Aloitteet

Kuntalain 23§:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Aloitteen toimittaminen

Kuntalaisaloitteen voi jättää Kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta. Kuntalaisaloite.fi -sivuilla näkyvät tehdyt aloitteet ja niihin annetut vastaukset. Mikäli aloitteen jättäminen verkkopalvelun kautta ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös kunnan kirjaamoon tai asiakaspalvelu Tuusinfoon. 

Aloitteen laatiminen

Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tieto aloitteen käsittelystä sekä pyydetään tarvittaessa lisätietoja. Kunnan on myös ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jotta asia luokiteltaisiin kuntalaisaloitteeksi, sillä täytyy olla merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireilletulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Kuntalain 25§:n mukaan vähintään neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Tällöin valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Ohjeita hyvän aloitteen laatimiseen:

  • otsikosta selviää mitä aloite koskee
  • aloite on lyhyt ja selkeä sekä helposti luettava 
  • sisältää asian kannalta vain kaikkein keskeisimmät perustelut ja faktat 
  • sisältää ehdotuksia mahdollisesta asian etenemisestä 
  • sisältää aloitteen tekijän yhteystiedot

Aloitteiden selaaminen verkkosivuilla

Kunnan verkkosivuilta löytyvät kaikki 31.12.2018 mennessä kuntaan jätetyt aloitteet. 1.1.2019 alkaen jätetyt kuntalaisaloitteet löytyvät oikeusministeriön ylläpitämän kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta. 

Linkkejä aloitesivuille:

Kuntalaisaloitteet alkaen 1.1.2019, kuntalaisaloite.fi -palvelu
Vireillä olevat kuntalaisaloitteet, 31.12.2018 mennessä jätetyt aloitteet, kunnan verkkosivu
Vireillä olevat valtuustoaloitteet  
Vireillä olevat luottamushenkilöaloitteet

Käsitellyt kuntalaisaloitteet (31.12.2018 mennessä vireille tulleet, joihin annettu vastaus)
Käsitellyt valtuustoaloitteet

Asiakaspalaute on eri asia kuin aloite 

Mikäli asia ei täytä aloitteen kriteerejä, se voidaan siirtää käsiteltäväksi asiakaspalautteena. Tuusulan kunnalle voi antaa palautetta sähköisen lomakkeen kautta. Asiakaspalaute ohjautuu asiakaspalvelu Tuusinfoon käsiteltäväksi.