A

Viestintä

Tuusulan kunta viestii aktiivisesti ajankohtaisista asioista, päätöksistä ja tapahtumista

Tuusulan kunnan viestinnän tehtävä on

  • pitää huolta siitä, että asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan
  • informoida kohde- ja yhteistyöryhmiä tärkeistä ja ajankohtaisista asioista
  • luoda ja pitää yllä avoimutta, vuoropuhelua ja vuorovaikutusta Tuusulan kunnassa ja kannustaa asukkaita omien elinolojensa kehittämiseen
  • profiloida Tuusulan kuntaa pitkäjännitteisesti ja johdonmukaisesti
  • tukea kunnan strategiassa vahvistettujen päämäärien saavuttamista
  • edistää henkilöstön viestintää, motivoitumista ja sitoutumista.

Viestinnän tehtävät on määritelty viestintäohjeissa.Mediapalvelu

 

Tuusulan kunnan viestinnästä vastaa viestintäpäällikkö. Sijaisena toimii johdon assistentti Minna Mäkitalo. Viestintäpäällikkö toimii myös Tuusulan www-sivujen vastaavana toimittajana.

Tiedotusvälineitä palvelevat kunnanjohtaja ja toimialajohtajat.

 


 

Visuaalinen ilme

Tuusulan kunnalla on käytössään tammenlehvä-logo ja graafinen ohjeisto. Lisätietoja viestintäpäälliköltä.