Tuusulan Opiston osaamisperusteisten kurssien opintosuunnitelma lukuvuosi 2024-2025

Koulutuksen järjestäminen

Tuusulan Opisto on Tuusulan kunnassa toimiva kansalaisopisto ja osa vapaan sivistystyön valtakunnallista koulutusjärjestelmää. Opiston tavoitteena on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin. Tavoitteeseen pyritään kattavalla ja monipuolisella opetustarjonnalla eri opetusaloilla toimialueen eri osissa. Opiston valikoimassa on päivä-, ilta ja viikonloppukursseja. Etäopetuksen ja opintopistekurssien osuus opetuksesta on kasvamassa. 

Tuusulan Opiston toimintaa ohjaa keskeisesti laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632), jonka nojalla kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Vapaan sivistystyön opintojen tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Tavoitteena on myös edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Tuusulan Opisto järjestää toimilupansa mukaisesti koulutusta, jonka tavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Opetus painottuu taide- ja taitoaineisiin, kieliin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin aineisiin sekä yhteiskunnallisiin aineisiin.

Opetuksen sisällöstä päättää oppilaitoksen ylläpitäjä Tuusulan kunta.

Osaamisperusteiset opintopistekurssit

Kansalaisopistojen opetus on perinteisesti ollut vapaatavoitteista. Opetus on avointa kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Opiskelija voi varsin pitkälle itse asettaa opintonsa tavoitteet esim. taitojen, tietojen, sosiaalisten valmiuksien tai kansalaistaitojen kehittämiseksi. Vapaatavoitteinen tutkintoon johtamaton opiskelu tuo siten osallistujille monenlaista osaamista, jonka tunnistamista on hyödyllistä helpottaa ja parantaa. Tällöin opintoja on mahdollista tarjota entistä selkeämmin esimerkiksi osaksi tutkintoa tai osaamisen näytöksi työnantajalle.

Osaamisen tunnistaminen ja osoittaminen vapaassa sivistystyössä osaamisperusteisilla Koski-kelpoisilla kursseilla todentuu keskeisimmin asettamalla näille kursseille osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Niiden pohjalta kurssin suunnitellaan arviointikäytännöt ja niihin peilataan opiskelijan osaaminen ja osaamiskriteerien todentuminen.

Opintosuorituksen arviointi on aina opiskelijalle vapaaehtoista. Jotta opiskelijan kurssisuoritus voidaan tallentaa Koski-tietovarantoon, hänen tulee antaa suostumuksensa tietojen tallentamiseen oppilaitoksen ylläpitäjälle.

Osaamisperusteisia opintopistekursseja järjestetään Tuusulan Opistossa syksyn opintokaudella 2024 useimmissa ainealueissa. Opintopistekurssien suorituksia on mahdollista käyttää Koski-tietokannan välityksellä oman osaamisen osoittamiseen ja mahdollisesti myös osana muita opintoja. Jokaiselle kurssille voi hyvin osallistua myös tavoittelematta arviointia ja suoritusmerkintää. 
Opintojaksojen arviontiin osaamisperusteisin kriteerein ja opintojakson kirjaamista Koski-tietokantaan vaaditaan aina opiskelijan suostumus. Opiskelijan suorituksen tulee tällöin täyttää opintojakson arvioinnin kriteerit. Tuusulan Opistossa kaikille opintopistekursseille voi osallistua myös vapaatavoitteisesti tavoittelematta suoritusmerkintää Koski-tietokantaan.   

Osaamisperusteiset opintopistekurssit  lukuvuonna 2024-2025          

110300
Elokuva-analyysi: opintopistekurssi (4 op), 70 €
Sisältää kurssit 110390 ja 110392. Perehtymällä elokuvien maailmaan Elokuva-analyysin kurssilla ja Elokuvakerhossa sekä tekemällä syventäviä harjoitustehtäviä voit saada Elokuva-analyysin opinnoistasi suoritusmerkinnän valtakunnalliseen Koski-tietokantaan. Sinne kirjattuja opintojasi voit tarjota esimerkiksi osaksi tutkintoasi.  

320204                                                                                                                   
Vapaaehtoistoiminnan koulutus (2 op), maksuton

Monio, Kammari D.300b
Ti ja to 10.10.−14.11.24
Klo 17.30−19.45
Tutustutaan vapaaehtoistoimintaan, sen merkitykseen ja periaatteisiin. Esitellään kattavasti erilaisia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoimintaan Tuusulassa ja lähialueilla. Saat valmiuksia hakeutua vapaaehtoistoimintaan, toimia vapaaehtoisena ja työkaluja myös oman hyvinvoinnin tukemiseksi, tunnet oman alueen vapaaehtoistoimijoita ja järjestöjä sekä vapaaehtoistoiminnan periaatteet. Sisällöt toteutetaan yhteistyössä Tuusulan Opiston, kunnan, seurakunnan, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston ja useiden eri järjestöjen kanssa. Tarkempi ohjelma ja iltojen kouluttajat: www.yhdistysverkosto.net/koulutukset/  Lisätietoja  ja yksittäisiin iltoihin ilmoittautuminen: Senja Liikonen, senja.liikonen@yhdistysverkosto.net, puh. 045 1297029.  

Markkinointi ja myynti
                                                 
Kurssit on suunnattu yrittäjille, markkinointia omassa työssään tarvitseville ja muille kiinnostuneille. Materiaalit opettajan toimesta, läppäri suotava ryhmätöitä ajatellen. Voit osallistua yhdelle tai useammalle kurssille.

310302                                                                                                                   
Markkinointi (2op), 33 €                                                      Hybridi
Monio, Kammari D.106 tai etäopiskeluna
Ke 18.9−9.10.24
Klo 17.30−20.00
Opettaja Pauli Lindström
Tutustutaan markkinoinnin neljän osa-alueen perusmalliin eli ns. 4P-malliin: tuote, hinta, saatavuus ja viestintä. Esimerkkien ja ryhmätöiden avulla pohdiskellaan kunkin osa-alueen tärkeyttä ja toimivuutta erilaisissa markkinointitilanteissa. Hybridikurssilla lähiopetukseen on mahdollista osallistua etänä Zoomin tai Teamsin välityksellä.

310304                                                                                                                   
Markkinointiviestintä (2op), 33 €                                       Hybridi
Monio, Kammari D.106 tai etäopiskeluna
Ke 23.10.−13.11.24
Klo 17.30−20.00
Opettaja Pauli Lindström
Tutustutaan viestinnän ja mainonnan trendeihin, kanavavaihtoehtoihin ja toimiviin esimerkkeihin maailmalta. Kurssilla perehdytään erilaisiin medioihin viestintävälineenä, tutustutaan somen ja tekoälyn tuomiin vaikutuksiin.  
Hybridikurssilla lähiopetukseen on mahdollista osallistua etänä Zoomin tai Teamsin välityksellä.       

310306                                                                                                                   
Onnistunut myyntiprosessi (2op), 33 €                              Hybridi
Monio, Kammari D.106 tai etäopiskeluna
Ke 20.11.−11.12.24                                                                                                
Klo 17.30−20.00
Opettaja Pauli Lindström
Onnistunut myyntiprosessi koostuu useista osa-alueista tarvekartoituksesta myynnin ”klousaukseen” asti. Nämä myynnin portaat käydään kurssin aikana läpi askel askeleelta. Myös asiakaspalvelu ja jälkimarkkinointi sisältyvät kurssikokonaisuuteen. Hybridikurssilla lähiopetukseen on mahdollista osallistua etänä Zoomin tai Teamsin välityksellä.   

SUOMI                                                                                                                

120102
Suomen alkeet – Finnish for Beginners­­­, syksy 28 €         
Oppikirjana Oma Suomi 1, kpl 1
Monio, Tupa E.300
Ti 10.9.–10.12.24 (ei 12.11.) ja 14.1.–15.4.25 (ei 11.3.)
Klo 16.50–18.20
BA Natalia Härmä
Suomen alkeiskurssi aikuisille, jotka eivät vielä osaa suomea. Katso netistä kurssin tarkempi sisältökuvaus. Oppikirja on hankittava erikseen. Opetuskieli suomi. Apukielinä englanti, saksa ja venäjä. Taitotaso A1.

120104                                                                                                               
Suomen alkeiden jatkokurssi­­­, syksy 28 €                         
Oppikirjana No niin! 1, kpl 7
Monio, Tupa E.300
Ti 10.9.–10.12.24 (ei 12.11.) ja 14.1.–15.4.25 (ei 11.3.)
Klo 18.30–20.00
BA Natalia Härmä
Suomen alkeiden jatkokurssi noin yhden lukuvuoden suomea opiskelleille. Katso netistä kurssin tarkempi sisältökuvaus. Oppikirja on hankittava erikseen. Opetuskieli suomi. Apukielinä englanti, saksa ja venäjä. Taitotaso A1.  

129806                                                                                                                   
Japanin alkeet, syksy 28 €                                             
Oppikirjana Michi 1: Tie japanin kieleen, kpl 1
Monio, Kammari D.106
Ti 3.9.–3.12.24 (ei 24.9.) ja 7.1.–8.4.25 (ei 25.3.)
Klo 15.00–16.30
FM Sointu Huvinen
Oletko kiinnostunut japanin kielestä? Tervetuloa opiskelemaan japanin alkeita aivan alusta alkaen! Katso tarkempi kurssikuvaus netistä. Taitotaso A1

129808                                                                                                              
Japani 2, syksy 28 €                                     
Oppikirjana Michi 1: Tie japanin kieleen, kpl 7
Monio, Kammari D.300b
Ti 3.9.–3.12.24 (ei 24.9.) ja 7.1.–8.4.25 (ei 25.3.)
Klo 19.00–20.30
FM Sointu Huvinen                         
Sopii noin vuoden japania opistossa opiskelleille. Opitaan lisää japanin alkeita ja harjoitellaan kanji-merkkejä. Katso tarkempi kurssikuvaus netistä. Taitotaso A1–A2.

129810                                                                                                                   
Japani 3, syksy 28 €                                                            Hybridi  
Oppikirjana Michi 2: Vuosi Japanissa, kpl 1
Monio, Kammari D.300b tai etäopiskeluna Teamsin välityksellä
Ti 3.9.–3.12.24 (ei 24.9.) ja 7.1.–8.4.25
Klo 17.20–18.50
FM Sointu Huvinen
Sopii noin 2–3 vuotta japania opiskelleille. Opitaan yhdistämään lauseeseen useita verbejä ja kertomaan parhaillaan tapahtuvista asioista ja säästä. Jatketaan kanji-merkkien harjoittelua. Katso tarkempi kurssikuvaus netistä. Taitotaso A2. Hybridikurssilla lähiopetukseen on mahdollista osallistua etänä Zoomin tai Teamsin välityksellä.

110480                                                                                                 
Soitinrakennus, syksy 41 € 
Hyökkälän koulu, käynti I- ja K-ovien välistä
To  5.9.–28.11.24 ja 9.1.-3.4.25
Klo 18.00–21.00 
AmO, puuseppä Erkki Ruokonen 
Rakennetaan omien toivomusten, tavoitteiden ja kykyjen mukaan näppäiltävä kielisoitin. Se voi olla akustinen kuten, klassinen kitara, akustinen kitara, ukulele, mandoliini tai elektroninen, kuten sähkökitara, sähköbasso, lap steel-kitara yms. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Kurssin alussa opettaja perehdyttää opiskelijat työkoneiden turvalliseen käyttöön. Opiskelijat kustantavat soittimen rakennusmateriaalit itse. Opettaja voi auttaa rakennuspuiden hankinnassa. Ota mukaan muistiinpanovälineet. Suojavaatteeksi essu.

830132                                                                                           
Hathajooga, syksy 65 €  
Hyökkälän koulu, F-ovi                    
Ti 3.9.–26.11.24 ja 7.1.–1.4.25
Klo 18.00–19.30 
Joogaopettaja ® Maija Keinänen
Joogaa perusteista alkaen. Sopii aloittelijoille ja aiemmin jooganneille. Rauhallisen rytmin harjoitus omaa kehoa kuunnellen ja liikkeet sille sovittaen.