Asiakkaan informoiminen

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjän (kunta) informoimaan rekisteröityä (asiakas) hänen henkilötietojensa käsittelystä. Tuusulan kunnassa rekisteröidyn informointi toteutetaan sekä rekisterikohtaisten tietosuojaselosteiden että tälle verkkosivulle kootun tiedon avulla. Rekisterikohtaiset tietosuojaselosteet löydät sivun alalaidasta.

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista - henkilötietojen käsittely Tuusulan kunnassa

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Ylintä vastuuta rekisterinpidosta kantaa kunnanhallitus. Eri hallintokuntien osalta rekisterinpitäjinä toimivat pääsääntöisesti lautakunnat tai sitä vastaavat toimielimet ellei kunnan toimintoja ja tehtävien hoitoa koskevista erityissäännöksistä muuta johdu.

Tuusulan kunnanhallitus, PL 60, 04301 Tuusula. Puh. 09 87181 (vaihde) ja sähköposti kirjaamo@tuusula.fi

Rekisterikohtaiset yhteystiedot löydät sivun alalaidassa olevista tietosuojaselosteista, joissa on määritelty erikseen kunkin rekisterin vastuuhenkilö ja yhteyshenkilö.

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava valvoo tietosuoja-asetuksen noudattamista henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojavastaava on henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön ja käytänteiden erityisasiantuntija, joka toimii rekisteröityjen, organisaation henkilöstön ja johdon tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Tuusulan kunnan tietosuojavastaavan tavoitat osoitteesta tietoturva@tuusula.fi. Puhelin 09 87 181 (vaihde).

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Kunnan tehtävien hoito perustuu lakiin ja lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää useimmiten henkilötietojen käsittelyä. Tuusulan kunnassa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn peruste on siis pääsääntöisesti lakisääteisen velvoitteiden hoitaminen.

4. Henkilötietojen säilytysajat

Kunnallisten asiakirjojen säilytysaikaperuste määräytyy joko lainsäädännön, Arkistolaitoksen määräysten tai Kuntaliiton säilytysaikasuositusten pohjalta. Kaksi ensimmäistä perustetta ovat velvoittavia ja esimerkiksi pystyvästi säilytettävistä asiakirjoista määrää Arkistolaitos. Tuusulan kunnan asiakirjojen säilytysajat, arkistointi, hävittäminen, sekä salassa pidettävät tiedot on määritelty tarkemmin kunnan arkistonmuodostussuunnitelmassa. Asiakirjat hävitetään arkistonmuodostussuunnitelmassa määritellyn säilytysajan päätyttyä tietosuoja turvaten.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja käsiteltävistä henkilötietoryhmistä

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä henkilöä, jota henkilötietojen käsittely koskee. Kunnan rekisteröityjä ovat kunnan työntekijät, luottamushenkilöt ja asiakkaat, kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden, kasvatus- ja vapaa-aikapalveluiden sekä teknisten palveluiden piirissä olevat kuntalaiset.  

Lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi kunnassa käsitellään erilaisia henkilötietoja. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi kunnassa käsitellään niin sanottuna erityisiä (arkaluonteisia) henkilötietoja, joilla tarkoitetaan esimerkiksi terveydentilaan, taloudelliseen asemaan, poliittiseen vakaumukseen tai etniseen taustaan liittyviä tietoja. Erityiset tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä saa käsitellä ainoastaan tietosuoja-asetuksessa erikseen määritellyissä tilanteissa, joita ovat mm. rekisteröidyn suostumus ja rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen.    

6. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovuttamisesta kerrotaan yksityiskohtaisesti rekisterikohtaisissa tietosuojaselosteissa, jotka löytyvät sivun alalaidasta. Pääsääntönä voidaan todeta, että tietoja luovutetaan kunnan ulkopuolelle ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai viranomaisten keskinäiseen yhteistyöhön lakisääteisiin perusteisiin pohjaten.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU-tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Tietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen. Lisäksi arkistoissa ja työyksiköissä on kulunvalvonta ja ovien lukitus. Asiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa ja lukollisissa kaapeissa.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen Tuusulan kunnassa on kuvattu sivulla Asiakkaan oikeudet.

 

 

 

Tietosuojavastaava valvoo tietosuoja-asetuksen noudattamista henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojavastaava on tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytäntöjä tunteva henkilö, joka toimii organisaatiossa rekisterinpitäjän ja henkilötiedon käsittelijöiden tukena

73 tiedostoa

apps menu
Asiakastietojärjestelmä_TerveKuu_tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
100 kt
Tallennettu:
1.9.2022 11.15
CaseM asianhallintajärjestelmä tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
414 kt
Tallennettu:
5.1.2023 8.32
Efecte palvelunhallintajärjestelmän tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
137 kt
Tallennettu:
7.4.2022 8.18
Eläinlääkintähuollon tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
101 kt
Tallennettu:
11.10.2021 10.17
Etsivän nuorisotyön tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
145 kt
Tallennettu:
28.6.2023 10.20
Hellewi-kurssienhallintajärjestelmän tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
184 kt
Tallennettu:
8.7.2022 10.44
Informointiasiakirja ilmoittajan suojelu Tuusulan kunta 2023
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
94 kt
Tallennettu:
24.3.2023 10.34
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen postirekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
100 kt
Tallennettu:
30.12.2021 9.42
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sähköiset toimenpidepyynnöt
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
110 kt
Tallennettu:
23.10.2023 11.14
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvonnan asiakastietorekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
104 kt
Tallennettu:
23.10.2023 11.15
Lyyti tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
389 kt
Tallennettu:
12.4.2022 10.44
Maahanmuuttotyön asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
142 kt
Tallennettu:
24.2.2022 8.39
Maptionnaire kyselypalvelun vastaajarekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
94 kt
Tallennettu:
29.12.2021 13.00
Miro-yhteystyöalustan tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
155 kt
Tallennettu:
17.12.2021 12.32
My_Town_kysely_tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
129 kt
Tallennettu:
23.12.2021 10.04
NavisecFlex_tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
465 kt
Tallennettu:
1.9.2022 11.15
Nuorten aikuisten palvelujen tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
159 kt
Tallennettu:
28.6.2023 10.21
Starttipajan tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
158 kt
Tallennettu:
28.6.2023 10.18
Surveypal_kyselyiden_vastaajanrekisterin_tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
437 kt
Tallennettu:
1.9.2022 11.15
Tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
126 kt
Tallennettu:
30.12.2021 15.18
Timecon järjestelmän tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
120 kt
Tallennettu:
30.12.2021 15.12
Timmi tietosuojaseloste Tuusula
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
167 kt
Tallennettu:
30.12.2021 9.43
Tuusulan alueellinen nuorisotyö tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
113 kt
Tallennettu:
22.2.2022 14.21
Tuusulan henkilöstöhallinnon tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
143 kt
Tallennettu:
28.2.2022 9.33
Tuusulan kulttuuripalveluiden esiintymissopimusrekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
151 kt
Tallennettu:
11.10.2021 10.09
Tuusulan kunnan ajoneuvojen ja työntekijöiden paikantamisen rekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
163 kt
Tallennettu:
11.10.2021 16.33
Tuusulan kunnan Antura-sivuston tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
115 kt
Tallennettu:
4.4.2022 13.05
Tuusulan kunnan arvonta- ja kilpailurekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
148 kt
Tallennettu:
15.3.2022 8.21
Tuusulan kunnan asiakkuudenhallinnan tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
124 kt
Tallennettu:
21.3.2022 13.35
Tuusulan kunnan asukaslähettiläiden rekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
203 kt
Tallennettu:
25.3.2022 9.20
Tuusulan kunnan asumisneuvonnan tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
419 kt
Tallennettu:
28.9.2022 9.46
Tuusulan kunnan Facta kuntarekisteri Väestö
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
42 kt
Tallennettu:
9.12.2021 13.42
Tuusulan kunnan Facta-kuntarekisterin kiinteistörekisteri ja kiinteistöjen omistajarekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
97 kt
Tallennettu:
4.2.2022 13.37
Tuusulan kunnan Facta-kuntarekisterin rakennuslupa ja rakennusrekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
97 kt
Tallennettu:
7.3.2022 8.08
Tuusulan kunnan Facta-kuntarekisterin rakennuslupa ja rakennusrekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
118 kt
Tallennettu:
5.4.2022 13.02
Tuusulan kunnan Haltuunotetut katualueet
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
97 kt
Tallennettu:
23.12.2021 8.06
Tuusulan kunnan hyvinvointivalmennuksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
147 kt
Tallennettu:
27.6.2022 9.54
Tuusulan kunnan kaavahakemusrekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
94 kt
Tallennettu:
30.12.2021 8.47
Tuusulan kunnan kauppahintarekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
96 kt
Tallennettu:
13.12.2021 10.51
Tuusulan kunnan kehittämissalkun tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
136 kt
Tallennettu:
11.10.2021 8.50
Tuusulan kunnan kiinteistötietojärjestelmän tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
118 kt
Tallennettu:
22.2.2022 8.05
Tuusulan kunnan kirjastopalveluiden informointiasiakirja 2023
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
273 kt
Tallennettu:
2.10.2023 8.41
Tuusulan kunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan avustushakemusrekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
154 kt
Tallennettu:
11.10.2021 10.13
Tuusulan kunnan luottamushenkilörekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
129 kt
Tallennettu:
5.4.2022 12.57
Tuusulan kunnan lupapisteen tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
204 kt
Tallennettu:
13.4.2022 11.11
Tuusulan kunnan maanvuokrat
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
96 kt
Tallennettu:
29.12.2021 12.57
Tuusulan kunnan Maaomaisuusrekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
105 kt
Tallennettu:
29.12.2021 12.57
Tuusulan kunnan peltovuokrarekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
96 kt
Tallennettu:
29.12.2021 12.58
Tuusulan kunnan perus-ja lukio-opetuksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
186 kt
Tallennettu:
4.4.2022 13.09
Tuusulan kunnan poikkeuslupa- ja suunnittelutarveratkaisurekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
97 kt
Tallennettu:
9.12.2021 14.16
Tuusulan kunnan pysäköinninvalvonnan tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
157 kt
Tallennettu:
21.2.2022 13.49
Tuusulan kunnan tonttihakemusrekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
96 kt
Tallennettu:
13.12.2021 10.50
Tuusulan kunnan uutiskirjeiden tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
150 kt
Tallennettu:
31.5.2021 14.39
Tuusulan kunnan yhdeksäsluokkalaisten ysikortin käyttäjärekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
555 kt
Tallennettu:
1.9.2022 9.20
Tuusulan kunnan yksityisteiden avustushakemusten tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
117 kt
Tallennettu:
30.12.2021 14.11
Tuusulan Microsoft 365 henkilörekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
109 kt
Tallennettu:
5.4.2022 16.03
Tuusulan museon kokoelmatietokannan rekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
119 kt
Tallennettu:
1.9.2022 11.16
Tuusulan museon kokoelmatietokannan tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
119 kt
Tallennettu:
9.6.2022 11.20
Tuusulan museon kutsuvierasrekisterin tietosuojaseloste 2021
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
113 kt
Tallennettu:
11.10.2021 9.29
Tuusulan museon tutkimus-ja näyttelytoiminnan rekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
122 kt
Tallennettu:
11.10.2021 9.37
Tuusulan museon vapaaehtoisten rekisteri 2021
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
104 kt
Tallennettu:
11.10.2021 9.09
Tuusulan sähköisen allekirjotuspalvelun tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
429 kt
Tallennettu:
21.2.2022 14.17
Tuusulan taloushallinnon tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
159 kt
Tallennettu:
1.3.2022 11.46
Tuusulan uimahallin verkkokaupan tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
414 kt
Tallennettu:
12.4.2022 10.05
Tuusulan veden asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
59 kt
Tallennettu:
11.10.2021 9.02
Tuusulan yhdistystoiminnan tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
59 kt
Tallennettu:
5.4.2022 15.27
Tuusulankunnanruokapalveluidentietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
140 kt
Tallennettu:
22.12.2021 9.45
Tuusulanuimahallinverkkokaupantietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
80 kt
Tallennettu:
22.12.2021 8.28
Tuusulan_työllisyyspalvelut_tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
121 kt
Tallennettu:
22.12.2021 8.49
Varhaiskasvatuksen_asiakasrekisterin_tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
561 kt
Tallennettu:
22.12.2021 11.35
WroProtietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
142 kt
Tallennettu:
17.12.2021 12.33
Yleisen edunvalvonnan tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
119 kt
Tallennettu:
27.6.2023 13.12
Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän Vatin tietosuojaseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
161 kt
Tallennettu:
22.12.2021 9.22