Vasun toteuttaminen Pertun päiväkodissa

Lapsi leikkii puun lehdillä


Toimintamme pohjautuu Tuusulan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Päiväkotimme toiminnassa keskeistä on tukea lapsen hyvinvointia. Hyvinvoiva lapsi kokee olevansa arvokas ja ainutlaatuinen. Sallivassa ilmapiirissä lapsi uskaltaa ilmaista mielipiteitään ja toiveitaan, kokea elämyksiä ja tunteita sekä tutkia itseään kiinnostavia ilmiöitä. Leikillisyys ja toiminnalliset menetelmät tuottavat oivaltamisen iloa, mikä tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Keskeisenä arvona on leikki

Lapsi kehittyy ja oppii leikkiessään. Lasten aloitteesta, leikin kautta syntyy mahdollisuuksia oppia vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Tuettu leikki vahvistaa ajattelua ja oppimaan oppimisen valmiuksia, motorisia taitoja ja luovuutta. Kasvattaja tukee lasta leikin valinnassa ja leikkiin sitoutumisessa. Hän on leikissä läsnä mallintaen vuorovaikutusta ja rikastuttamassa leikin sisältöjä. Kasvattaja havainnoi leikkijöitä, pyrkien tavoittamaan lapsen maailman, vastaten lasten aloitteisiin ja tarpeisiin. Kasvattaja on fyysisesti ja emotionaalisesti läsnä siellä, missä leikki on. Hänen tehtävänään muokata oppimisympäristöä yhdessä lasten kanssa leikkiä tukevaksi sekä vahvistaa lasten leikkitaitojen kehittymistä; jotta lapsi oppii leikkiessään, leikin tulee olla lapselle merkityksellistä ja tuottaa hänelle iloa.

Autoleikki

Lapsen hyvinvoinnin lähtökohtana yksikössämme on keskusteleva ja arvostava vuorovaikutus kaikkien päiväkodin toimijoiden kesken. Kiinteä ja avoin vuoropuhelu lapsen huoltajien sekä muiden lapsen elämässä toimivien ihmisten välillä toimii lapsen hyvinvoinnin perustana. Lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi taataan kohtaamalla lapsi sensitiivisesti ja vastaamalla lapsen tarpeisiin ja tunteisiin. Toiminnassamme tuemme ja turvaamme lasten välistä vuorovaikutusta ja vahvistamme lasten tunnetta ryhmään kuulumisesta.   

Lapset maalaavat tikuilla kannon päällä

Metsä oppimisympäristönä

Pertun päiväkodin takana sijaitsee aidattu oma metsä, jossa ryhmät toimivat viikottain. Metsä on meille yksi oppimisympäristö ja lasten kanssa luonossa oleminen vahvistaa itsetuntoa ja luottamusta omiin taitoihin. Ojat, kannot ja kivikot tarjoavat monia mahdollisuuksia motoristen taitojen vahvistamiseen sekä fyysisen kunnon kehittymiseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Kivet, puut ja kolot tarjoavat upeat puitteet omaehtoiselle ja ohjatulle leikille ja rikastavat mielikuvitusta. Metsä tarjoaa upean mahdollisuuden myös hiljentyä ja rauhoittua, pysähtyä omien ajatusten ja hiljaisuuden äärelle.