Maanhankinta

Yhteystiedot

maankäyttöpäällikkö 
Päivi Hämäläinen

maankäyttöasiantuntija
Tuija Palkki

maankäyttöneuvottelija
Mirka Kekki

 

 

Asemakaavan mukaiset yleiset alueet ja katualueiden haltuunotto:

maanmittausinsinööri
Jaana Rahkola

toimitusinsinööri
Matti Karppi

Kunta hankkii asemakaavoittamattomilta alueilta nk. raakamaata. Kunnan tavoitteena on pitää yllä raakamaavarantoa, joka vastaa alueittain kymmenen vuoden kaavoitustarvetta. Raakamaata hankitaan ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin. Lisäksi maata voidaan hankkia vaihtamalla sekä käyttämällä etuosto-oikeutta. Kunnan kehittämisen kannalta tärkeillä alueilla voidaan käyttää lunastuslupaan perustuvaa maan lunastusta.

Asemakaava-alueilla kunta hankkii omistukseensa yleisiä alueita, kuten katu-, puisto-, suojaviher- ja pysäköintialueita sekä kunnalle tarkoitettujen yleisten rakennusten tonttien alueita.

Kunnalle maata luovutettaessa muun verovelvollisen kuin yhteisön tai avoimen yhtiön taikka kommandiittiyhtiön luovutusvoiton veronalaista määrää laskettaessa luovutushinnasta vähennetään vähintään 80 prosenttia (tuloverolain 49 §).

Kunnan maanhankinnasta päättää kunnanhallitus tai valtuusto. 

Katualueen siirtyminen kunnalle ja katualueista maksettavat korvaukset

Kunta saa ensimmäisen asemakaavan mukaiset katualueet omistukseensa yleisen alueen lohkomistoimituksella. Katualueen korvaamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 104 §:ssä. Katualueen haltuunotto voidaan tehdä, kun katua ryhdytään rakentamaan tai muutoin tarvitaan käytettäväksi. Käytännössä ennen kadun rakentamista kunnasta otetaan yhteyttä maanomistajiin ja tehdään korvaussopimus katualueesta, jossa mm. määritetään luovutettava katualue, sovitaan luovutettavalla katualueella olevien rakennusten, rakennelmien ja kasvuston korvauksista jne. Entisillä rakennuskaava-alueilla rakennuskaavateiden käyttöönotto on tapahtunut haltuunottomenettelyllä. Maankäyttö- ja rakennuslain tullessa voimaan 1.1.2000 siirtyivät tätä päivämäärää ennen haltuunotetut ja korvatut rakennuskaavatiet kunnan omistukseen.

Haltuunotettujen ja korvattujen kaavatiealueiden inventointi on parhaillaan käynnissä ja ne tullaan aikanaan kunnan kustannuksella erottamaan omiksi kiinteistöiksi yleisen alueen lohkomisella, jonka yhteydessä määritetään alueen rajat ja tarkat pinta-alat. Alueita on erittäin paljon. Työ etenee tarpeen mukaan, ensisijaisesti katujen saneerauksen yhteydessä. Tärkeintä on, että kiinteistön omistajan lähtiessä myymään asemakaava-alueella sijaitsevaa kiinteistöään tulisi hänen olla yhteydessä Tuusulan kunnan Maankäyttöön, jos hänellä on epäselvää sisältyykö hänen kiinteistönsä pinta-alaan katualuetta. Katualueen pinta-alaa ei oteta huomioon laskettaessa kiinteistölle kuuluvaa rakennusoikeutta.