Tuusulan Opiston osaamisperusteisten kurssien opintosuunnitelma lukuvuosi 2023-2024

Koulutuksen järjestäminen

Tuusulan Opisto on Tuusulan kunnassa toimiva kansalaisopisto ja osa vapaan sivistystyön valtakunnallista koulutusjärjestelmää. Opiston tavoitteena on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin. Tavoitteeseen pyritään kattavalla ja monipuolisella opetustarjonnalla eri opetusaloilla toimialueen eri osissa. Opiston valikoimassa on päivä-, ilta ja viikonloppukursseja. Etäopetuksen ja opintopistekurssien osuus opetuksesta on kasvamassa. 

Tuusulan Opiston toimintaa ohjaa keskeisesti laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632), jonka nojalla kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Vapaan sivistystyön opintojen tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Tavoitteena on myös edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Tuusulan Opisto järjestää toimilupansa mukaisesti koulutusta, jonka tavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Opetus painottuu taide- ja taitoaineisiin, kieliin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin aineisiin sekä yhteiskunnallisiin aineisiin.

Opetuksen sisällöstä päättää oppilaitoksen ylläpitäjä Tuusulan kunta.

Osaamisperusteiset opintopistekurssit

Kansalaisopistojen opetus on perinteisesti ollut vapaatavoitteista. Opetus on avointa kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Opiskelija voi varsin pitkälle itse asettaa opintonsa tavoitteet esim. taitojen, tietojen, sosiaalisten valmiuksien tai kansalaistaitojen kehittämiseksi. Vapaatavoitteinen tutkintoon johtamaton opiskelu tuo siten osallistujille monenlaista osaamista, jonka tunnistamista on hyödyllistä helpottaa ja parantaa. Tällöin opintoja on mahdollista tarjota entistä selkeämmin esimerkiksi osaksi tutkintoa tai osaamisen näytöksi työnantajalle.

Osaamisen tunnistaminen ja osoittaminen vapaassa sivistystyössä osaamisperusteisilla Koski-kelpoisilla kursseilla todentuu keskeisimmin asettamalla näille kursseille osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Niiden pohjalta kurssin suunnitellaan arviointikäytännöt ja niihin peilataan opiskelijan osaaminen ja osaamiskriteerien todentuminen.

Opintosuorituksen arviointi on aina opiskelijalle vapaaehtoista. Jotta opiskelijan kurssisuoritus voidaan tallentaa Koski-tietovarantoon, hänen tulee antaa suostumuksensa tietojen tallentamiseen oppilaitoksen ylläpitäjälle.

Osaamisperusteisia opintopistekursseja järjestetään Tuusulan Opistossa syksyn opintokaudella 2023 kieliopinnoissa. Opintopistekurssien suorituksia on mahdollista käyttää Koski-tietokannan välityksellä oman osaamisen osoittamiseen ja mahdollisesti myös osana muita opintoja. Jokaiselle kurssille voi hyvin osallistua myös tavoittelematta arviointia ja suoritusmerkintää. 
Opintojaksojen arviontiin osaamisperusteisin kriteerein ja opintojakson kirjaamista Koski-tietokantaan vaaditaan aina opiskelijan suostumus. Opiskelijan suorituksen tulee tällöin täyttää opintojakson arvioinnin kriteerit. Tuusulan Opistossa kaikille opintopistekursseille voi osallistua myös vapaatavoitteisesti tavoittelematta suoritusmerkintää Koski-tietokantaan.   

Osaamisperusteiset opintopistekurssit  lukuvuonna 2023-2024                                                                                                                                                                         

129806
Japanin alkeet, syksy 25 €
Oppikirjana Michi 1 – Tie japanin kieleen, kpl 1
Monio
Ti 5.9.-28.11.23 ja 9.1.-2.4.24
Klo 19.00-20.30
FM Sointu Huvinen
Japanin alkeiskurssi vasta-alkajille. Opitaan japanin kielen alkeita arkielämän kielenkäyttötilanteisiin ja tutustutaan japanilaiseen kulttuuriin. Katso netistä kurssin tarkempi sisältökuvaus. Taitotaso A1                                                              

110314
Akryyli- ja öljyvärimaalaus, syksy 39 € 
Monio
To 7.9.-30.11.23 ja 11.1.-11.4.24
Klo 17.30-20.30 
KuM, taidemaalari Jari Järnström
Tule oppimaan akryyli- ja öljyvärimaalauksen perus- ja erikoistekniikoiden monipuolisuutta. Samalla ilmaisusi ja tekniset taitosi laajenevat. Opimme samalla sommittelua, materiaali- ja värioppia. Sopii aloittelijoille ja pidempään harrastaneille.