Tuusulan Opiston osaamisperusteisten kurssien opintosuunnitelma kevät 2023

Koulutuksen järjestäminen

Tuusulan Opisto on Tuusulan kunnassa toimiva kansalaisopisto ja osa vapaan sivistystyön valtakunnallista koulutusjärjestelmää. Opiston tavoitteena on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin. Tavoitteeseen pyritään kattavalla ja monipuolisella opetustarjonnalla eri opetusaloilla toimialueen eri osissa. Opiston valikoimassa on päivä-, ilta ja viikonloppukursseja. Etäopetuksen ja opintopistekurssien osuus opetuksesta on kasvamassa. 

Tuusulan Opiston toimintaa ohjaa keskeisesti laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632), jonka nojalla kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Vapaan sivistystyön opintojen tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Tavoitteena on myös edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Tuusulan Opisto järjestää toimilupansa mukaisesti koulutusta, jonka tavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Opetus painottuu taide- ja taitoaineisiin, kieliin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin aineisiin sekä yhteiskunnallisiin aineisiin.

Opetuksen sisällöstä päättää oppilaitoksen ylläpitäjä Tuusulan kunta.

Osaamisperusteiset opintopistekurssit

Kansalaisopistojen opetus on perinteisesti ollut vapaatavoitteista. Opetus on avointa kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Opiskelija voi varsin pitkälle itse asettaa opintonsa tavoitteet esim. taitojen, tietojen, sosiaalisten valmiuksien tai kansalaistaitojen kehittämiseksi. Vapaatavoitteinen tutkintoon johtamaton opiskelu tuo siten osallistujille monenlaista osaamista, jonka tunnistamista on hyödyllistä helpottaa ja parantaa. Tällöin opintoja on mahdollista tarjota entistä selkeämmin esimerkiksi osaksi tutkintoa tai osaamisen näytöksi työnantajalle.

Osaamisen tunnistaminen ja osoittaminen vapaassa sivistystyössä osaamisperusteisilla Koski-kelpoisilla kursseilla todentuu keskeisimmin asettamalla näille kursseille osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Niiden pohjalta kurssin suunnitellaan arviointikäytännöt ja niihin peilataan opiskelijan osaaminen ja osaamiskriteerien todentuminen.

Opintosuorituksen arviointi on aina opiskelijalle vapaaehtoista. Jotta opiskelijan kurssisuoritus voidaan tallentaa Koski-tietovarantoon, hänen tulee antaa suostumuksensa tietojen tallentamiseen oppilaitoksen ylläpitäjälle.

Osaamisperusteiset opintopistekurssit Tuusulan Opistossa keväällä 2023

Osaamisperusteisia opintopistekursseja järjestetään Tuusulan Opistossa kevätopintokaudella 2023 yhteiskunnallisissa aineissa ja kieliopinnoissa. Kyseessä ovat Tuusulan Opiston ensimmäiset opintopistekurssit. Opintopistekurssien suorituksia on mahdollista käyttää Koski-tietokannan välityksellä oman osaamisen osoittamiseen ja mahdollisesti myös osana muita opintoja. Jokaiselle kurssille voi hyvin osallistua myös tavoittelematta arviointia ja suoritusmerkintää. Opintopistekursseja on suunnitteilla opintotarjontaan lisää syyskaudesta 2023 alkaen. Tällöin voidaan hyödyntää Tuusulan Hyrylässä Monio-rakennuksen uusia valmiuksia ja Tuusulan Kellokoskella toimijoiden entistä monimuotoisempaa yhteistyötä.

Opintojaksojen arviontiin osaamisperusteisin kriteerein ja opintojakson kirjaamista Koski-tietokantaan vaaditaan aina opiskelijan suostumus. Opiskelijan suorituksen tulee tällöin täyttää opintojakson arvioinnin kriteerit. Tuusulan Opistossa kaikille opintopistekursseille voi osallistua myös vapaatavoitteisesti tavoittelematta suoritusmerkintää Koski-tietokantaan.   

Tuusulan Opiston opintopistekurssien kuvaukset (kevät 2023) 

Vapaaehtoistoiminnan koulutus
Koulutusala: Yhteiskunnalliset aineet
Laajuus opintopisteinä (op): 2 op  
Koulutuksessa tutustutaan monipuolisesti vapaaehtoistoimintaan, sen eri muotoihin, merkitykseen ja periaatteisiin. Kurssi tarjoaa valmiuksia toimia vapaaehtoisena sekä työkaluja myös oman hyvinvoinnin tukemiseksi. Kurssi koostuu yhteisistä illoista, valinnaisista illoista sekä annetusta tutustumismateriaalista nettisivustoilla.
Vastuuopettaja: Senja Liikonen
Lisätietoa ja tarkempi ohjelma kouluttajineen: www.yhdistysverkosto.net/koulutukset/vapaaehtoistoiminnan-peruskoulutuks/tuusula/
Kurssilla tutustutaan monipuolisesti vapaaehtoistoimintaan ja sen eri muotoihin ja periaatteisiin. Kurssi koostuu yhteisistä luentoilloista, valinnaisista syventävistä illoista sekä annetusta kirjallisesta tutustumismateriaalista nettisivustoilla ja siihen liittyvästä ryhmäkeskustelusta.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija saa valmiuksia toimia vapaaehtoisena sekä työkaluja myös oman hyvinvoinnin tukemiseksi.

Kurssin aikataulu:
Yhteiset illat järjestetään klo 17.30–19.45 Rykmentinpuiston ruokalassa, Rykmentintie 48, Tuusula.

 • ke 8.2. Aloitusilta
 • ke 15.2. Vapaaehtoistoiminnan monet muodot
 • ke 1.3. Kohtaaminen ja vuorovaikutus
 • ke 22.3. Päätösilta

Valinnaiset illat, etä- tai lähiopintoina vaihtuvissa tiloissa, klo 17.30–19.45

 • to 16.2. Some haltuun! Etäilta Teams
 • ti 7.3. Iloa ja intoa pop-up toiminnasta
 • ke 8.3. Rinnalla kulkijoita ja arjen auttajia
 • ti 14.3. Maahan muuttaneen tukijana
 • ke 15.3. Tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen, Etäilta Teams

Kurssin suoritettuaan kurssin opiskelija:

-                           tuntee oman alueen vapaaehtoistoimijoita ja järjestöjä
-                           tuntee vapaaehtoistoiminnan periaatteet (toimijoiden roolit,
                            vastuut, oikeudet)
-                           osaa hakeutua vapaaehtoistoimintaan

Arvioinnin kuvaus:
Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Osaaminen osoitetaan aktiivisella osallistumisella ryhmäkokoontumisiin. 1 opintopiste = 27 oppituntia.

Englannin alkeet
Koulutusala Kielet
Laajuus opintopisteinä (op): 1 op
Ajankohta: 11.1.-5.4.2023, klo 9.30-11.00
Opetuspaikka: Kellotupa, Kellokoski

Kesto ja toteutustapa:  27 tuntia, josta

-                           lähi/kontaktiopetusta 12 x 2 tuntia
-                           itsenäistä opiskelua 3 tuntia

Kuvaus: Rauhallisesti etenevä alkeiskurssi vasta-alkajille
Oppimateriaali ja välineet: Oppikirja: Everyday English Starter
Kurssin / koulutuksen taso: Taitotaso A1. Taitotasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät osoitteesta: http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf.
Ennakko-osaaminen: Ei vaadita ennakko-osaamista

 

TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

Tavoitteet: Tällä kurssilla harjoitellaan englannin alkeita arkipäiväisiä tilanteita varten.
Tavoitteiden kuvaus eli osaamistavoitteet (mitä asioita opiskelija osaa kurssin käytyään)  
Kurssin käytyään opiskelija osaa englanniksi seuraavat asiat:

 • tervehtiä
 • kertoa lyhyesti itsestään ja perheestään
 • kysyä yksinkertaisia kysymyksiä
 • kertoa harrastuksistaan
 • kertoa rutiineistaan
 • viikonpäivät
 • kellonajat

Keskeiset sisällöt: Kurssilla opitaan englannin kielen perusrakenteita (olla- ja have-verbit yleispreesensissä, artikkelit, monikko, s-genetiivi), perussanastoa (mm. viikonpäivät, harrastussanat, numerot, kansallisuudet, rutiinit, kellonajat), tervehtimään, kertomaan lyhyesti itsestään ja perheestään sekä kysymään yksinkertaisia kysymyksiä.

OSAAMISEN ARVIOINTI

Arviointikriteerit: Opiskelija saa hyväksytyn arvosanan, kun hän osoittaa opettajalle osaavansa kurssin asiat (ks. osaamistavoitteet)
Osaamisen osoittaminen: Osaaminen osoitetaan palauttamalla/suorittamalla kurssiin kuuluvat tehtävät. Tehtävät mittaavat kaikkia kielen osa-alueita: luetun ymmärtämistä, kirjoittamista, kuullun ymmärtämistä sekä puhumista. Kyseessä voivat olla esimerkiksi puheharjoitukset, parikeskustelut, kirjoitustehtävät ja lyhyet tekstinymmärtämistehtävät.
Arviointitapana on jatkuva arviointi: opettaja havainnoi opiskelijan suorituksia luokkahuonetilanteessa ja kerää sekä tarkistaa kirjalliset suoritukset. Vaihtoehtoinen osaamisen osoittamisen tapa: loppukoe.
Osaaminen dokumentoidaan tallentamalla opiskelijan kirjalliset tuotokset portfolioon. Videokuvausta voidaan hyödyntää suullisen osaamisen dokumentoinnissa.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Todistus: Opiskelija saa todistuksen kurssin suorittamisesta.
Lisätietoa: Kurssin jälkeen opiskelija voi osallistua kurssille: Englannin alkeiden jatko.
Kurssisuoritus voidaan viedä Koski-tietovarantoon opiskelijan suostumuksella.
Opiston kielikurssit on suunnattu aikuisopiskelijoille (yli 16-vuotiaille). Opiskelijat hankkivat itse kurssilla käytettävät oppikirjat.