Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Omaishoitaja, joka on kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja ja joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle (os. Keskusvaalilautakunta, PL 60, 04301 Tuusula) tai puhelimitse 040 314 2006.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.

Ilmoittautuminen tulee tehdä 21.3.2023 klo 16 mennessä.

Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa keskusvaalilautakunnalta ja TuusInfosta (Tuusulan pääkirjaston rakennus, Autoasemankatu 2).

Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta.

Kotiäänestyslomake_word

Kotiäänestyslomake pdf