Osallistava metsäsuunnittelu, kohdealueena Tuomalansuo

Tuomalansuo

Tuusulan kunta on kehittämässä osallistavan metsäsuunnittelun menetelmiä Tuomalansuon alueella. 

Tuomalansuon metsänhoitoa suunnitellaan luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön lähtökohdista. Työn keskeisinä tavoitteina on kehittää menetelmiä siitä, miten vuoropuhelua metsien käytöstä käydään rakentavasti ja tavoitteellisesti sekä miten eri sidosryhmien tavoitteita yhteensovitetaan yhdeksi kattavaksi suunnitelmaksi. Työssä syntyy alueen hoito- ja käyttösuunnitelma sekä osallistavan vuorovaikutuksen malli, jota voidaan jatkossa soveltaa muihin Tuusulan metsäkohteisiin. Alueen kaikki käyttäjät, metsänomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet haastetaan osallistumaan aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti osallistavaan metsäsuunnitteluun. Projektin on tarkoitus valmistua alkukesän 2022 aikana.

Työtä toteutetaan konsulttitoimisto Rambollin vetämänä.

 

Tuomalansuo

Tuomalansuo on noin 250 hehtaarin yhtenäinen metsäalue Keravan ja Järvenpään kupeessa. Alueen entinen avosuo on ojitusten seurauksena muuttunut pitkälti turvekankaaksi. Tuomalansuolla on myös runsaasti lehtomaista kangasta ja pienialaisia lehtolaikkuja. Metsä sisältää paikoittain myös useita arvokkaita luontokohteita.

Metsä on sijaintinsa puolesta tärkeä lähivirkistysalue sekä Tuusulan, Keravan ja Järvenpään asukkaille. Alueelta löytyy valmiiksi valaistu ulkoilureitti sekä laaja epävirallinen kovan käytön muokkaama polkuverkosto. Maanomistus alueella on pirstaloitunut kunnan, valtion ja lukuisten yksityisten maanomistajien kesken. 

 

Tule mukaan!

Metsän käyttäjillä, maanomistajilla ja muilla kiinnostuneilla on useita mahdollisuuksia osallistua osallistavaan metsäsuunnitteluun. Projektin aloittaa avoin Kick off- tilaisuus, jossa asiantuntijoiden johdolla käydään läpi metsien ja metsänhoidon keskeisempiä käsitteitä sekä tutustutaan Tuomalansuon luontotyyppeihin. Syksyn metsäkävelyllä tutustutaan Tuomalansuon alueen luontoon, keskustellaan ja ideoidaan Tuomalansuon metsänkäytöstä. Karttakyselyllä jokainen voi ilmaista oman näkemyksensä Tuomalansuon alueesta.

Tapahtumien aikataulu ja lisätiedot julkaistaan Tuusulan kunnan tapahtumakalenterissa!

 

Lisätietoja:

Terhi Wermundsen, puh. 040 314 3065, terhi.wermundsen@tuusula.fi
Laura Turpeinen, puh. 040 314 4333, laura.turpeinen@tuusula.fi