Tietoa kiinteähintaisten omakotitonttien hakijoille

Tuusulan kunta myy kiinteähintaisia omakotitontteja Etelä-Tuusulasta Häriskiven ja Lahelanpellon sekä Pohjois-Tuusulasta Peltokaaren ja Linjapuiston omakotitaloalueilta.

tontinosto_polku_0321_tuusula_final_kon-01

Kiinteähintaisten tonttien hakumenettely

Kiinteähintaisia tontteja voi hakea sekä paperisella hakulomakkeella että sähköisesti.

Löydät hakulomakkeet täältä: tonttien hakulomakkeet.

Paperisen hakemuksen voi toimittaa suljetussa kirjekuoressa TuusInfoon. Kuoreen merkintä "Omakotitonttihakemus". TuusInfon postiosoite on: Tuusulan kunta/TuusInfo PL 60, 04301 ja käyntiosoite Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula.

TuusInfon aukioloajat löydät täältä.

Omakotitontti luovutetaan pääsääntöisesti oman asunnon rakentamista varten. Mikäli samaa tonttia hakee usea­mpi hakija (vuokraus, osto) tontti luovutetaan ostohakemuksen teh­neelle hakijalle. Omakotitonttien saajien muihin valintaperusteisiin voit tutusta täältä: Omakotitonttien saajien valintaperusteita.

Hakutuloksesta tiedotetaan hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Muista seurata myös sähköpostisi roskapostikansiota, mikäli sattuisi että posti on mennyt roskapostiin.

Maankäyttöpäällikkö/kuntakehitysjohtaja tekee päätökset omakotitonttien myymisestä tai vuokraamisesta. Päätös lähete­tään sähköpostitse kullekin omakotitontin saajalle.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. 

Omakotitonttien kunnallistekniikan valmius

Kunnallistekniikan (vesi- ja viemärijohdot sekä ajokelpoinen tie) valmius on merkitty erikseen kunkin alueen/tontin esittelytietoihin. 

Tontit hinnoittelee kunnanvaltuusto

Kiinteähintaisten omakotitonttien myyntihinta on Pohjois-Tuusulassa 225 €/k-m² ja Etelä-Tuusulassa 425 €/k-m² poislukien Tuusulanjärven ranta-alue, jossa myyntihinta on 600 €/k-m2 sekä Anttilanranta, jossa tarjoustonttien pohjahinnat ovat 600 €/k-m2 tai 700 €/k-m2 . Omakotitontit ovat myös vuokrattavissa. Vuokran suuruus on 5 % myyntihinnasta. Tontit ensisijaisesti myydään.

Kunnanvaltuuston hinnoittelupäätös 4.11.2022 § 136.

Kunnanvaltuuston päätös tarjoustonttien vuokrausmahdollisuudesta 6.4.2020 § 27

Varausmaksu

Kunnalle tulee suorittaa kustakin varatusta tontista varausmaksua 1000 euroa laskua vastaan noin kahden viikon kuluessa luovutuspäätöksen tekemisestä. Ellei varausmaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, päätös raukeaa ja kunnalla on oikeus luovuttaa tontti toiselle hakijalle. Varausmaksu hyvitetään tontin saajalle lopullisen luovutussopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Mikä varaus peruuntuu varauksen saajan toimesta, varausmaksua ei palauteta.

Omakotitontin voi ostaa tai vuokrata

Kauppakirja tai vuokrasopimus on tehtävä kunnan määräämässä ajassa tontin luovutuspäätöksen tultua lainvoimaiseksi, ellei erityisestä syystä ole toisin sovittu. Jos kauppakirjan tai vuokrasopimuksen tekeminen viivästyy ilman hyväksyttyä syytä, raukeaa tehty päätös ja kunnalla on oikeus luovuttaa tontti toiselle hakijalle. Varausmaksua ei palauteta luovutuspäätöksen raukeamisen johdosta.

Luovutuskirjan allekirjoitustilaisuudesta sovitaan erikseen.

Tontin saajan oikeudet ja velvollisuudet sovitaan lopullisesti luovutuskirjan laatimisen yhteydessä. 

Omakotitontin ostaminen

Kauppahinta maksetaan laskua vastaan kunnan tilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Ostajan tulee hakea tontille lainhuuto (omistusoikeuden kirjaus) kuuden kuukauden kuluessa kaupan­teko­päivästä. Lainhuutoa haetaan Maanmittauslaitokselta. Lainhuudon hakuohjeet löytyvät Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Kauppa on mahdollista tehdä myös sähköisesti kiinteistönvaihdannan palvelussa, jolloin lainhuuto tulee vireille automaattisesti.

Ostaja maksaa kaupasta menevän varainsiirtoveron 3 %  kauppahinnasta.

Omakotitonttien vuokraus

Vuokra-aika on 50 vuotta.

Vuotuinen vuokra on 5 % tontin kauppahinnasta sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoituspäivänä tiedossa olevaan elinkustannusindeksin pistelukuun.

Tontin 1. vuokra peritään siten, että allekirjoituksen yhteydessä peritään sopimuksentekovuoden vuokra vuokra-ajan alkamisesta vuoden loppuun. Tätä seuraavat vuokrat maksetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Jos vuokrasopimus peruuntuu vuokralaisesta johtuvista syistä, suoritettua vuokraa ei makseta takaisin. Muilta osin noudatetaan maanvuokralain säännöksiä.

Vuokralaisella on oikeus ostaa tontti kunnanvaltuuston vahvistamaan hintaan kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien. Jos tontin ostaminen ta­pahtuu myöhemmin, hin­ta päätetään erik­seen. Kunnallistek­nii­­­kan maksut ja kiinteistönmuodostusmaksu peritään ­myös vuokrattavista tonteista.

Kunta hakee vuokralaisen nimiin ja kustannuksella Maanmittauslaitokselta vuokraoikeuden kirjaamista sekä kunnalle vuokranmaksun vakuudeksi kiinnitetyn panttikirjan, joka on suuruudeltaan viisi kertaa vuosivuokra. Tästä toimenpiteestä kunta perii 250 euroa + alv vuokralaiselta vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Toimitus ym. kustannukset

Kunta perii tontin saajalta ennen kauppakirjan tai vuokrasopimuksen alle­kirjoittamista kiinteistönmuodostuskuluja 1060 euroa ja kaupanvahvistajakuluja 128 euroa.

Rakentamisvelvoite

Talon rakentaminen tulee saada kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa lupapäätöksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Kunta voi kirjallisesta hakemuksesta ja painavista syistä pidentää määräaikaa.

Rakentamisvelvoitteen katsotaan toteutuneen, kun vähintään 70 % kaavassa sallitusta rakennusoikeudesta on rakennettu. Peltokaaren alueella velvoite on poikkeuksellisesti 60 %.    

Sopimussakko ja vahingonkorvaus

Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka myytävillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta ja vuokratonteilla 4-kertaisen täysimääräisen vuosivuokran määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään 4 vuotta.

Tonttia vuokrattaessa tulee vuokramiehen luovuttaa kunnalle parhaalla etusijalla oleva viisinkertaisen vuosivuokran määräinen kiinnitys vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi.

Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen. Mikäli tontti luovutetaan ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä ilman kunnan suostumusta, tontinsaaja sitoutuu maksamaan kunnalle korvauksen, jonka määrä myytävillä tonteilla on kauppahinnan suuruinen ja vuokratonteilla 20 -kertaisen täysimääräisen vuosivuokran suuruinen.                                          

Rakentamistapaohjeet

Osalle alueita on laadittu erilliset rakentamistapaohjeet, joita tulee suunnitelmissa ja rakentamisessa noudattaa. Rakentamistapaohjeet löytyvät jokaisen omakotitaloalueen omilta aluesivuilta ja ne ovat saatavilla tarvittaessa myös maankäytöstä. Osalle alueita rakentemisohjeet löytyvät asemakaavamääräysten yhteydestä.

Rakennuslupa ja rakennuslupamaksut

Rakennuslupa-asioita hoitaa rakennusvalvonta.

Rakennusvalvonnan taksat löydät täältä.

Vesihuollon maksut

Rakennuspaikan saajalta peritään rakentamisvaiheessa liittymis- ja rakentamismaksut vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liittymisestä kul­loinkin voimassaolevien taksojen, säännösten ja niiden nojalla tehtyjen päätösten mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen hinnat ja ohjeet. Käyntiosoite: Tuusulan veden toimisto, kunnantalo, Kotorannankuja 10. Toimisto auki ma-pe klo 9-15 vain ajanvarauksella.

Sähkö- ja teleliittymät

Paikallisten sähkö- ja telelaitosten liittymismaksut selviävät laitosten kanssa tehtävien liittymissopimusten yhteydessä.

Pohjois-Tuusulassa Jokelassa toimii sähkönjakeluyhtiönä alueesta riippuen Nurmijärven Sähkö sekä Caruna Oy ja teleyhtiönä Sonera.

Etelä-Tuusulan alueella toimii sähkönjakeluyhtiönä Caruna Oy ja teleyhtiönä Elisa Oyj.

Maaperätiedot

Tuusulan kunta on tehnyt osalle tonteista tai niiden läheisyydessä yleisiä maaperäkairauksia kaavoitustyötä ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Nämä kairaustiedot ja mahdolliset aluekohtaiset perustamistapalausunnot kunta luovuttaa maksutta tontin saajille. Kairaustiedot löytyvät omakotitaloalueen omilta aluesivuilta.

Kunta kehottaa tontin saajaa tutustumaan tehtyihin selvityksiin ja niistä mahdollisesti annettuihin lausuntoihin. Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Tontin saajan on huomattava, että vastuu perustamistavasta on tontin saajalla / rakentajalla, eikä tontin luovuttajalla.