Vasun toteuttaminen Pellavan päiväkodissa


Toimintamme pohjautuu Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan (Tuusulan vasu). Pienryhmätoiminta, projektityöskentely ja positiivinen pedagogiikka ovat pohja laadukkaalle varhaiskasvatukselle päiväkodissamme.  

Kestävä tulevaisuus on Sivistyksen toimialueen yhteinen teema, joka pohjautuu Agenda 2030:een 


Päiväkoti Pellavassa
 kestävä kehitys nähdään laajana kokonaisuutena. Meille tärkeää on yhdenvertaisuuden, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Päiväkodissamme tähän liittyy kaverisuhteiden tukeminen, turvallisuus- ja tunnetaitojen harjoittelu sekä vahvuuksien tunnistaminen itsessä ja muissa. Lisäksi koko päiväkodin voimin harjoittelemme energian ja materiaalien säästäväistä ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä edistämme vastuullista kuluttamista. 
 

Päiväkoti Pellavan kestävään kehitykseen liittyvät konkreettiset toimenpiteet: 

 • Eri ikäisten lasten kohtaaminen arjen tilanteissa sekä koko talon yhteiset hetket 

 • Luonnon ja kierrätysmateriaalien käyttö 

 • Lelujen ja tavaroiden asianmukainen käyttö 

 • Lapset harjoittelevat ruuan ottamista itse ja näin myös biojätteen minimointia 

 • Vahvuusvariksen kanssa vahvuuksien huomioimista 

 • Miniverso-vertaissovittelu osana arkea 

 

Kokopäiväpedagogiikan ytimessä on hyvinvoiva lapsi. Kiinnitämme huomiota kasvattajan aitoon läsnäoloon kaikissa aikuisen ja lapsen välisissä kohtaamisissa ryhmärajoista riippumatta. Jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi yksilönä. Lapsen ehdotuksiin ja ideoihin tartutaan ja niitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Lapsen hoitopäivä on aina pedagogisesti suunniteltua ja perusteltua ja toiminta suunnitellaan yhdessä lasten kanssa. Vanhempien ajatuksia ja mielipiteitä kuunnellaan ja yhteistyötä vaalitaan osana lapsen kokonaisvaltaista varhaiskasvatuspäivää. 

Päiväkoti Pellavan kokopäiväpedagogiikkaan liittyvät konkreettiset toimenpiteet:  

 • Positiivisen pedagogiikan työmenetelmät, etenkin itsetunnon ja tunne-elämän tukeminen, ääneen kehuminen ja kannustaminen 

 • Niin yksittäisten arjen tilanteiden kuin koko päivän pedagoginen suunnittelu yhdessä lasten kanssa 

 • Oppimisympäristön suunnittelu ja muokkaus yhdessä lasten kanssa 

 • Kiireettömyys 

 • Avoin vuorovaikutus perheiden kanssa 

 • Moniammatillinen yhteistyö  

 

Liikkuminen, leikki ja lukeminen ovat vahvasti läsnä päiväkotimme jokapäiväisessä arjessa. Päiväkodissa tarjotaan lapsille monipuolista liikuntaa päivittäin ja tämän lisäksi liikuntaa tukevat välineet ovat aina lasten saatavilla. Liikuntasuositusten mukaisesti osa liikunnasta toteutuu varhaiskasvatuksessa ja osa kotona. Leikkiä käytetään työkaluna oppimiseen monipuolisesti. Luemme lapsille päivittäin sekä käytämme Lukulumo -sovellusta, jolla lapset voivat itsenäisesti kuunnella tuhansia erilaisia kirjoja. 

Päiväkoti Pellavan liikkumiseen, leikkiin ja lukemiseen liittyvät konkreettiset toimenpiteet: 

 • Liike on oleellinen osa koko päivää: lähimetsä ja -kenttä sekä omasta päiväkodista löytyvä liikuntasali ovat aktiivisessa käytössä  

 • Leikki on osa ohjattua toimintaa 

 • Digillä tuemme liikkumista, leikkiä ja lukemista 

 • Kasvattaja on mukana rikastuttamassa leikkiä läsnä ollen ja ohjaten 

 • omien kirjojen ja Lukulumon lisäksi käytätetään kirjastoautoa sekä kunnan kirjaston palveluita 

 

Luonto on yksi oppimisympäristöistämme. Päiväkodin lähettyvillä on iso metsäalue, joka on jokapäiväisessä käytössä päiväkotimme pihan ja koulun kentän lisäksi. Toiminta ulkona ja metsässä on ohjattua ja tavoitteellista, aivan kuten sisätiloissakin. Luonnossa toimiessa opitaan esimerkiksi, miten luontoa suojellaan ja mitä jokamiehen oikeudet pitävät sisällään. Luontoa ja luontoon liittyviä ilmiöitä ihmetellään, tutkitaan ja niistä opitaan yhdessä

Päiväkoti Pellavan ulkopedagogiikkaan liittyvät konkreettiset toimenpiteet: 

 • Jokainen ryhmä käy metsässä vähintään kerran viikossa, osa ryhmistä päivittäin 

 • Nuotiopaikan hyödyntäminen 

 • Luonnonmateriaalien hyödyntäminen sekä luonnon varjeleminen 

 • Aktiivinen, innostava ja läsnä oleva kasvattaja  

 • Viikoittain yhteiset, yhden ryhmän vetämät, pihaleikit päiväkodin pihalla 

 

Kiinnitämme erityistä huomiota päiväkodissamme digikasvatukseen. Digikasvatuksessa pidämme erityisen tärkeänä kasvattajan mahdollistamista ja opastusta lapsen omaailmaisuun ja digitaalisten tuotosten tekemiseen erilaisten sovellusta avulla. Sovellukset ovat arjessa osa leikkiä, liikkumista ja lukemista. Lisäksi sovelluksia hyödynnetään pedagogisessa dokumentoinnissa. Päiväkodin jokaisessa ryhmässä on käytössä Miniverso-vertaissovittelun työmalli, jolla ratkotaan yhdessä lasten kanssa lasten välisiä ristiriitatilanteita. Tuusulan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmat eli Taikakultsun sisällöt nivoutuvat myöskin osaksi arkea päiväkodissamme. 

Päiväkoti Pellavan digikasvatukseen, Miniversoon ja Taikakultsuun liittyvät konkreettiset toimenpiteet: 

 • Medialeikki ja älytaulun oppimistehtävät sekä jokaisesta ryhmästä löytyvät iPadit ja niiden hyödyntäminen osana pedagogista toimintaa 

 • Koko talon Teams- lauluhetket 

 • Miniverso sovitteluseinät erilaisilla teemoilla tekevät näkyväksi, kuinka ristiriitatilanteita on soviteltu  

 • Satudiplomit yhteistyössä kirjaston kanssa 

 


Päiväkodissa järjestettiin Huoltajamessu 1.9.2022