Edunvalvojan tehtävän lakkaaminen

Edunvalvojan tehtävä lakkaa ensinnäkin silloin, kun edunvalvojalle annettu määräys lakkaa olemasta voimassa. Edunvalvojalle annettu määräys on voimassa toistaiseksi tai määräystä annettaessa asetetun määräajan. Jos edunvalvoja on määrätty tiettyä tehtävää varten, määräys on voimassa, kunnes tehtävä on suoritettu. Edunvalvojan tehtävää tai määräyksen voimassaoloaikaa voidaan tarvittaessa muuttaa.


Edunvalvojan tehtävä lakkaa, kun edunvalvoja vapautetaan tehtävästään. Tuomioistuimen on vapautettava edunvalvoja tehtävästään, jos hän osoittautuu siihen kykenemättömäksi tai sopimattomaksi tai jos vapauttamiseen on muu erityinen syy. Edunvalvoja on vapautettava tehtävästään myös, jos hän sitä pyytää. Alaikäisen lapsensa huoltajana oleva vanhempi voidaan kuitenkin omasta pyynnöstään vapauttaa lapsensa edunvalvojan tehtävästä ainoastaan, jos siihen on erityinen syy. Edunvalvojan tehtävä lakkaa myös, jos edunvalvoja julistetaan vajaavaltaiseksi.


Edunvalvojan tehtävä lakkaa, kun päämies kuolee. Jos edunvalvojan tehtävä perustuu päämiehen alaikäisyyteen, se lakkaa, kun päämies täyttää 18 vuotta.


Edunvalvojalle määrätyn sijaisen tehtävä lakkaa, kun edunvalvoja ja hänen sijaisensa esteen lakattua yhdessä tekevät siitä ilmoituksen holhousviranomaiselle. Jos edunvalvoja ja hänen sijaisensa ovat asiasta eri mieltä, käräjäoikeus ratkaisee asian jommankumman hakemuksesta.


Tuomioistuimen on hakemuksesta määrättävä edunvalvojan tehtävä lakkaamaan, kun päämies ei enää ole edunvalvonnan tarpeessa. Jos edunvalvoja on määrätty täysi-ikäiselle, maistraatin on yleensä edunvalvojan määräämistä seuraavan neljännen kalenterivuoden aikana ja tämän jälkeen joka neljäntenä kalenterivuotena omasta aloitteestaan selvitettävä edunvalvonnan jatkumisen aiheellisuus ja tarvittaessa tehtävä käräjäoikeudelle hakemus edunvalvojan tehtävän määräämisestä lakkaamaan.


Tehtävänsä lakattua edunvalvoja on velvollinen viipymättä antamaan holhousviranomaisena toimivalle maistraatille päätöstilin vallinnastaan siirtyvän omaisuuden hoidosta siltä ajalta, jolta ei ole aikaisemmin annettu tiliä. Tämä velvollisuus ei koske sellaista alaikäisen edunvalvontaa, jota ei ole ollut merkittävä holhousasioiden rekisteriin.


Edunvalvoja on tehtävänsä lakattua velvollinen viipymättä luovuttamaan hoidossaan olevan omaisuuden päämiehelleen, uudelle edunvalvojalle tai muulle siihen oikeutetulle. Kun edunvalvojan tehtävä lakkaa päämiehen kuoleman johdosta eikä omaisuutta voida viivytyksettä luovuttaa pesän osakkaiden yhteishallintoon, edunvalvoja voi luovuttaa omaisuuden sellaisen pesän osakkaan hoidettavaksi, joka perintökaaressa säädetyin tavoin voi pitää huolta pesän omaisuudesta. Edunvalvojan on viimeistään seitsemän päivää ennen luovutuksen tapahtumista ilmoitettava omaisuuden luovuttamisesta kaikille niille pesän osakkaille, joiden olinpaikka ja henkilöllisyys on selvillä.


Kun edunvalvojan tehtävä on lakannut ja maistraatti on tarkastanut päätöstilin, sen tulee ilmoittaa tiliä koskevat huomautuksensa sekä luovuttaa jäljennös päätöstilistä sille, jolla on oikeus omaisuuden vastaanottamiseen. Omaisuuden vastaanottamiseen oikeutetulla on oikeus pyynnöstä saada edunvalvojalta nähtäväkseen vuositileihin ja päätöstiliin liittyvät tositteet.