Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Omaishoitaja, joka on kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja ja joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksesssa.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, os. Keskusvaalilautakunta, PL 60, 04301 Tuusula, tai puhelimitse puh. 040 314 2006.  

Ilmoittautuminen tulee tehdä
- eduskuntavaaleihin 2.4.2019 klo 16 mennessä
- EU-vaaleihin 14.5.2019 klo 16 mennessä.

Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa keskusvaalilautakunnalta ja kunnantalon neuvonnasta.

Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta.

Kotiäänestyslomake_word

Kotiäänestyslomake pdf