Rakennusaikainen valvonta

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

Rakennustyön viranomaisvalvonta koskee sellaista rakentamista tai toimenpiteitä, jotka edellyttävät lupaa. Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisten toimenpiteiden rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen.

Rakennuslupapäätöksessä on mainittu, mikäli hankkeessa edellytetään aloituskokousta.
Rakennuslupapäätöksessä määrätään kohteeseen tehtävät viranomaiskatselmukset. Tämän lisäksi voidaan määrätä tehtäväksi muita tarkastuksia. Tarkastukset suorittaa yleensä lupapäätöksessä edellytetyt vastaavat työnjohtajat tai suunnittelijat.


 Rakennusaikaisen valvonnan vaiheet - kymmenen askelta loppukatselmukseen:

1.    Lupa on myönnetty
-    Lupapäätös on toimitettu hakijalle.

2.    Vastaavan työnjohtajan nimeäminen
-    Rakennushankkeeseen ryhtyvä eli rakentaja kutsuu Lupapisteessä osapuolet -välilehdellä hankkeeseen vastaavan työnjohtajan. Tämä henkilö hyväksyttää itsensä rakennusvalvonnassa hankkeelle vastaavaksi työnjohtajaksi. Muiden työnjohtajien osalta toimitaan samoin ennen kunkin työvaiheen aloittamista.

3.    Lupaehtojen läpikäyminen
-    Lupapäätös ja siihen liittyvät lupaehdot tulee käydä vastaavan työnjohtajan kanssa läpi.

4.    Rakennusten merkitseminen maastoon
-    Hakijan edustaja esim. vastaava työnjohtaja tilaa rakennusten maastoon merkitsemisen kunnan mittaustoimistolta.

5.    Aloituskokous
-    Aloituskokous tilataan alueen valvontatarkastajalta. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä eli rakentaja.

6.    Rakennustöiden aloittaminen
-    Tässä vaiheessa tulee rakennusluvan olla lainvoimainen.

7.    Erityissuunnitelmien toimittaminen tarkistettavaksi
-    Lupapäätöksessä määrätyt suunnitelmat tulee liittää hankkeelle Lupapisteessä ennen kyseessä olevien töiden aloittamista.

8.    Katselmusten ja tarkastusten pitäminen
-    Rakennustöiden edetessä tilataan päätöksessä edellytetyt katselmukset.

9.    Rakennuksen hyväksyminen käyttöön
-    Ennen kuin rakennuksen voi ottaa käyttöön, tulee tilata viranomaiselta käyttöönottokatselmus.

10.    Loppukatselmus
-    Loppukatselmus tilataan, kun kaikki luvassa esitetyt rakennustyöt on suoritettu.
 
Vastaava työnjohtaja ylläpitää tarkastusasiakirjaa koko hankkeen ajan. Tämä täytetty tarkastusasiakirja toimitetaan rakennusvalvontaan loppukatselmuksen yhteydessä.
 
 
 
 Kaavio valvontaprosessista - kymmenen askelta loppukatselmukseen

Vastaavat työjohtajat

Vastaavan työnjohtajan pätevyysvaatimus riippuu hankkeen vaativuudesta. Mikäli haet ensimmäistä kertaa Tuusulaan rakennustyön vastaavaksi työnjohtajaksi, tulee sinun esittää todistus suorittamastasi tutkinnosta ja selvitys työkokemuksestasi. Työnjohtajiin liittyviä lisätietoja löydät täältä.

Erityissuunnittelijat

Rakennushankkeessa ollessa useita saman alan erityissuunnittelijoita, yksi heistä on nimettävä kokonaisuudesta vastaavaksi erityissuunnittelijaksi. Vastaavan erityissuunnittelijan pitää olla yksi kohteen erityissuunnittelijoista. Ilmoitetun suunnittelijan tulee olla luonnollinen henkilö, joka on suostunut tehtävään. Ilmoitus tehdään kirjallisesti ja siinä on mainittava tarvittavat tiedot suunnittelijan pätevyyden osoittamiseksi. Erityissuunnittelijoihin ja erityissuunnitelmien toimittamiseen liittyviä lisätietoja löydät täältä.

Erityismenettelyt vaativammissa hankkeissa

Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisen vaativassa hankkeessa edellyttää MRL:n 150 d §:n mukaista erityismenettelyä. Tällöin kohteeseen liittyy erityinen riski siitä, että rakenteellisen turvallisuuden, paloturvallisuuden, terveellisyyden tai rakennusfysikaalisen toimivuuden vaatimuksia ei saavuteta tai että kulttuurihistoriallisia arvoja menetetään.