Muistutuksen ja palautteen antaminen varhaiskasvatuksen toiminnasta

Muistutuksen tekeminen kunnallisen varhaiskasvatuksen toiminnasta

Varhaiskasvatuslaki 54 §

Varhaiskasvatuslaki 540/2018 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Mikäli lapsen vanhempi tai muu huoltaja on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun, kannattaa asian selvittämiseksi ensisijaisesti olla yhteydessä varhaiskasvatuksen henkilökuntaan ja päiväkodin johtajaan. Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa selviä keskustellen, huoltajilla on oikeus tehdä asiasta varhaiskasvatuslain mukainen muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle tai varhaiskasvatusjohtajalle. Muistutus tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti.

Näin teet muistutuksen:

  1. Lapsen huoltaja laatii muistutuksen lomakkeelle. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä.
  2. Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti asia tai asiat, joihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian.
  3. Kunnallinen varhaiskasvatus: Muistutus osoitetaan Tuusulan kunnan varhaiskasvatuspalveluille.

Lapsen huoltaja toimittaa muistutuksen Tuusulan kunnan sivistyksen kirjaamoon:

Tuusulan kunta, kirjaamo, Sivistys/Varhaiskasvatus, PL 60, 04301 Tuusula

Yksityinen varhaiskasvatus: Muistutus tulee tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle/päiväkodin johtajalle.

  1. Muistutus käsitellään viimeistään kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten asiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, ole yhteydessä vastauksen lähettäjään. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta kuitenkaan oikeuteen kannella asiasta aluehallintovirastolle.

Mikäli muistutus koskee yksityistä varhaiskasvatusta, tulee muistutus tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle.

Asiasta lisää: Tyytymättömyys varhaiskasvatuspalvelun turvallisuuteen tai laatuun - Valvira