Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamismenettely

Poikkeaminen on tarpeen, mikäli rakentaminen tai muu toimenpide poikkeaa maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista tai kyseessä on suunnittelutarve ranta-alueella. Poikkeamista voi joutua hakemaan myös kunnan rakennusjärjestyksen määräyksistä. Poikkeamismenettelyä ei kuitenkaan tarvita, jos kyseessä on vähäinen poikkeaminen tai tilapäinen rakennus.

Suunnittelutarveratkaisu

Kaikki asemakaavoittamattomat alueet ovat Tuusulassa ns. suunnittelutarvealuetta. Mikäli suunnittelutarvealueelle halutaan esimerkiksi rakentaa uusi tai korvaava asuinrakennus, muuttaa olevan rakennuksen käyttötarkoitusta tai laajentaa vähäistä enemmän olemassa olevaa asuinrakennusta, täytyy Tuusulan kaavoitukselta hakea suunnittelutarveratkaisua. Myönteinen suunnittelutarveratkaisu on edellytyksenä rakennusluvan myöntämiselle. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa korkeintaan 2 vuotta.

Poikkeamista ja/tai suunnittelutarveratkaisua haetaan molempia samalla lomakkeella. Hinta on sama, vaikka kyseessä olisi sekä poikkeaminen että suunnittelutarveratkaisu. Hakemus liiteasiakirjoineen jätetään mieluiten henkilökohtaisesti kaavoituksen asiakaspalvelupisteeseen.

Avaa suunnittelutarve ja poikkeamislupahakemuslomake tästä... 

Yhteyshenkilöt

 • Asiakaspalvelu ja karttatilaukset: Piia Antosalo, 040 314 3536 ja Gun Söder
 • Hakemusten täydentäminen, käsittelyvaiheet ja tiedot lupapäätöksistä:
  Benita Salminen ja Leena Eno
 • Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösten valmistelijat haja-asutusalueella:
  Lauri Kopposela (Etelä-Tuusula) ja Katja Gräsbeckin sijaisena Jenni Aalto (Pohjois-Tuusula)
 • Poikkeamispäätösten valmistelu asemakaava-alueilla:
  Teija Hallenberg (asemakaava-alueet)
 • Poikkeamispäätösten valmistelu Rykmentinpuiston alueella: Jouni Määttä
 • Työpaikka-alueiden poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut:
  Petteri Puputti
 • Asemakaava-alueilla poikkeamispäätösten tekijä: kaavoituspäällikkö Pia Sjöroos
 • Suunnitelutarveratkaisujen ja suunnittelutarvealueella poikkeamispäätösten tekijä: yleiskaavasuunnittelija Henna Lindström

 

STR