Rakentamisen luvat

julkisivuMaankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyölupa sekä ilmoitusmenettely. Maa-ainesten ottaminen vaatii maa-aineslain mukaisen luvan, joka haetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisäksi Tuusulan kunnan rakennusjärjestyksessä määrätään muun muassa rakentamisen luvan tai ilmoituksen tarpeesta. Tämä rakennusjärjestys on kuntakohtainen ja siinä määrätään ja ohjataan myös muusta rakentamiseen liittyvistä asioista.

Tarkemmin lupatarpeesta on usein kysytyissä kysymyksissä. 
Myös rakennustarkastajilta voit varmistaa tarvitseeko hankkeesi luvan. Varmistuksen voi tehdä neuvontapyyntönä Lupapiste-palvelussa tai soittamalla tai lähettämällä sähköpostia rakennustarkastajille. Rakennustarkastajien asiakaspalveluajat ja yhteystiedot löytyvät täältä.

Hyödyllisiä linkkejä rakentajille löytyy täältä.

Tutustu esitteeseemme - Rakenna Tuusulaan

frontpage-flip (2)


Mitkä toimenpiteet edellyttävät lupaa?

 

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen laajentamiseen sekä sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen. Rakennuslupa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun vanhaan rakennukseen liittyvä avokuisti muutetaan umpikuistiksi tai rakennuksessa tehdään perusparannus.


Muutostöille tulee silloin hakea rakennuslupa, jos muutoksilla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Esimerkiksi saunan rakentaminen niin sanottuun kuivaan tilaan kuten vaatehuoneeseen ja myös liikehuoneiston jakaminen kahdeksi eri liikehuoneistoksi vaativat rakennusluvan hakemista.


Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Rakennuksen osalla tarkoitetaan huoneistoa, sen osaa kuten askarteluhuonetta, pesutupaa, varastoa tai autotallia. Käyttötarkoitusmuutoksissa otetaan huomioon kaavamääräykset sekä muut rakennuksen ominaisuuksia koskevat määräykset. Loma-asunnon muutos vakituiseksi asunnoksi tarvitsee rakennusluvan lisäksi lähes aina suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamispäätöksen.


Maalämpöjärjestelmän rakentamiseen tarvitaan toimenpidelupa. Pohjavesialueilla saatetaan tarvita ennen toimenpidelupaa jopa vesilain mukainen lupa ja tämän käsittelee Aluehallintovirasto. Myös lasitetun terassin rakentamiseen tarvitaan useimmiten toimenpidelupa. Suuremman lasitetun terassin rakentamiseen voi tarvita jopa rakennusluvan. Tästä on tarkemmin säädetty rakennusjärjestyksessä.


Rakennuksen purkaminen edellyttää aina joko purkamisilmoitusta tai purkamislupaa. Asuinrakennuksen purkamiseen tarvitaan asemakaava-alueella purkamislupa Uutta rakennusta rakennettaessa ja vanhaa purettaessa, purkamisen voi esittää uudisrakennuksen rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Pienpurkajan opas


Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen, kuten kaivaminen, pengertäminen tai maanpinnan korkoerojen olennainen muuttaminen. Myös puiden kaato voi vaatia maisematyöluvan. Tuusulan rakennusvalvonta on laatinut ohjeen siitä, tarvitseeko puiden kaataminen lupaa. Tutustu tähän ohjeeseen.


Aloittaminen ennen rakennus-, toimenpide- tai maisematyöluvan lainvoimaisuutta

Mikäli rakentamisella (esim. valutöihin ryhtyminen) on todella kiire ja hakijalla on valmius ryhtyä rakennustoimenpiteisiin heti lupapäätöksen jälkeen, voidaan töiden aloittamiselle hakea niin sanottua aloitusoikeutta ennen luvan lainvoimaisuutta. Mahdollisten haittojen ja kustannusten korvaamiseksi tulee asettaa vakuus esim. pankkitakaus. Rakentamista et voi kuitenkaan aloittaa heti luvan saatuasi aloittamisoikeudella, jos rakennuslupaan liitetty suunnittelutarveratkaisu / poikkeamispäätös ei ole lainvoimainen rakennuslupaa haettaessa.

Tarkempia tietoja antavat rakennustarkastajat.


Lupaprosessi:


 

Pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija (ARK-rakennussuunnittelija)

Rakennus- tai muun luvan edellyttävä hanke tarvitsee aina pätevän suunnittelijan ja lähes aina myös pääsuunnittelijan. Lähtökohtana voidaan pitää, että uudisrakennus- ja laajennushankkeissa edellytetään pääsuunnittelijaa.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä - asetuksessa on määritelty sekä pääsuunnittelijan että rakennussuunnittelijan pätevyyksistä ja tehtävistä. Suunnittelijan pätevyysvaatimus riippuu rakennushankkeen vaativuudesta. Rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä ja suunnittelijoiden kelpoisuudesta voit lukea täältä.