Hinnasto

Paikkatietopalveluiden hinnat määräytyvät voimassa olevan, kuntakehityslautakunnan hyväksymän hinnaston mukaisesti. Uusin hinnasto on voimassa 1.1.2017-lähtien.

Kuntasuunnittelun ja teknisen palvelupisteen palveluhinnasto_2017_täydennys KKL 20.12.2017 (PDF-tiedosto 5,4 Mt)

Yleistä hinnastoista

 

Hinnat ilmoitetaan euroina ilman arvonlisäveroa.

Vain kiinteistönmuodostusta, rakennuslupaa tai muuta vastaavaa viranomaistoimintaa varten luovutettavat tuotteet ja palvelut ovat verottomia. Muiden tuotteiden ja palveluiden hintoihin lisätään arvonlisävero.

 

Paikkatietoaineistojen luovutuksen ja hinnoittelun periaatteet

 

 • avoimet aineistot: irrotuskulut
 • muut kunnat: ei veloitusta
 • muut (yksityiset ja yritykset), laaja aineisto: käyttölupa, irrotuskulut, hinnasto
 • muut (yksityiset ja yritykset), suppea aineisto: hinnasto
 • operatiiviseen toimintaan palo- ja pelastustoimelle, poliisille, hätäkeskuslaitokselle ja puolustusvoimille: käyttölupa, irrotuskulut
 • opetus-, tutkimus- ja opiskelukäyttö: käyttölupa
 • Tuusulan kunnan tilaama konsulttityö: käyttölupa
 • valtion viranomaiset: käyttölupa, irrotuskulut, hinnasto
 • vuosisopimusasiakkaat*: käyttölupa, irrotuskulut, hinnasto

*Sopimusasiakkaiden kanssa tehdään kirjallinen sopimus tietojen toimittamisesta ja käyttöoikeuksista. Tällöin käyttöoikeusmaksu peritään vuosittain sopimuksen voimassaoloajalta.

 

Henkilötyöveloitus

 

Minimiveloitus 0,5 h

 

 • Insinöörit, suunnittelijat, asiantuntijat: 90 €/tunti
 • Muu ammattihenkilöstö 65 €/tunti
 • Maastomittausryhmä 130 €/tunti

 

Asiakirjojen laatiminen

 

 • Rasitesopimuksen laatiminen                      80,00 euroa/asiakirja.

 

Erillisistä päätöksistä perittävät maksut

 

 • Viranhaltijapäätöksellä tehtävät käyttöluvat veloitus 100 €
 • yleishyödylliset ja ei-kaupallinen toiminta korvauksetta
 • Rakentamisvelvoitteeseen jatkoajan haku veloitus 500 €
 • Tontin takaisinostopäätökset ja rakentamattoman tontin edelleen luovutuslupa veloitus (khall 21.10.2013 § 392) 2000€
 • Muut viranhaltija- tai muun kunnan toimivaltaisen viranomaisen ennakkopäätökset, luvat ja lausunnot (mm. kiinteistöverolausunnot, kiinteistönmuodostamislain 33 §:n mukainen lausunto) 200 €
 • Vuokraoikeuden kirjaamisen ja panttikirjan haku vuokran maksun vakuudeksi 250€

 

Tonttijaon laatiminen

 

Jos erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatimaa ja maanomistaja tai -haltija on sitä hakenut, on Tuusulan kunnalle suoritettavat seuraavat maksut (maankäyttö- ja rakennuslaki 82 §):

 

 1. Tonttijako tai tonttijaon muutos, joka sisältää korkeintaan kaksi tonttia: perusmaksu 800 euroa, jokaiselta lisätontilta 160 euroa

 

 1. Poikkeuksellisen suuritöisestä tonttijaosta ja tonttijaon muutoksesta peritään maksu kulloinkin voimassa olevan henkilötyöveloitushinnaston mukaan. Suuritöiseksi katsotaan myös sellainen tonttijako tai tonttijaon muutos, joka suunnitellaan, lasketaan ja/tai piirretään hakijan pyynnöstä uudestaan.

 

Maksu voidaan periä etukäteen. Mikäli tonttijako tai tonttijaon muutos ei tule voimaan asiakkaasta riippumattomasta syystä, maksu palautetaan.

 

Mikäli tonttijako tai tonttijaon muutos ei tule voimaan asiakkaasta riippuvasta syystä, peritään siihen asti kertyneet kustannukset.

 

Päätökset suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamislupahakemuksista

 

 • Lupapäätöksen hinta 450 €.

 

Kaavan laatiminen

 

Kaavan laatimis- tai muutoshakemuksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 200 €.

 

Asemakaavan laatimisesta ei peritä maksua, ellei toisin sovita kaavoituksen käynnistämissopimuksessa tai myöhemmin maankäyttösopimuksessa.

 

Digitaaliset kartta-aineistot, käyttöoikeusmaksut

 

Digitaalisen aineiston jatkuva käyttöoikeus ja vuosittain tapahtuva päivitys vaatii sopimuksen asiakkaan kanssa. Tällöin käyttöoikeusmaksu peritään vuosittain sopimuksen voimassaoloajalta. Kartta-aineiston muokkauksesta tai formaattimuunnoksesta asiakkaan tarpeisiin peritään lisäksi hinnaston mukainen henkilötyöveloitus.

 

Kantakartta, asemakaava, tonttijakokartta tai toimituskartta (vektoriaineisto)  

 • <1ha laajuinen aineisto 68 €
 • 1-10 ha maksu alarajalla 68 € + 5 €/ha*
 • 10-100 ha maksu alarajalla 113 € + 4,5 €/ha*
 • 100-1000 ha maksu alarajalla 514 € + 4 €/ha*
 • >1000 ha maksu alarajalla 4114 € + 3,5 €/ha*
 • koko aineisto 15 750 €

 

* alarajan ylittävältä osalta

 

Kantakartalla ovat erillisinä tiedostoina kiinteistötiedot, pohjakuviot, rakennukset ja maaston korkeustiedot. Kukin taso on 25 % kokonaishinnasta. Minimiveloitus on kutakin aineistoa kohti 68,00 € + alv.

 

Rasteriaineistojen käyttöoikeusmaksu on puolet (1/2) vektoriaineistojen hinnoista.

 

Ortoilmakuvat

 • perusmaksu 34 € + 4 €/ha

 

Laserpistepilvi, maastomalli ja korkeusmalli

 • laserpistepilvi 10 €/ha
 • maastomalli 250 €/ha
 • korkeusmalli 5 €/ha

 

Rajapintapalveluiden käyttöoikeus

Yhden rajapintatunnuksen käyttöoikeusmaksu on 900 € vuodessa.

Paikkatietoaineistojen käyttö rajapinnan kautta edellyttää lisäksi kartta-aineistojen käyttöoikeuslupaa tai sopimusta.

 

Kaavalaskenta

Tilauksesta tehtävästä laskenta- ja selvitystyöstä peritään henkilötyöveloitus käytetyn työajan mukaan.

 

Painetut kartat

 

 • opaskartta 1:20 000, taitettu/suora 13,71 €/kpl
 • opaskartta, jälleenmyyntihinta 8,06 €/kpl

 

Kuntarekisteritiedot

 

Rekisteritiedot luovutetaan PDF-, DBF- tai XLXS- muodossa. Rakennus- ja rakennuslupatietoja voidaan luovuttaa myös SHP-tiedostoina. Koordinaattitiedot (ETRS- TM35FIN ja ETRS-GK25) sisältyvät myös kiinteistöjen tietoihin, mutta asemakaavoista ja kaavayksiköistä ne puuttuvat. Kiinteistöihin, rakennuksiin ja rakennushankkeisiin liittyviä omistajatietoja ei luovuteta. Tietosisältö vastaa poimintahetken tilannetta.

 

 • tietojen hinta alkaen 0,3 €/yksikkö
 • julkishallinnon käyttöön 0,03 €/yksikkö
 • minimiveloitus 100 €/toimitus
 • henkilötyöveloitus palveluhinnaston mukaisesti

 

Tietojen hinta perustuu luovutettaviin yksiköihin. Yksikkömäärää laskettaessa eri tietoyksiköt lasketaan yhteen. Hinnat koskevat tietoyksiköiden täyttä tietosisältöä. Hintoihin lisätään poimintojen tekemiseen tarvittava henkilötyö voimassaolevan hinnaston mukaan. Mikäli tietosisältöä muokataan asiakkaan tarpeisiin, lisätään myös siitä aiheutuvat henkilötyökustannukset.

 

Rakennus- ja poikkeuslupa-asiakirjat

 

Lupapaketit (kartta- ja kaavaotteet, rajanaapurien yhteystiedot)

 

 • rakennuslupapaketti 115 €
 • toimenpidelupapaketti 43 €
 • maisematyölupapaketti 115 €
 • suunnittelutarveratkaisupaketti 115 €

 

Rajanaapurien kuuleminen

 

 • 70 €/naapurikiinteistö

 

Lisäksi mahdolliset kuulutus- ja ilmoituskustannukset todellisten kustannusten mukaan.

 

Viralliset asiakirja- ja karttaotteet

 • leimatut asiakirjat 3,2 €/kpl

 

Asemapiirrospohja (graafinen) kantakartasta tuotettuna

 • muovi A2 73 €/kpl
 • muovi A1 94 €/kpl

 

Kopiot - asiakkaan aineistosta

 

Mustavalkoinen

 • A4 paperi 0,81 €/kpl, muovi 2,98 €/kpl
 • A3 paperi 1,05 €/kpl, muovi 4,52 €/kpl
 • A2 paperi 3,63 €/kpl, muovi 8,87 €/kpl
 • A1 paperi 5,24 €/kpl, muovi 12,90 €/kpl
 • A0 paperi 7,26 €/kpl, muovi 17,74 €/kpl 

 

Värillinen

 • A4 paperi: ensimmäinen 2,18 €/kpl, seuraavat 1,21 €/kpl
 • A3 paperi: ensimmäinen 2,90 €/kpl, seuraavat 1,53 €/kpl
 • A4 muovi 2,98 €/kpl
 • A3 muovi 4,52 €/kpl

 

Tulosteet - asiakkaan aineistosta

 

Mustavalkoinen, paperi

 • A4 ensimmäinen 6,05 €/kpl, seuraavat 0,81 €/kpl
 • A3 ensimmäinen 7,10 €/kpl, seuraavat 1,05 €/kpl
 • A2 ensimmäinen 8,87 €/kpl, seuraavat 3,63 €/kpl
 • A1 ensimmäinen 10,48 €/kpl, seuraavat 5,24 €/kpl
 • A0 ensimmäinen 12,10 €/kpl, seuraavat 7,26 €/kpl

 

Mustavalkoinen, muovi

 • A4 ensimmäinen 8,87 €/kpl, seuraavat 2,98 €/kpl
 • A3 ensimmäinen 9,68 €/kpl, seuraavat 4,52 €/kpl
 • A2 ensimmäinen 13,71 €/kpl, seuraavat 8,87 €/kpl
 • A1 ensimmäinen 18,55 €/kpl, seuraavat 12,90 €/kpl
 • A0 ensimmäinen 24,19 €/kpl, seuraavat 17.74 €/kpl

 

Värillinen, paperi

 • A4 ensimmäinen 7,26 €/kpl, seuraavat 1,21 €/kpl
 • A3 ensimmäinen 8,06 €/kpl, seuraavat 1,53 €/kpl

 

Värillinen, muovi

 • A4 ensimmäinen 8,31 €/kpl, seuraavat 2,98 €/kpl
 • A3 ensimmäinen 9,68 €/kpl, seuraavat 4,52 €/kpl

 

Asiakirjakopiot ja tulosteet - myös PDF

 

Tuusulan kunnan aineistosta, hinta sisältää aineistokorvauksen. Dokumentin lataaminen Lupapisteen arkistopalvelusta 5,00 €/dokumentti.

 

Mustavalkoinen, paperi

 • A4 4,10 €/kpl
 • A3 5,70 €/kpl
 • A2 8,20 €/kpl
 • A1 11,40 €/kpl

 

Mustavalkoinen, muovi

 • A4 6,50 €/kpl
 • A3 9,00 €/kpl
 • A2 13,00 €/kpl
 • A1 18,70 €/kpl
 • A0 24,40 €/kpl

 

Värillinen, paperi

 • A4 4,6 €/kpl
 • A3 6,10 €/kpl

 

Karttakopiot ja tulosteet -myös PDF

 

Tuusulan kunnan aineistosta, mustavalkoinen / värillinen, hinta sisältää aineistokorvauksen.

 

Paperi

 • A4 10,00 €/kpl
 • A3 13,00 €/kpl
 • A2 22,00 €/kpl
 • A1 30,00 €/kpl
 • A0 42,00 €/kpl 

Muovi

 • A4 18,40 €/kpl
 • A3 26,30 €/kpl
 • A2 36,80 €/kpl
 • A1 47,30 €/kpl
 • A0 57,80 €/kpl

 

Kunnan sisäiset kopiot ja tulosteet

 

Mustavalkoinen, paperi

 • A4 0,16 €/kpl
 • A3 0,18 €/kpl
 • A2 3,36 €/kpl
 • A1 4,73 €/kpl
 • A0 6,62 €/kpl

 

Mustavalkoinen, muovi

 • A4 2,20 €/kpl
 • A3 3,57 €/kpl
 • A2 5,46 €/kpl
 • A1 9,98 €/kpl
 • A0 18,38 €/kpl

 

Värillinen, paperi

 • A4 0,55 €/kpl
 • A3 0,94 €/kpl

 

Värillinen, muovi

 • A4 2,50 €/kpl
 • A3 3,35 €/kpl

 

Skannauspalvelut

 

 • Paperi/muovi 8,00 €/kpl

 

Kiintopistetiedot

 

Kiintopisteverkko, tuloste digitaalisesta aineistosta (sisältää kantakartan)

 • A4 10,00 €/kpl
 • A3 16,00 €/kpl
 • A2 27,00 €/kpl
 • A1 34,00 €/kpl
 • A0 42,00 €/kpl

 

Pisteselityskortti

 • kopiona/tulosteena 30 €/toimitus + 5,30 €/kpl
 • kuvatiedostona 20 €/toimitus + 5,30 €/kpl

 

Kiintopisteverkko digitaalisena aineistona DGN- tai DWG-tiedostot (ilman kantakarttaa)

 • 1-10 pistettä 36,00 €
 • 10-50 pistettä 36,00 € +1,50 €/kpl*
 • 50-100 pistettä 96,00 € + 1,00 €/kpl*
 • >100 pistettä 146,00 € + 0,50 €/kpl*

 

*alarajan ylittävältä osalta

 

Koordinaattilistaukset

 • kiintopiste, rajapiste tai muu vastaava: perusmaksu 20,00 € + 0,90 €/kpl

 

Muut tuotteet

 

 • putkipyykki 25,00 €/kpl
 • putkipyykki näkyvöityskappaleella 30,00 €/kpl
 • postitus- ja käsittelykulut 7,00 €/kpl
 • pienlaskutuslisä (summa alle 20 €) 8,20 €
 • taitto 2,70 €

 

Julkaisuluvat

 

Paikkatiedon tuottaman aineiston käyttämiseen julkaisuissa, painotuotteissa tai internet-sivuilla on haettava kirjallisesti julkaisulupa. Lupahakemuksesta on käytävä ilmi julkaisun tietosisältö, käyttötarkoitus, painosmäärä sekä julkaistavan alueen pinta-ala.

Luvattomasta julkaisusta peritään hinnaston mukainen maksu kaksinkertaisena.

 

Julkaisulupamaksu painotuotteissa määräytyy seuraavan laskentakaavan mukaan:

Yksikköhinta x A x B x C x D x E, jossa

 • yksikköhinta 60 €
 • A aineistotyyppi
  • kaavan pohjakartta 4
  • opaskartta 1
  • yleiskartta 0,2
 • B käyttötapa
  • yleishyödyllinen, jakelu ilmainen 0,5
  • yleishyödyllinen, jakelu maksullinen 1
  • muu käyttötarkoitus, jakelu ilmainen 1
  • muu käyttötarkoitus, jakelu maksullinen 2
  • kartta toisen kartan lähtöaineistona 0,25
 • C alueen koko
  • alkavalta neliökilometriltä 0,01
  • 100 km2 tai suurempi 1
 •  D painosmäärä
  • 100 kpl 0,1
  • 1000 kpl 1
  • 100 000 kpl 100
  • seuraavat 1000 kpl 0,5
 • E kartan sisältö
  • kartta ja nimistöluettelo 1,5
  • kartta 1
  • kartan tietosisältöä rajattu 0,5-1 

 

Julkaistavassa kartassa on oltava tekijänoikeutta osoittava merkintä:

 

© Tuusulan kunta, paikkatieto 2017 (julkaisuluvan vuosi)