Vasun toteuttaminen Notkopuiston päiväkodissa

Toimintamme pohjautuu Tuusulan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Meillä Notkopuistossa lapsen hyvinvointi on kaiken tekemisen perusta. Kohtaamme jokaisen lapsen juuri häntä ja hänen tarpeitaan kuunnellen, tukien ja arvostaen. Avoin yhteistyö perheiden kanssa auttaa meitä huomioimaan lapsen elämän ajankohtaiset asiat.

Notkopuistossa ryhmät muodostetaan inkluusion ja moninaisuuden periaatteiden mukaisesti. Jokainen on ryhmänsä ainutlaatuinen ja tärkeä osa. Toimintaa toteutetaan aktiivisesti pienryhmissä. Pienryhmätoiminta edistää luovuutta ja rauhallisuutta sekä antaa jokaiselle mahdollisuuden osallistua.

Vasu kuva Notkopuisto
Notkopuistossa eletään kasvaen, oppien ja innostuen päivän jokaisena hetkenä. Kokopäiväpedagogiikka näkyy toiminnassamme aikuisen asettumisena lapsen tasolle osallistumaan ja vastaamaan lapsen aloitteisiin ja kysymyksiin. Aikuinen on lapselle fyysisesti ja emotionaalisesti läsnä ja arjen jokainen hetki nähdään mahdollisuutena uusien taitojen ja asioiden oppimiseen.

Vasu kuva 3

Aikuinen luo lasten toiveiden mukaisia mahdollisuuksia leikkiin, auttaa lasta liittymään mukaan, tarttuu mahdollisuuksiin opettaa tunne- ja kaveritaitoja leikeissä ja mahdollistaa pitkäkestoisen leikin jatkumisen ja rikastumisen. Lapsi oppii leikkiessään, kun leikki on lapselle merkityksellistä ja tuottaa iloa.

Vasu kuva 1

Toimintamme suunnitellaan tarkasti lasten ajatuksia ja ideoita kuunnellen. Aikuinen varmistaa perustarpeiden täyttymisestä, mutta myös vastaa jokaisen lapsen tarpeeseen tulla kuulluksi ja nähdyksi. Jokainen lapsi saa kokea olevansa arvokas ja ihana osa ryhmäänsä juuri sellaisena kuin on.

Notkopuistossa ympäröivä luonto on osa arkeamme. Lapsille annetaan mahdollisuus tutkia ja leikkiä metsässä ja puistoissa, havainnoida vuodenaikojen vaikutusta ja oppia arvostamaan ja suojelemaan omaa ympäristöään. Motoriset taidot kehittyvät luonnossa kulkiessa ja lapsi saa nauttia rauhasta ja hiljaisuudesta. Tuusulan kunta huolehtii meille päiväkodin läheisyyteen toimivat ladut, luistelujäät, pulkkamäen, sekä turvalliset ja toimivat puistot ja maastopolut. Luontopedagogiikka toteutuu Notkopuistossa Tuusulan kunnan ympäristökasvatussuunnitelman mukaisesti.

Vasu kuva 2

Digitaalisuus on osa lasten maailmaa. Notkopuistossa annamme jokaiselle lapselle mahdollisuuden tutustua digitaalisiin välineisiin turvallisesti ja kehittävästi yhdessä aikuisen kanssa. Tavoitteenamme on kehittää lasten monilukutaitoa leikkien ja pelaten. Monilukutaidon perustana on laaja tekstikäsitys, jolla tarkoitetaan sitä, että tekstit eivät ole vain kirjoitetussa muodossa, vaan myös puhutussa, audiovisuaalisessa ja digitaalisessa muodossa. Lapset oppivat arvioimaan viestejä luovasti ja kriittisesti. Monilukutaidon katsotaan edistävän lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa.