• Tuusulan osayleiskaavat

Tuusulan osayleiskaavat

Tuusulassa on 13 lainvoimaista osayleiskaavaa, jotka kattavat Jokelan länsipuolta sekä Jokelantien ja Palojoen välistä aluetta lukuunottamatta koko Tuusulan. Pääset kaavasivuille vasemman puoleisten linkkien kautta.

Vireillä olevat osayleiskaavat 

Tuomala II

Tuomala II osayleiskaava mahdollistaa työpaikka-alueen toteuttamisen Lahden moottoritien ja vanhan Lahdentien välisellä alueella. Osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa, mutta päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.


Mikä osayleiskaava on?

Osayleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytönsuunnitelma, jolla ohjataan kunnan yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä sekä liikenneverkkoa. Osayleiskaavassa varataan alueita mm. asumiseen, työpaikkoihin, liikenteelle, luonnonsuojeluun sekä virkistyskäyttöön.

Osayleiskaavan laadintaa ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Uudenmaan maakuntakaava sekä Tuusulan yleiskaava.

Osayleiskaava ohjaa yksityiskohtaisempien asemakaavojen laadintaa. Osayleiskaava esitetään kartalla, lisäksi siihen kuuluvat kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus.