Kiusaamisen ehkäisy ja selvittely

Paijalan koulun toimintamalli kiusaamisen ehkäisyssä ja tapausten selvittelyssä

Käytämme Paijalassa kiusaamisen ehkäisemiseen ja kiusaamistilanteiden hoitoon Kiva-koulu -menetelmää. Oleellinen asia kiusaamisen ehkäisyssä on tunnetaitojen harjoitteleminen oppilaiden kanssa. Tämä toteutuu Paijalassa jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoaiheisilla oppitunneilla. Sosiaalisten taitojen (tunne-ja vuorovaikutustaidot) harjoittelulla tuetaan oppilaita sekä ehkäisemään konfliktitilanteita että ratkaisemaan niitä rakentavasti. 

Olennaista on myös pitää huolta luokkien ja koko koulun myönteisestä ilmapiiristä sekä siitä, että oppilaat tietävät koulun säännöt ja seuraamukset. Kun koulussa on turvallinen ja myönteinen ilmapiiri, ei kiusaamiselle jää tilaa. Paijalassa toteutamme myös Pro koulu -toimintamallia, jonka ydin on koulun toimintakulttuurin selkiyttäminen ja hyvän, toisia huomioivan käyttäytymisen edistäminen myönteistä palautetta hyödyntämällä.

Kiusaamisepäilyn ilmetessä harkitaan, onko kyse yksittäisestä tilanteesta, joka on esimerkiksi luokanopettajan itsensä hoidettavissa vai onko syytä viedä asia koulumme Kiva-tiimille. Jälkimmäisessä tapauksessa opettaja täyttää seulontalomakkeen ja toimittaa sen kahdelle tätä tehtävää hoitavaa opettajallemme. Kynnys asian viemisessä Kiva-käsittelyyn pidetään matalana! Seulontalomakkeen saatuaan Kiva-tiimi ryhtyy käymään keskusteluja kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa erikseen ja yhdessä. Keskusteluissa sovitaan toimintatapa, joka takaa tilanteen rauhoittumisen ja kiusaamisen lakkaamisen. Menetelmä pitää sisällään myös seurannan, jotta varmistetaan, että muutos on pysyvä. Kiva-tiimin käsittelystä/selvittelyprosessista ollaan aina yhteydessä kaikkien osapuolten huoltajiin.
Kiusaamisselvittelyn tarkempi kaava

Puutumme koulussa kaikkiin tietoomme tulleisiin oppilaiden välisiin riita- ja tappelutilanteisiin. Lievemmissä tapauksissa riittää asian keskustelu ja sopiminen osapuolten välillä. Vakavammissa uhkailu- tai väkivaltatapauksissa käytetään kurinpito- ja rangaistuskeinoja. Tarvittaessa asioita käsitellään oppilashuollossa sekä toimitaan yhteistyössä lastensuojelun ja/tai poliisin kanssa.

Oppilaamme vastaavat kaksi kertaa lukuvuodessa seulontakyselyihin, joilla kartoitetaan mahdollisia kiusaamistilanteita. Näiden lisäksi Kiva-koulu organisaatio toteuttaa oman kyselynsä kerran vuodessa. Kiva-koulu -kyselyjen tulokset osoittavat kiusaamista kokeneiden oppilaiden kiusaamisen loppuneen tai ainakin vähentyneen merkittävästi, kun he ovat kertoneet asiasta koulun aikuiselle. On siis erittäin tärkeää, että koulussa saadaan tietää kiusaamisesta!