Kellokosken koulun arvot

KELLOKOSKEN KOULUN ARVOPOHJA 

Kellokosken koulussa toimitaan Tuusulan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. 

Opetussuunnitelmassa tavoitellaan toimintakulttuuria, jossa oppilas on aktiivinen toimija. Toimintakulttuuri edellyttää yhteistyötä, monipuolisia oppimisympäristöjä sekä joustavia oppimisen ja työskentelyn tapoja.

Kellokosken koulussa on haluttu nostaa tärkeäksi koulun visiota tukevat arvot. Koulumme visio 2025 on Hyvinvoiva Kellokosken koulu. Kellokosken koulun arvot ovat yhteisöllisyys, turvallisuus, vastuullisuus sekä tasa-arvoisuus ja suvaitsevaisuus.   

Yhteisöllisyys

Kellokosken koulussa yhteisöllisyys näkyy hyvänä yhteishenkenä. Keskustelukulttuuri on avointa koulun sisällä henkilökunnan ja oppilaiden kesken mutta myös yhteistyökumppanien kanssa. Pidämme tärkeänä osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa koulun asioihin. Tämä puolestaan lisää kouluun kiinnittymistä ja viihtyvyyttä. Kellokosken koulussa pidetään tärkeänä avointa yhteistyötä huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Kohtaamme ihmiset aidosti ja tuemme toisiamme erilaisissa tilanteissa. Yhdessä sitoudumme yhteisiin arvoihin. Yhteisöllisyyttä lisää myös paikallisuuden arvostaminen sekä sen huomioiminen opetuksessa. 

Turvallisuus

Kellokosken koulussa hyvä ja turvallinen työskentelyilmapiiri on tärkeää. Jokainen koulun jäsen on sitoutunut sen luomiseen ja ylläpitämiseen. Turvallisessa koulussa sekä oppilaiden että henkilökunnan fyysinen ja psyykkinen turvallisuus toteutuvat. Tärkeänä osana turvallisuutta ovat kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen. Kaikki koulun jäsenet ovat sitoutuneet yhteisiin sääntöihin.

Vastuullisuus

Kellokosken koulussa vastuullisuus tarkoittaa yksilön vastuuta itsestään ja ympäristöstään. Näemme tärkeänä oppilaan vastuun kasvamisen kehitystason mukaan. Oppilaita ohjataan näkemään omien arkipäiväisten tekojensa vaikutus. Heitä rohkaistaan aktiiviseen toimijuuteen ja osallisuuteen. Vastuullisuus näkyy myös kestävän kehityksen huomioimisena kouluarjessa. Tärkeänä nähdään tulevaisuuden toiveikkuuden ylläpitäminen. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Kellokosken koulussa kunnioitamme moninaisuutta ja arvostamme avoimuutta toista ihmistä ja hänen mielipiteitään kohtaan. Luomme tasa-arvoisen mahdollisuuden kehittää itseään työntekijänä ja oppilaana. Koulussamme toteutuvat ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus. Näemme tärkeänä mahdollisuuksien tasa-arvon: tarjoamme jokaiselle samat edellytykset hyvään tulevaisuuteen. 

Kellokosken koulun Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan pääset tutustumaan alla olevasta linkistä. Suunnitelmassa kuvataan mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön osa-alueita, koulun tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä sekä toimintaa mahdollisissa syrjintä- ja häirintätapauksissa.Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023-2026