Osallistava metsäsuunnittelu, kohdealueena Tuomalansuo

Tuusulan kunta on kehittämässä osallistavan metsäsuunnittelun menetelmiä Tuomalansuon alueella. 

Tuomalansuon metsänhoitoa suunnitellaan luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön lähtökohdista. Työn keskeisinä tavoitteina on kehittää menetelmiä siitä, miten vuoropuhelua metsien käytöstä käydään rakentavasti ja tavoitteellisesti sekä miten eri sidosryhmien tavoitteita yhteensovitetaan yhdeksi kattavaksi suunnitelmaksi. Työssä syntyy alueen hoito- ja käyttösuunnitelma sekä osallistavan vuorovaikutuksen malli, jota voidaan jatkossa soveltaa muihin Tuusulan metsäkohteisiin. Alueen kaikki käyttäjät, metsänomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet haastetaan osallistumaan aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti osallistavaan metsäsuunnitteluun. Projektin on tarkoitus valmistua alkukesän 2022 aikana.

Työtä toteutetaan konsulttitoimisto Rambollin vetämänä.

 6Q8A8449

Tuomalansuo

Tuomalansuo on noin 250 hehtaarin yhtenäinen metsäalue Keravan ja Järvenpään kupeessa. Alueen entinen avosuo on ojitusten seurauksena muuttunut pitkälti turvekankaaksi. Tuomalansuolla on myös runsaasti lehtomaista kangasta ja pienialaisia lehtolaikkuja. Metsä sisältää paikoittain myös useita arvokkaita luontokohteita.

Metsä on sijaintinsa puolesta tärkeä lähivirkistysalue sekä Tuusulan, Keravan ja Järvenpään asukkaille. Alueelta löytyy valmiiksi valaistu ulkoilureitti sekä laaja epävirallinen kovan käytön muokkaama polkuverkosto. Maanomistus alueella on pirstaloitunut kunnan, valtion ja lukuisten yksityisten maanomistajien kesken. 

 

Kuntakehityslautakunta on 15.6.2022 § 52 päättänyt asettaa Tuusulan osallistavan metsäsuunnittelun käsikirjan sekä Tuomalansuon hoito- ja käyttösuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksi mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten. Aineistojen nähtävilläoloaika alkaa 15.9.2022 ja päättyy 14.10.2022. Saadun palautteen pohjalta suunnitelmat viimeistellään.   Suunnitelmien paperiversioihin voi tutustua TuusInfo-asiakaspalvelun tiloissa, osoite Autoasemankatu 2 sekä Jokelan ja Kellokosken kirjastoissa.

Suunnitelmista järjestetään asukastilaisuus metsäkävelynä Tuomalansuolla 20.9.2022 kello 17.30-19.30. Metsäkävelylle lähdetään osoitteesta Saksantie 44, joka on pieni parkkipaikka Saksantien päädyssä.

Linkki materiaaliin ja mielipiteen jättämiseen

 

 

Menneiden tapahtumien materiaaleja ja lisätietolinkkejä:

Kick off -tilaisuudessa nähty esitys: Tuomalansuon osallistava metsäsuunnittelu KickOff

Syksyllä 20.11.2021 järjestetyn Metsäkävelyn tuloksia

Luontoselvitys Tuomalansuon metsästä: Tuomalansuon luontoselvitys 2021

Lisätietoja:

Terhi Wermundsen, puh. 040 314 3065, terhi.wermundsen@tuusula.fi
Laura Turpeinen, puh. 040 314 4333, laura.turpeinen@tuusula.fi