TIETOA KIINTEÄHINTAISTEN OMAKOTITONTTIEN HAKIJOILLE 2019

Peltokaaren asemakaava-alueella on jatkuvassa haussa kiinteähintaisia omakotitontteja.

Hakulomakkeen liitteineen voi jättää kunnan kirjaamoon ositteella Tuusulan kunta/kirjaamo, PL 60, 04301 Tuusula. Kuoreen merkintä ”Omakotitonttihakemus”.

Käyntiosoite on Hyryläntie 16.

KIINTEÄHINTAISTEN TONTTIEN HAKUMENETTELY

Ennen hakemuksen jättämistä on syytä tarkistaa tonttien varaustilanne asiakaspalvelusta.

Maankäyttöpäällikkö/kuntakehitysjohtaja tekee päätökset omakotitonttien myymisestä tai vuokraamisesta. Päätös lähete­tään postitse kullekin omakotitontin saajalle. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Omakotitontti luovutetaan pääsääntöisesti oman asunnon rakentamista varten. Mikäli samaa tonttia hakee usea­mpi hakija (vuokraus, osto) tontti luovutetaan ostohakemuksen teh­neelle hakijalle.

Lisätietoja saa Tuusulan kun­nan Teknisestä palvelupisteestä - 040 314 3144 / rakennusvalvonta@tuusula.fi.

VARAUSMAKSU

Kunnalle tulee suorittaa kustakin varatusta tontista varausmaksua 1000 euroa laskua vastaan noin kahden viikon kuluessa luovutuspäätöksen tekemisestä. Ellei varausmaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, päätös raukeaa ja kunnalla on oikeus luovuttaa tontti toiselle hakijalle. Varausmaksu hyvitetään tontin saajalle lopullisen luovutussopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Mikä varaus peruuntuu varauksen saajan toimesta, varausmaksua ei palauteta.

OMAKOTITONTIN VOI OSTAA TAI VUOKRATA

Kauppakirja tai vuokrasopimus on tehtävä kunnan määräämässä ajassa tontin luovutuspäätöksen tultua lainvoimaiseksi, ellei erityisestä syystä ole toisin sovittu. Jos kauppakirjan tai vuokrasopimuksen tekeminen viivästyy ilman hyväksyttyä syytä, raukeaa tehty päätös ja kunnalla on oikeus luovuttaa tontti toiselle hakijalle. Varausmaksua ei palauteta luovutuspäätöksen raukeamisen johdosta.

Luovutuskirjan allekirjoitustilaisuudesta sovitaan erikseen.

Tontin saajan oikeudet ja velvollisuudet sovitaan lopullisesti luovutuskirjan laatimisen yhteydessä. Lisätiedot tontti-insinööri Sari Tennijärvi.

OMAKOTITONTIN OSTAMINEN

Kauppahinta maksetaan laskua vastaan kunnan tilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Ostajan tulee hakea tontille lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa kaupan­teko­päivästä.  Ostaja maksaa kaupasta menevän varainsiirtoveron 4 % kauppahinnasta. Lainhuutoa haetaan Maanmittauslaitokselta. Lainhuudon hakuohjeet löytyvät Maanmittauslaitoksen sivuilta.

OMAKOTITONTTIEN VUOKRAUS

Vuokra-aika on 50 vuotta.

Vuotuinen vuokra on 5 % tontin kauppahinnasta sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoituspäivänä tiedossa olevaan elinkustannusindeksin pistelukuun.

Tontin I vuokraerä peritään siten, että allekirjoituksen yhteydessä peritään sopimuksentekovuoden osavuokra päätöksen lainvoimaisuudesta vuoden loppuun ja seuraavan vuoden koko vuokra. Tätä seuraavat vuokrat maksetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Jos vuokrasopimus peruuntuu vuokraajasta johtuvista syistä, suoritettua vuokraa ei makseta takaisin. Muilta osin noudatetaan maanvuokralain säännöksiä.

Vuokralaisella on oikeus ostaa tontti kunnanvaltuuston 8.10.2018 § 106 vahvistamaan hintaan kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien. Jos tontin ostaminen ta­pahtuu myöhemmin, hin­ta päätetään erik­seen. Kunnallistek­nii­­­kan maksut ja kiinteistönmuodostusmaksu peritään ­myös vuokrattavista tonteista.

Kunta hakee vuokralaisen nimiin ja kustannuksella Maanmittauslaitokselta vuokraoikeuden kirjaamista sekä kunnalle vuokranmaksun vakuudeksi kiinnitetyn panttikirjan, joka on suuruudeltaan viisi kertaa vuosivuokra. Tästä toimenpiteestä kunta perii 250 € + alv vuokralaiselta vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

TOIMITUS YMS. KUSTANNUKSET

Kunta perii tontin saajalta ennen kauppakirjan tai vuokrasopimuksen alle­kirjoittamista kiinteistönmuodostuskuluja 1008 € ja kaupanvahvistajakuluja 120 €.

RAKENTAMISVELVOITE

Talon rakentaminen tulee saada kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa lupapäätöksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Kunta voi kirjallisesta hakemuksesta ja painavista syistä pidentää määräaikaa.

Rakentamisvelvoitteen katsotaan toteutuneen, kun vähintään 70 % kaavassa sallitusta rakennusoikeudesta on rakennettu.    

SOPIMUSSAKKO JA VAHINGON KORVAUS

Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka myytävillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta ja vuokratonteilla 2,5-kertainen täysimääräinen vuosivuokra vuodessa kuitenkin enintään (5) viideltä vuodelta.

Tonttia vuokrattaessa tulee vuokramiehen luovuttaa kunnalle parhaalla etusijalla oleva viisinkertaisen vuosivuokran määräinen kiinnitys vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi.

Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen. Mikäli tontti luovutetaan ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä ilman kunnan suostumusta, tontinsaaja sitoutuu maksamaan kunnalle korvauksen, jonka määrä myytävillä tonteilla on kauppahinnan suuruinen ja vuokratonteilla 12,5 -kertaisen täysimääräisen vuosivuokran suuruinen.                                          

RAKENTAMISOHJEET

Osalle alueita on laadittu erilliset rakentamisohjeet, joita tulee suunnitelmissa ja rakentamisessa noudattaa. Kunkin alueen rakentamisohjeita on saatavana maankäyttö- ja karttapalvelusta. Osalle alueita rakentemisohjeet löytyvät asemakaavamääräysten yhteydestä.

RAKENNUSLUPA JA RAKENNUSLUPAMAKSUT

Rakennuslupa-asioita hoitaa rakennusvalvonta.

1.1.2017 voimaan tulleet taksat:

Rakennuskohtainen maksu (as.rak.)        490 EUR+

Rakennuksen kokonaisala + katokset   5,00 EUR / m²

Rakennuskohtainen maksu (tal.rak.)        240 EUR +

Rakennuksen kokonaisala + katokset    3,00 EUR / m²

Asuinrakennuksen mittaus       450 EUR / rak.

Paritalon mittaus            580 EUR / rak.

Talousrakennuksen mittaus        300 EUR / rak.

Aloituskokous            150 EUR / hanke

VESIHUOLLON MAKSUT

Rakennuspaikan saajalta peritään rakentamisvaiheessa liittymis- ja rakentamismaksut vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liittymisestä kul­loinkin voimassaolevien taksojen, säännösten ja niiden nojalla tehtyjen päätösten mukaisesti.

Liittymisohjeet, -lomakkeet, taksat ja palveluhinnasto, käyntiosoite: Tuusulan veden toimisto, kunnantalo 2 krs, Hyryläntie 16.

SÄHKÖ- JA TELELIITTYMÄT

Paikallisten sähkö- ja telelaitosten liittymismaksut selviävät laitosten kanssa tehtävien liittymissopimusten yhteydessä.

Pohjois-Tuusulassa Jokelassa toimii sähkönjakeluyhtiönä alueesta riippuen Nurmijärven Sähkö sekä Caruna Oy ja teleyhtiönä Sonera.

Etelä-Tuusulan alueella toimii sähkönjakeluyhtiönä Caruna Oy ja teleyhtiönä Elisa Oyj.

OMAKOTITONTTIEN KUNNALLISTEKNIIKAN VALMIUS

Kunnallistekniikan (vesi- ja viemärijohdot sekä ajokelpoinen tie) valmius on merkitty erikseen kunkin alueen/tontin esittelytietoihin.

MAAPERÄTIEDOT

Tuusulan kunta on tehnyt osalle tonteista tai niiden läheisyydessä yleisiä maaperäkairauksia kaavoitustyötä ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Nämä kairaustiedot ja mahdolliset aluekohtaiset perustamistapalausunnot kunta luovuttaa maksutta tontin saajille.

Kunta kehottaa tontin saajaa tutustumaan tehtyihin selvityksiin ja niistä mahdollisesti annettuihin lausuntoihin. Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Tontin saajan on huomattava, että vastuu perustamistavasta on tontin saajalla / rakentajalla, eikä tontin luovuttajalla.

Olemassa olevista maaperätiedoista antaa lisätietoja mittausteknikko Jukka Lehtonen.