Aloitteet

Kuntalain 23§:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Aloitteen toimittaminen

Kuntalaisaloitteen voi jättää Kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta. Kuntalaisaloite.fi -sivuilla näkyvät tehdyt aloitteet ja niihin annetut vastaukset. Mikäli aloitteen jättäminen verkkopalvelun kautta ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös kunnan kirjaamoon. 

Aloitteen laatiminen

Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tieto aloitteen käsittelystä sekä pyydetään tarvittaessa lisätietoja. Kunnan on myös ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jotta asia luokiteltaisiin kuntalaisaloitteeksi, sillä täytyy olla merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.

Jos vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista tekee aloitteen valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa, on asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Kuntalain 25§:n mukaan vähintään neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Tällöin valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Hyvä aloite

- on lyhyt ja selkeä sekä helposti luettava
- sisältää asian kannalta vain kaikkein keskeisimmät perustelut ja faktat
- sisältää ehdotuksia mahdollisesta asian etenemisestä
- sisältää aloitteen tekijän yhteystiedot

Aloitteiden selaaminen

Kunnan verkkosivuilta löytyvät kaikki 31.12.2018 mennessä kuntaan jätetyt aloitteet. 1.1.2019 alkaen jätetyt kuntalaisaloitteet löytyvät oikeusministeriön ylläpitämän kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta. 

Kuntalaisaloitteet alkaen 1.1.2019 
Vireillä olevat kuntalaisaloitteet (31.12.2018 mennessä jätetyt aloitteet)
Vireillä olevat valtuustoaloitteet 
Vireillä olevat luottamushenkilöaloitteet

Käsitellyt kuntalaisaloitteet (31.12.2018 mennessä vireille tulleet, joihin annettu vastaus)
Käsitellyt valtuustoaloitteet

Asiakaspalaute 

Mikäli asia ei täytä aloitteen kriteerejä, se voidaan käsitellä asiakaspalautteena. Tuusulan kunnalle voi antaa palautetta sähköisen lomakkeen kautta. Palaute ohjautuu asiakaspalvelupiste Tuusinfoon käsiteltäväksi.