Kiusaamisen ehkäisy ja selvittely

Rusutjärven koulun toimintamalli kiusaamisen ehkäisyssä ja selvittelyissä

Käytämme Rusutjärvellä kiusaamisen ehkäisemiseen ja kiusaamistilanteiden hoitoon Kiva-koulu -menetelmää. Oleellinen asia kiusaamisen ehkäisyssä on tunnetaitojen harjoitteleminen oppilaiden kanssa. Tämä toteutuu jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoaiheisilla oppitunneilla. Sosiaalisten taitojen (tunne-ja vuorovaikutustaidot) harjoittelulla tuetaan oppilaita sekä ehkäisemään konfliktitilanteita että ratkaisemaan niitä rakentavasti. 

Olennaista on myös pitää huolta luokkien ja koko koulun myönteisestä ilmapiiristä sekä siitä, että oppilaat tietävät koulun säännöt ja seuraamukset. Toteutamme Rusutjärvellä myös oppilaiden vahvuuksiin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen keskittyvää positiivista pedagogiikkaa, joka edistää turvallista ja myönteistä ilmapiiriä.

Kiusaamisepäilyn ilmetessä harkitaan, onko kyse yksittäisestä tilanteesta, joka on esimerkiksi luokanopettajan itsensä hoidettavissa vai onko syytä viedä asia koulumme Kiva-vastaavalle. Jälkimmäisessä tapauksessa opettaja täyttää seulontalomakkeen ja toimittaa sen Kiva-vastaavan tehtävää hoitavalle opettajalle. Kynnys asian viemisessä Kiva-käsittelyyn pidetään matalana! Seulontalomakkeen saatuaan, Kiva-vastaava ryhtyy käymään keskusteluja kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa erikseen ja yhdessä. Keskusteluissa sovitaan toimintatapa, joka takaa tilanteen rauhoittumisen ja kiusaamisen lakkaamisen. Menetelmä pitää sisällään myös seurannan, jotta varmistetaan, että muutos on pysyvä. Kiva-tiimin käsittelystä/selvittelyprosessista ollaan aina yhteydessä kaikkien osapuolten huoltajiin.

Puutumme koulussa kaikkiin tietoomme tulleisiin oppilaiden välisiin riita- ja tappelutilanteisiin. Lievemmissä tapauksissa riittää asian keskustelu ja sopiminen osapuolten välillä. Vakavammissa uhkailu- tai väkivaltatapauksissa käytetään kurinpito- ja rangaistuskeinoja. Tarvittaessa asioita käsitellään oppilashuollossa sekä toimitaan yhteistyössä lastensuojelun ja/tai poliisin kanssa.

Oppilaamme vastaavat kaksi kertaa lukuvuodessa seulontakyselyihin, joilla kartoitetaan mahdollisia kiusaamistilanteita. Näiden lisäksi Kiva-koulu organisaatio toteuttaa oman kyselynsä kerran vuodessa. Kiva-koulu -kyselyjen tulokset osoittavat kiusaamista kokeneiden oppilaiden kiusaamisen loppuneen tai ainakin vähentyneen merkittävästi, kun he ovat kertoneet asiasta koulun aikuiselle. On siis erittäin tärkeää, että koulussa saadaan tietää kiusaamisesta.

Kiva Koulu

Yllä olevasta linkistä avautuu kivakoulu.fi-sivuston etusivu.