Vaadittavat asiakirjat

Hakemus

Poikkeamista ja/tai suunnittelutarveratkaisua haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Hankkeen kuvauskohdan Selostus rakennushankkeesta -kohdassa kerrotaan mitä halutaan rakentaa eli rakennusten käyttötarkoitukset. Lisäksi kerrotaan mitä ja minkä kokoisia rakennuksia tilalla mahdollisesti jo on. Jos tilalla on purettavia rakennuksia, ilmoitetaan niiden koot ja käyttötarkoitukset.

Vastataan myös kysymyksiin, onko kiinteistölle virallinen tieliittymä vai tarvitaanko uusi liittymä? Miten vesi- ja viemärihuolto aiotaan järjestää? Aiotaanko liittyä vesi- ja viemäriverkkoon?

Hakemuksen Poikkeamiset säännöksistä perusteluineen -kohdassa hakijan tulee esittää hyvät perustelut kaavan tai rakennusjärjestyksen määräyksistä poikkeamiselle sekä arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista. Lisäperusteluina hakija voi esittää pääpiirustuksia, valokuvia, ympäristöselvityksiä tai muita tarpeellisiksi katsomiaan liitteitä, yksi kappale kutakin.

Hakijoiksi pitää laittaa kaikki rakennuspaikan omistajat tai haltijat tai näiden valtuuttama henkilö (valtakirja on liitettävä hakemukseen tai sitten kaikkien omistajien on lupapisteessä tehtävä valtuutus).

Asemapiirros

Asemapiirroksen pohjana voidaan käyttää mittaus- ja karttapalvelujen ylläpitämää ja ajan tasalla olevaa pohjakarttaa tai sen suurennosta, jonka saa asiakaspalvelusta. 

Asemapiirroksen tulee olla pätevän suunnittelijan laatima. Asemapiirroksen pohjalta arvioidaan lupapäätöstä ja se esitetään naapureille naapurin kuulemisen yhteydessä. Muualla kuin asemakaava-alueella asemapiirroksessa on esitettävä vähintään seuraavat tiedot:

• uuden rakennuksen sijainti sekä olevat ja purettavat rakennukset kerrosaloineen

• haettu maksimikerrosala ja kerrosluku (tiedot yhtäpitävät hakemuksen kanssa)

• talousvesikaivon sijainti (myös rajan läheisyydessä olevat naapurien talousvesikaivot)

• suunniteltu jätevesien käsittely rakennuspaikalla

• virallinen tai suunniteltu tieyhteys rakennuspaikalle

• etäisyysjana ajoradan keskilinjaan sekä naapurien rajoihin

• nimiö, josta ilmenee suunnitelman tekijä, mittakaava, päivämäärä, osoite, jos se on tiedossa sekä kiinteistönumero

• korkeuskäyrät yhden (1) metrin välein.

• Asemapiirros laaditaan pienehköillä tonteilla ja asemakaava-alueilla mittakaavassa 1:200, muualla 1:500 tai 1:1000.

• Isoilla, useiden hehtaarien kokoisilla tiloilla, jos asemapiirroksessa esitetään vain osa tilaa, on koko rakennuspaikka (= tila tai sen määräala) esitettävä selvästi karttaliitteessä tai erillisellä sijaintipiirroksella mittakaavassa 1:2 000 tai 1:5 000.

Muut liiteasiakirjat

Palveluhinnasto 2023

Hakemuksen liiteasiakirjat saavat olla enintään 3 kk vanhoja. Liitteet kannattaa pyytää asiakaspalvelustamme.

• Lainhuutotodistus (mikäli hakijalla ei ole lainhuutoa, hakemukseen liitetään kauppakirja, esisopimus, vuokrasopimus tai perinnönjakokirja). Mikäli hakijana on yhtiö, tarvitaan lisäksi ote kaupparekisteristä ja yhtiön hallituksen pöytäkirja, josta ilmenee päätös poikkeamisluvan ja/tai suunnittelutarveratkaisun hakemisesta.

• Kiinteistörekisteriote, josta selviää mm. tilan muodostuminen.

• Peruskarttaote. Hakijan tulee rajata rakennuspaikka punaisella kaikkiin karttoihin. Rakennuspaikka voi olla tila, määräala tilasta tai asemakaavan mukainen tontti.

• Virallinen asemakaavaote sekä kaavamääräykset. Mikäli alueelle on tekeillä uusi kaava, sen luonnoksesta tai ehdotuksesta on oltava myös kopio.

• Ote osayleiskaavasta sekä kaavamääräykset. Mikäli alueelle on tekeillä uusi kaava, sen luonnoksesta tai ehdotuksesta on oltava myös kopio.

• Ote pohjakartasta 1 kpl (A3).

Hankkeen luonteesta riippuen, lupahakemuksen käsittelyssä saatetaan vaatia muitakin asiakirjoja kuten julkisivupiirustuksia tai muita suunnitelmia

Naapurien kuuleminen

• Omistajaraportti ja selvitys naapurien kuulemisesta siltä osin kuin hakija on suorittanut kuulemisen itse. Hankkeesta on kuultava naapureita ja muita osallisia, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kuuleminen on suoritettava myös tiedossa olevien määräalan omistajien osalta.

Tekninen asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa valitsemaan kaikki kuultavat rajanaapurit. Myös tien vastakkaisella puolella olevat naapurit tulee kuulla sekä ELY-keskusta, mikäli he ovat naapurina. Jos lupavalmistelija arvelee hankkeen olevan vaikutuksiltaan merkittävä, on laajempi kuuleminen tarpeen, jolloin saatetaan edellyttää rajanaapurien kuulemisen lisäksi lehtikuulutusta (hakija maksaa).

Hakijan pyynnöstä naapurien kuulemisen voi suorittaa myös kunta. Hakijalta peritään tällöin vahvistetun taksan mukainen korvaus kuulemisesta. Liittymislupa tarvitaan uuden liittymän rakentamiseksi suoraan yleiselle tielle. ELY-keskukselta pyydetään lausunto, kun kiinteistö rajautuu ELY:n tiehen. Asiakas hakee itse liittymäluvan ELY-keskukselta. Liittymälupaa ei tarvita asemakaava-alueilla tai yksityistieltä liityttäessä. 

Naapurin kuulemislomake Naapurien kuulemislomake (pdf)