Vaadittavat asiakirjat

Hakemus

Poikkeamista ja/tai suunnittelutarveratkaisua haetaan hakemuslomakeella. Hakemuksen kohdassa 5 hakijan tulee esittää perustelut sekä arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista. Lisäperusteluina hakija voi esittää pääpiirustuksia, valokuvia, ympäristöselvityksiä tai muita tarpeellisiksi katsomiaan liitteitä, yksi kappale kutakin. Hakemuksen allekirjoittavat kaikki rakennuspaikan omistajat tai haltijat tai näiden valtuuttama henkilö (valtakirja on oltava hakemuksen liitteenä).

Avaa suunnittelutarve ja poikkeamislupahakemuslomake tästä... 


Naapurin kuulemislomake

Naapurien kuulemislomake (pdf) 

Asemapiirros

Asemapiirros toimitetaan yhtenä (1) kappaleena.  Asemapiirroksen tulee olla pätevän suunnittelijan laatima. Muualla kuin asemakaava-alueella asemapiirroksessa on esitettävä vähintään seuraavat tiedot:

• uuden rakennuksen sijainti sekä olevat ja purettavat rakennukset kerrosaloineen

• haettu maksimikerrosala ja kerrosluku (tiedot yhtäpitävät hakemuksen kanssa)

• talousvesikaivon sijainti (myös rajan läheisyydessä olevat naapurien talousvesikaivot)

• suunniteltu jätevesien käsittely rakennuspaikalla

• virallinen tai suunniteltu tieyhteys rakennuspaikalle

• korkeuskäyrät yhden (1) metrin välein Asemapiirros laaditaan pienehköillä tonteilla ja asemakaava-alueilla mittakaavassa 1:200, muualla 1:500 tai 1:1000. Isoilla, useiden hehtaarien kokoisilla tiloilla, jos asemapiirroksessa esitetään vain osa tilaa, on koko rakennuspaikka (= tila tai sen määräala) esitettävä selvästi karttaliitteessä tai erillisellä sijaintipiirroksella mittakaavassa 1:2 000 tai 1:5 000. Asemapiirroksen pohjana voidaan käyttää mittaus- ja karttapalvelujen ylläpitämää ja ajan tasalla olevaa pohjakarttaa tai sen suurennosta, jonka saa asiakaspalvelusta. 

Muut liiteasiakirjat

Hakemuksen liiteasiakirjat saavat olla enintään 3 kk vanhoja. Liitteet toimittaa mittaus- ja karttapalvelujen asiakaspalvelu.

• Lainhuutotodistus (mikäli hakijalla ei ole lainhuutoa, hakemukseen liitetään kauppakirja, esisopimus, vuokrasopimus tai perinnönjakokirja). Mikäli hakijana on yhtiö, tarvitaan lisäksi ote kaupparekisteristä ja yhtiön hallituksen pöytäkirja, josta ilmenee päätös poikkeamisluvan ja/tai suunnittelutarveratkaisun hakemisesta.

• Kiinteistörekisteriote, josta selviää mm. tilan muodostuminen.

• Peruskartta. Hakijan tulee rajata rakennuspaikka punaisella kaikkiin karttoihin. Rakennuspaikka voi olla tila, määräala tilasta tai asemakaavan mukainen tontti.

• Virallinen asemakaavaote.

• Ote pohjakartasta 1 kpl (A3). 

• Ote osayleiskaavasta tai asemakaavasta. Mikäli alueelle on tekeillä uusi kaava, sen luonnoksesta tai ehdotuksesta on oltava myös kopio.

• Omistajaraportti ja selvitys naapurien kuulemisesta siltä osin kuin hakija on suorittanut kuulemisen itse. Hankkeesta on kuultava naapureita ja muita osallisia, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kuuleminen on suoritettava myös tiedossa olevien määräalan omistajien osalta. Hakijan pyynnöstä naapurien kuulemisen voi suorittaa myös kunta. Hakijalta peritään tällöin vahvistetun taksan mukainen korvaus kuulemisesta. Liittymislupa tarvitaan uuden liittymän rakentamiseksi suoraan yleiselle tielle. Kunta pyytää lupavalmistelun yhteydessä Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon tieliittymän järjestämisestä rakennuspaikalle. Liittymälupaa ei tarvita asemakaava-alueilla tai yksityistieltä liityttäessä.