Asiakkaan informoiminen

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjän (kunta) informoimaan rekisteröityä (asiakas) hänen henkilötietojensa käsittelystä. Tuusulan kunnassa rekisteröidyn informointi toteutetaan sekä rekisterikohtaisten tietosuojaselosteiden että tälle verkkosivulle kootun tiedon avulla. Rekisterikohtaiset tietosuojaselosteet löydät sivun alalaidasta.

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista - henkilötietojen käsittely Tuusulan kunnassa

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Ylintä vastuuta rekisterinpidosta kantaa kunnanhallitus. Eri hallintokuntien osalta rekisterinpitäjinä toimivat pääsääntöisesti lautakunnat tai sitä vastaavat toimielimet ellei kunnan toimintoja ja tehtävien hoitoa koskevista erityissäännöksistä muuta johdu.

Tuusulan kunnanhallitus, PL 60, 04301 Tuusula. Puh. 09 87181 (vaihde) ja sähköposti kirjaamo@tuusula.fi

Rekisterikohtaiset yhteystiedot löydät sivun alalaidassa olevista tietosuojaselosteista, joissa on määritelty erikseen kunkin rekisterin vastuuhenkilö ja yhteyshenkilö.

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava valvoo tietosuoja-asetuksen noudattamista henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojavastaava on henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön ja käytänteiden erityisasiantuntija, joka toimii rekisteröityjen, organisaation henkilöstön ja johdon tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Tuusulan kunnan tietosuojavastaava Pipsa Hännikäinen. Puhelin 040 318 2753 ja sähköposti pipsa.hannikainen@tuusula.fi 

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Kunnan tehtävien hoito perustuu lakiin ja lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää useimmiten henkilötietojen käsittelyä. Tuusulan kunnassa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn peruste on siis pääsääntöisesti lakisääteisen velvoitteiden hoitaminen.

4. Henkilötietojen säilytysajat

Kunnallisten asiakirjojen säilytysaikaperuste määräytyy joko lainsäädännön, Arkistolaitoksen määräysten tai Kuntaliiton säilytysaikasuositusten pohjalta. Kaksi ensimmäistä perustetta ovat velvoittavia ja esimerkiksi pystyvästi säilytettävistä asiakirjoista määrää Arkistolaitos. Tuusulan kunnan asiakirjojen säilytysajat, arkistointi, hävittäminen, sekä salassa pidettävät tiedot on määritelty tarkemmin kunnan arkistonmuodostussuunnitelmassa. Asiakirjat hävitetään arkistonmuodostussuunnitelmassa määritellyn säilytysajan päätyttyä tietosuoja turvaten.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja käsiteltävistä henkilötietoryhmistä

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä henkilöä, jota henkilötietojen käsittely koskee. Kunnan rekisteröityjä ovat kunnan työntekijät, luottamushenkilöt ja asiakkaat, kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden, kasvatus- ja vapaa-aikapalveluiden sekä teknisten palveluiden piirissä olevat kuntalaiset.  

Lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi kunnassa käsitellään erilaisia henkilötietoja. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi kunnassa käsitellään niin sanottuna erityisiä (arkaluonteisia) henkilötietoja, joilla tarkoitetaan esimerkiksi terveydentilaan, taloudelliseen asemaan, poliittiseen vakaumukseen tai etniseen taustaan liittyviä tietoja. Erityiset tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä saa käsitellä ainoastaan tietosuoja-asetuksessa erikseen määritellyissä tilanteissa, joita ovat mm. rekisteröidyn suostumus ja rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen.    

6. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovuttamisesta kerrotaan yksityiskohtaisesti rekisterikohtaisissa tietosuojaselosteissa, jotka löytyvät sivun alalaidasta. Pääsääntönä voidaan todeta, että tietoja luovutetaan kunnan ulkopuolelle ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai viranomaisten keskinäiseen yhteistyöhön lakisääteisiin perusteisiin pohjaten.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU-tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Tietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen. Lisäksi arkistoissa ja työyksiköissä on kulunvalvonta ja ovien lukitus. Asiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa ja lukollisissa kaapeissa.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen Tuusulan kunnassa on kuvattu sivulla Asiakkaan oikeudet.

 

 

 

Tietosuojavastaava valvoo tietosuoja-asetuksen noudattamista henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojavastaava on tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytäntöjä tunteva henkilö, joka toimii organisaatiossa rekisterinpitäjän ja henkilötiedon käsittelijöiden tukena
Nimi Tyyppi Koko Julkaistu Info Lataus
Alueellisen nuorisotyön asiakasrekisterin tietosuojaseloste
.pdf 108 kt
24.09.2020
.pdf 108 kt 24.09.2020 - Lataa tiedosto
Antura-rakentamisen asiantuntijan asiakasrekisteri
.pdf 444 kt
24.05.2018
.pdf 444 kt 24.05.2018 - Lataa tiedosto
Asiakastietojärjestelmä TerveKuun tietosuojaseloste
.pdf 333 kt
25.05.2018
.pdf 333 kt 25.05.2018 - Lataa tiedosto
CaseM-asianhallintajärjestelmän tietosuojaseloste
.pdf 332 kt
24.05.2018
.pdf 332 kt 24.05.2018 - Lataa tiedosto
Eläinlääkintähuollon tietosuojaseloste
.pdf 101 kt
11.10.2021
.pdf 101 kt 11.10.2021 - Lataa tiedosto
Facta-rakennusluparekisterin tietosuojaseloste
.pdf 447 kt
24.05.2018
.pdf 447 kt 24.05.2018 - Lataa tiedosto
Hellewi-kurssienhallintajärjestelmän tietosuojaseloste
.pdf 16 kt
24.05.2018
.pdf 16 kt 24.05.2018 - Lataa tiedosto
Hoitotarvikejakelun asiakasrekisterin tietosuojaseloste
.pdf 447 kt
09.01.2019
.pdf 447 kt 09.01.2019 - Lataa tiedosto
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranomaistoiminnan tietosuojaseloste
.pdf 333 kt
04.06.2018
.pdf 333 kt 04.06.2018 - Lataa tiedosto
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvonnan asiakastietorekisteri (Facta ympäristö)
.pdf 86 kt
14.09.2020
.pdf 86 kt 14.09.2020 - Lataa tiedosto
Koulukuraattorien asiakastietojärjestelmä Auran tietosuojaseloste
.pdf 467 kt
04.06.2018
.pdf 467 kt 04.06.2018 - Lataa tiedosto
Kunnankirjaston asiakasrekisterin tietosuojaseloste
.pdf 458 kt
24.05.2018
.pdf 458 kt 24.05.2018 - Lataa tiedosto
Lyyti-tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste
.pdf 442 kt
24.05.2018
.pdf 442 kt 24.05.2018 - Lataa tiedosto
My Town kysely tietosuojaseloste Tuusula 2021
.pdf 125 kt
12.04.2021
.pdf 125 kt 12.04.2021 - Lataa tiedosto
Navisec Flex -käyttäjärekisterin tietosuojaseloste
.pdf 466 kt
29.07.2019
.pdf 466 kt 29.07.2019 - Lataa tiedosto
O365-palvelun henkilörekisterin tietosuojaseloste
.pdf 120 kt
28.09.2020
.pdf 120 kt 28.09.2020 - Lataa tiedosto
Surveypal-kyselyiden vastaajarekisterin tietosuojaseloste
.pdf 439 kt
24.05.2018
.pdf 439 kt 24.05.2018 - Lataa tiedosto
Tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste
.pdf 131 kt
28.09.2020
.pdf 131 kt 28.09.2020 - Lataa tiedosto
Talous- ja velkaneuvonnan asiakasrekisterin tietosuojaseloste
.pdf 441 kt
24.05.2018
.pdf 441 kt 24.05.2018 - Lataa tiedosto
Taloushallinnon tietosuojaseloste
.pdf 142 kt
04.11.2019
.pdf 142 kt 04.11.2019 - Lataa tiedosto
Timecon järjestelmän tietosuojaseloste
.pdf 126 kt
28.09.2020
.pdf 126 kt 28.09.2020 - Lataa tiedosto
Timmi-tilavarausjärjestelmän asiakasrekisterin tietosuojaseloste
.pdf 151 kt
07.09.2020
.pdf 151 kt 07.09.2020 - Lataa tiedosto
Tuusulan eläinlääkintähuollon tietosuojaseloste
.pdf 101 kt
11.10.2021
.pdf 101 kt 11.10.2021 - Lataa tiedosto
Tuusulan kulttuurin taiteilija-, esiintyjä- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste
.pdf 441 kt
04.06.2018
.pdf 441 kt 04.06.2018 - Lataa tiedosto
Tuusulan kulttuuripalveluiden esiintymissopimusrekisterin tietosuojaseloste
.pdf 151 kt
11.10.2021
.pdf 151 kt 11.10.2021 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan ajoneuvojen ja työntekijöiden paikantamisen rekisterin tietosuojaseloste
.pdf 163 kt
11.10.2021
.pdf 163 kt 11.10.2021 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan arvonta- ja kilpailurekisteri
.pdf 147 kt
29.07.2020
.pdf 147 kt 29.07.2020 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan asiakkuudenhallinnan tietosuojaseloste
.pdf 128 kt
11.10.2021
.pdf 128 kt 11.10.2021 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan asukaslähettiläiden rekisterin tietosuojaseloste
.pdf 126 kt
22.10.2020
.pdf 126 kt 22.10.2020 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan asuntomessujen 2020 asiakasrekisterin tietosuojaseloste
.pdf 104 kt
30.07.2020
.pdf 104 kt 30.07.2020 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan Efecte-palvelunhallinnan tietosuojaseloste
.pdf 48 kt
25.09.2020
.pdf 48 kt 25.09.2020 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan henkilöstörekisterin tietosuojaseloste
.pdf 413 kt
02.05.2019
.pdf 413 kt 02.05.2019 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan hyvinvointivalmennuksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste
.pdf 116 kt
28.01.2021
.pdf 116 kt 28.01.2021 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan kehittämissalkun tietosuojaseloste
.pdf 136 kt
11.10.2021
.pdf 136 kt 11.10.2021 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan kiinteistötietojärjestelmän tietosuojaseloste
.pdf 123 kt
30.07.2020
.pdf 123 kt 30.07.2020 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan avustushakemusrekisterin tietosuojaseloste
.pdf 154 kt
11.10.2021
.pdf 154 kt 11.10.2021 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan luottamushenkilöiden sidonnaisuusrekisterin tietosuojaseloste
.pdf 449 kt
04.06.2018
.pdf 449 kt 04.06.2018 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan luottamushenkilörekisterin tietosuojaseloste
.pdf 81 kt
17.12.2020
.pdf 81 kt 17.12.2020 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan lupapisteen tietosuojaseloste
.pdf 446 kt
24.05.2018
.pdf 446 kt 24.05.2018 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan maahanmuuttopalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste
.pdf 101 kt
12.03.2020
.pdf 101 kt 12.03.2020 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan perus- ja lukio-opetuksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste
.pdf 139 kt
30.10.2019
.pdf 139 kt 30.10.2019 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan pysäköinnin valvonnan tietosuojaseloste
.pdf 164 kt
06.05.2020
.pdf 164 kt 06.05.2020 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan ruokapalveluiden tietosuojaseloste
.pdf 457 kt
04.06.2018
.pdf 457 kt 04.06.2018 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan työllisyyspalveluiden tietosuojaseloste
.pdf 446 kt
18.09.2018
.pdf 446 kt 18.09.2018 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan uutiskirjeiden tietosuojaseloste
.pdf 150 kt
31.05.2021
.pdf 150 kt 31.05.2021 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan yhdeksäsluokkalaisten ysikortin käyttäjärekisterin tietosuojaseloste
.pdf 169 kt
11.10.2021
.pdf 169 kt 11.10.2021 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan yhdistysrekisterin tietosuojaseloste
.pdf 467 kt
04.06.2018
.pdf 467 kt 04.06.2018 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan yksityisteiden avustushakemusten tietosuojaseloste
.pdf 115 kt
12.03.2020
.pdf 115 kt 12.03.2020 - Lataa tiedosto
Tuusulan kunnan yrityshakemiston tietosuojaseloste
.pdf 362 kt
04.06.2018
.pdf 362 kt 04.06.2018 - Lataa tiedosto
Tuusulan museon kokoelmatietokannan rekisterin tietosuojaseloste
.pdf 119 kt
11.10.2021
.pdf 119 kt 11.10.2021 - Lataa tiedosto
Tuusulan museon kutsuvierasrekisterin tietosuojaseloste 2021
.pdf 113 kt
11.10.2021
.pdf 113 kt 11.10.2021 - Lataa tiedosto
Tuusulan museon tutkimus-ja näyttelytoiminnan rekisterin tietosuojaseloste
.pdf 122 kt
11.10.2021
.pdf 122 kt 11.10.2021 - Lataa tiedosto
Tuusulan museon vapaaehtoisten rekisteri 2021
.pdf 104 kt
11.10.2021
.pdf 104 kt 11.10.2021 - Lataa tiedosto
Tuusulan veden asiakasrekisterin tietosuojaseloste
.pdf 59 kt
11.10.2021
.pdf 59 kt 11.10.2021 - Lataa tiedosto
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste
.pdf 564 kt
04.09.2019
.pdf 564 kt 04.09.2019 - Lataa tiedosto
Yleisen edunvalvonnan tietosuojaseloste
.pdf 159 kt
12.10.2021
.pdf 159 kt 12.10.2021 - Lataa tiedosto
Yli 70-vuotiaiden kuntalaisten avuntarpeen kartoittaminen poikkeusoloissa
.pdf 136 kt
05.05.2020
.pdf 136 kt 05.05.2020 - Lataa tiedosto