Turvakielto

Turvakiellosta säädetään väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009). Sen 36§ mukaan väestötietojärjestelmään voidaan hakemuksesta merkitä henkilölle turvakielto, jos hänellä on perusteltu ja ilmeinen syy epäillä, että hänen tai hänen perheensä terveys tai turvallisuus on uhattuna. Turvakiellon myöntää digi- ja väestötietovirasto.

Turvakielto on poikkeuksellinen turvaamistoimi, jolla rajoitetaan henkilön osoite-, asuinpaikka- ja kotikuntatiedon luovuttamista väestötietojärjestelmästä vain sellaisille viranomaisille, joilla on oikeus turvakiellon alaisten tietojen käsittelyyn. Turvakiellossa on kysymys väestötietolain mukaisen henkilön kotikunnan, asuinpaikan, osoitteen tai muun yhteystiedon luovutusrajoituksesta.

Turvakiellon alaisilla tiedoilla tarkoitetaan niitä tietoja, joiden käsittelyä on rajoitettava voimassa olevan turvakiellon takia. Turvakielto on voimassa enintään viisi vuotta sen asettamisesta ja turvakieltoa voidaan jatkaa digi- ja väestötietoviraston päätöksellä kaksi vuotta kerrallaan. Erityisestä syystä turvakielto voidaan merkitä myös toistaiseksi voimassa olevana. 

Turvakielto kattaa väestötietojärjestelmään henkilölle talletetut kotikunta-, asuinpaikka-, osoite -ja yhteystiedot.

Tuusulan kunta pyytää asiakkaitaan ilmoittamaan mahdollisesta turvakiellosta asioinnin yhteydessä, jotta kunta pystyy suojaamaan turvakiellon alaisia tietoja väestötietojärjestelmästä annetussa laissa (661/2009) säädetyllä tavalla.