• Kalliomaan koulu: Mannilantie 43, Järvenpää

Kalliomaan koulu

Logo Kalliomaa

Kalliomaan koulu on avohoidollinen sairaalakoulu, jonka oppilaat ovat lasten- ja nuorisopsykiatrian avohoidon potilaita. Koulussa on oppilaspaikkoja pitkäaikaiseen lukukauden / -vuoden kestävään opiskeluun, sekä kuukauden tukijaksopaikkoja lyhyempään koulunkäyntikykyä tukevaan ja arvioivaan opetukseen. Oppilaspaikat on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat vaarassa pudota koulujärjestelmän ulkopuolelle tai joiden koulukäynti on omassa koulussa kokonaan keskeytynyt. 

Sairaalaopetuksen aikana oppilaat säilyvät omien koulujensa oppilaina. 
 
Koulussa on yksi alakoulun luokka, joka on tarkoitettu 5. ja 6. luokan oppilaille ja kolme yläkoululuokkaa, joissa opiskelee 7.-9. luokkien oppilaita. Osa oppilaista opiskelee vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen päätöksen mukaisesti. Yläkoululuokissa on kuusi pitkäaikaista oppilaspaikkaa ja yksi tukijaksopaikka. Kalliomaan koulu vastaa myös Keskisen Uudenmaan nuorisopsykiatrian päiväyksikön nuorten opetuksesta. Päiväyksiön opetuksen yhteydessä on pieni neljän oppilaan räätälöidyn opetuksen ryhmä, jossa opiskellaan lyhennettyä koulupäivää. 

Toimiva yhteistyö ja samansuuntainen työskentely hoidon kanssa ovat Kalliomaan koulun toiminnan kulmakiviä. Sairaalaopetus on kuntouttavaa opetusta, pyrimme siihen, että oppilaat voisivat opiskella mahdollisimman tavallisen pituista koulupäivää ja koulunkäynti olisi päivittäistä ja säännöllistä.

Kaikessa koulun toiminnassa tähdätään sairaalakoulujakson jälkeiseen elämään ja pyritään antamaan oppilaille keinoja, tietoja ja taitoja tulevaisuutta varten. 

Sairaalakouluun tulevalle oppilaalle tehdään PoL 4a§ päätös sairaalaopetuksesta sekä tarvittaessa voidaan tehdä päätös  PoL 18§ opetuksen erityisjärjestelyistä, joka koskee koulupäivien lyhentämistä terveydellisin perustein.

Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista. Hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään myös muulle erikoissairaanhoidossa olevalle oppivelvolliselle oppilaalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen muutoin ei ole tämän tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista. (PoL 4 a §)

Sairaalakoulun oppilaaksi oton yhteydessä tai myöhemmin lukuvuoden aikana, oppilaalle voidaan tehdä myös päätös Erityisistä opetusjärjestelyistä terveydellisin perustein. (PoL 18§, 3 mom). Koulu arvioi yhteistyössä kodin ja hoidon kanssa koulupäivän pituutta lukuvuoden kuluessa ja tekee tarvittavat muutokset lukujärjestykseen.