MIKKOLAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

 1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
 • Järjestyssääntöjen on tarkoitus edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä
 • Lainsäädäntö velvoittaa kouluja laatimaan järjestyssäännöt
 • Koulun järjestyssäännöt koskevat koulupäivää, koulun aluetta ja myös muuta opetuksen järjestämispaikkaa (esimerkiksi leirikoulu)
 1. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

 
Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 

 • Oppilaalla on sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet, kuten oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan
 • Kaikilla oppilailla on tasavertainen asema Mikkolan koulussa riippumatta oppilaan sukupuolesta, äidinkielestä, kulttuuritaustasta tai uskonnosta
 • Oppilaalla oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen
  opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin 

Oppilaan velvollisuudet 

 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu
 • Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon

 1. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös tarkoittaa 

 • hyvien tapojen mukaista käyttäytymistä, kuten toisten huomioon ottaminen, työ ja opiskelurauhan edistäminen ja kunnioittaminen, tervehtiminen sekä ohjeiden noudattaminen
 • fyysistä ja henkistä koskemattomuutta
 • hyvien ruokailutapojen noudattamista
 • asiallista pukeutumista. Asialliseen pukeutumiseen kuuluu tarkoituksenmukainen pukeutuminen ja ettei pukeuduta toisia loukkaavalla tavalla tai hyvän tavan vastaisesti.
 • sovituista ajoista kiinni pitämistä ja täsmällisyyttä
 • toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai missään muualla

Oleskelu ja liikkuminen 

 • vietä välitunnit välituntialueella 
 • voit olla sisällä vain opettajan antaman tehtävän vuoksi
 • poistuminen koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä on kielletty
 • käytä pyöräilykypärää koulumatkoilla
 • Koulupäivän päätyttyä poistutaan koulun alueelta

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

 • käytä huolellisesti koulun omaisuutta ja oppimateriaaleja
 • huolehdi omista tavaroistasi sekä kunnioita toisten omaisuutta
 • pidä koulu siistinä
 • oppilaalla on velvollisuus tahallaan aiheutetun vahingon korvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen

Turvallisuus 

 • Kerro aikuiselle havaitsemastasi turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta 
 • säilytä polkupyörää sille tarkoitetulla alueella. Pyöräparkkiin ei saa mennä välitunneilla
 • lumipallojen heittäminen koulun pihalla on kielletty
 • vietä välitunti sopuisasti
 • koulun alueella on kameravalvonta
 • Autojen parkkipaikalle ei saa mennä

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

 • koulun tietokoneita, mobiililaitteita, internetiä ja laitteisiin asennettuja ohjelmia tulee käyttää opettajan antamien ohjeiden mukaisesti
 • oppilaan omaa laitetta voidaan käyttää oppituntien aikana
 • oppilas ei saa käyttää omaa mobiililaitettaan oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana opetusta häiritsevästi
 • Puhelimet jätetään luokkaan välitunnin ajaksi.

Päihteet ja vaaralliset esineet 

 • lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. Tämä koskee muun muassa alkoholia, tupakkalain tarkoittamia tupakkaa ja tupakkatuotteita, huumausainelain tarkoittamia huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita

Kurinpito 

 • opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.
 • koulun rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus puuttua, selvittää ja ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

  4. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 • järjestyssäännöt käsitellään lukuvuoden alussa oppilaiden kanssa sekä yhteisesti että luokittain 
 • järjestyssääntöjen oikeellisuutta ja toteutumista seurataan lukuvuosittain ja tarvittavia muutoksia ja täydennyksiä toteutetaan tarvittaessa.