa 2019. Rakentamaan pääsee tällöin heti.

Varausmaksu

Kunnalle tulee suorittaa varatusta tontista varausmaksua 1000 euroa laskua vastaan noin kahden viikon kuluessa kuntakehitysjohtajan/maankäyttöpäällikön luovutuspäätöksen tekemisestä. Ellei varausmaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, päätös raukeaa ja kunnalla on oikeus luovuttaa tontti toiselle hakijalle. Varausmaksu hyvitetään tontin saajalle kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu varauksen saajan toimesta, varausmaksua ei palauteta.

Kauppakirja

Kauppa­kirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa myyntipäätöksen tekemisestä. Jos kauppakirjan allekirjoittaminen viivästyy ilman hyväksyttyä syytä, kun­nalla on oikeus peruuttaa tehty päätös ja luovut­taa tontti toiselle hakijalle.

Kauppakirjan allekirjoitusti­laisuudesta sovitaan erik­seen. Lisätie­dot tontti-insinööri Sari Tennijärvi.

Tontin saajan oikeudet ja velvollisuudet sovitaan lopullisesti kauppakirjan laa­timisen yhteydessä. Kunta laatii kauppakirjan. 

Omakotitontin ostaminen

Kauppahinta maksetaan laskua vastaan kunnan tilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Ostajan tulee hakea tontille lainhuuto (omistusoikeuden kirjaus) kuuden kuukauden kuluessa kaupan­teko­päivästä. Lainhuudon hakuohjeet löytyvät Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Ostaja maksaa kaupasta menevän varainsiirtoveron 4 % kauppahinnasta. 

Toimitus- yms. kustannukset

Kunta perii tontin saajalta ennen kauppakirjan alle­kirjoittamista kiinteistönmuodostuskuluja 1008 euroa€ ja kaupanvahvistajakuluja 120 euroa€.

Osalla tonteista on kiinteistörasite/oikeus, josta on laadittu erillinen rasitesopimus. Rasitesopimuksesta käy ilmi rasitteen perustamisen ja ylläpidon kustannusten jaottelu. Kustannukset eivät sisälly kauppahintaan. Kustannukset laskutetaan kaupan teon yhteydessä.

Rakentamisvelvoite

Talon rakentaminen tulee saada kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa lupapäätöksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Kunta voi kirjallisesta hakemuksesta ja painavista syistä pidentää määräaikaa.

Rakentamisvelvoitteen katsotaan toteutuneen, kun vähintään 60 % kaavassa sallitusta rakennusoikeudesta on rakennettu.    

Sopimussakko ja vahingonkorvaus

Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka myytävillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta.
Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen. Mikäli tontti luovutetaan ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä ilman kunnan suostumusta, tontinsaaja sitoutuu maksamaan kunnalle korvauksen, jonka määrä myytävillä tonteilla on kauppahinnan suuruinen.                                          

Rakentamisohjeet

Lahelanpellossa on erillinen rakentamistapaohje. Löydät sen tämän sivun yläosan linkkiaineistosta.

Rakennuslupa ja rakennuslupamaksut

Rakennuslupa-asioita hoitaa rakennusvalvonta.

1.1.2017 voimaan tulleet taksat:

Rakennuskohtainen maksu (as.rak.)        490 EUR+

Rakennuksen kokonaisala + katokset   5,00 EUR / m²

Rakennuskohtainen maksu (tal.rak.)        240 EUR +

Rakennuksen kokonaisala + katokset    3,00 EUR / m²

Asuinrakennuksen mittaus       450 EUR / rak.

Paritalon mittaus            580 EUR / rak.

Talousrakennuksen mittaus        300 EUR / rak.

Aloituskokous            150 EUR / hanke

Vesihuollon maksut

Rakennuspaikan saajalta peritään rakentamisvaiheessa liittymis- ja rakentamismaksut vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liittymisestä kul­loinkin voimassaolevien taksojen, säännösten ja niiden nojalla tehtyjen päätösten mukaisesti.

Liittymisohjeet, -lomakkeet, taksat ja palveluhinnasto, käyntiosoite: Tuusulan veden toimisto, kunnantalo 2 krs, Hyryläntie 16.

Sähkö- ja teleliittymät

Paikallisten sähkö- ja telelaitosten liittymismaksut selviävät laitosten kanssa tehtävien liittymissopimusten yhteydessä.

Etelä-Tuusulan alueella toimii sähkönjakeluyhtiönä Caruna Oy ja teleyhtiönä Elisa Oyj.

Maaperätiedot

Tuusulan kunta on tehnyt osalle tonteista tai niiden läheisyydessä yleisiä maaperäkairauksia kaavoitustyötä ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Nämä kairaustiedot ja mahdolliset aluekohtaiset perustamistapalausunnot kunta luovuttaa maksutta tontin saajille ja ne löytyvät tämän sivun yläosasta.

Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Tontin saajan on huomattava, että vastuu perustamistavasta on tontin saajalla / rakentajalla, eikä tontin luovuttajalla.

Olemassa olevista maaperätiedoista antaa lisätietoja mittausteknikko Jukka Lehtonen.