A
  • Tuusulan osayleiskaavat

Tuusulan osayleiskaavat

Tuusulassa on 12 lainvoimaista osayleiskaavaa, jotka kattavat Jokelan länsipuolta sekä Jokelantien ja Palojoen välistä aluetta lukuunottamatta koko Tuusulan. Pääset kaavasivuille vasemman puoleisten linkkien kautta.

Vireillä olevat osayleiskaavat 

Focus osayleiskaava

Maantiekylään sijoitetaan merkittävä työpaikka-alue. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava on hyväksytty, mutta kaava ei ole vielä lainvoimainen, sillä siitä on valitettu. 

Tuomala II

Tuomalan II osayleiskaavan tavoitteena on tutkia maankäytön tehostamismahdollisuuksia Lahden moottoritien ja vanhan Lahdentien välisellä alueella. Osayleiskaava on vireillä ja ehdotusvaiheessa.


Mikä osayleiskaava on?

Osayleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytönsuunnitelma, jolla ohjataan kunnan yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä sekä liikenneverkkoa. Osayleiskaavassa varataan alueita mm. asumiseen, työpaikkoihin, liikenteelle, luonnonsuojeluun sekä virkistyskäyttöön.

Osayleiskaavan laadintaa ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Uudenmaan maakuntakaava sekä Tuusulan yleiskaava.

Osayleiskaava ohjaa yksityiskohtaisempien asemakaavojen laadintaa. Osayleiskaava esitetään kartalla, lisäksi siihen kuuluvat kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus.