Rakennusaikainen valvonta

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

Rakennustyön viranomaisvalvonta koskee sellaista rakentamista tai toimenpiteitä, jotka edellyttävät lupaa. Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisten toimenpiteiden rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen.

Rakennuslupapäätöksessä on mainittu, mikäli hankkeessa edellytetään aloituskokousta.
Rakennuslupapäätöksessä määrätään kohteeseen tehtävät viranomaiskatselmukset. Tämän lisäksi voidaan määrätä tehtäväksi muita tarkastuksia. Tarkastukset suorittaa yleensä lupapäätöksessä edellytetyt vastaavat työnjohtajat tai suunnittelijat.


Pientalon lupa myönnetty – mitä sitten?

Yhteistyö ja toimet rakennusvalvonnan kanssa luvan myöntämisen jälkeen eli kymmenen askelta loppukatselmukseen:

1.    Lupa on myönnetty

-    Lupapäätös on toimitettu hakijalle.

2.    Vastaavan työnjohtajan nimeäminen

-    Rakennushankkeella tulisi olla vähintään yksi urakoitsijoista tai toimijoista riippumaton ammattilainen, joka katsoisi rakentajan etua.
-    Hankkeeseen ryhtyvä eli rakentaja kutsuu hankkeeseen vastaavan työnjohtajan. Tämä henkilö hyväksyttää itsensä rakennusvalvonnassa hankkeelle vastaavaksi työnjohtajaksi. Hyväksyntä tapahtuu kunnassa käytössä olevan sähköisen asiointikanavan, Lupapisteen kautta. Muiden työnjohtajien osalta toimitaan samoin ennen kunkin  työvaiheen aloittamista.

3.    Lupaehtojen läpikäyminen

-    Hakijan tulee käydä lupapäätös vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan kanssa läpi.

4.    Rakennusten merkitseminen maastoon

-    Hakijan edustaja esim. vastaava työnjohtaja tilaa rakennusten maastoon merkitsemisen kunnan mittaustoimistolta.


5.    Aloituskokous

-    Aloituskokous tilataan alueen valvontatarkastajalta. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä eli rakentaja sekä viranomaisen edellyttämät muut asiantuntijat. Toimita aloituskokouksessa tarvittavat asiakirjat etukäteen erillisen ohjeen mukaisesti.

6.    Rakennustöiden aloittaminen

-    Tässä vaiheessa tulee rakennusluvan olla lainvoimainen.

7.    Rakenne- ja LVI-suunnitelmat

-    Lupapäätöksessä on määrätty toimenpiteet suunnitelmien toimittamisesta ja/tai esittelystä.

8.    Rakentaminen sekä katselmusten ja tarkastusten pitäminen

-    Rakentamisen aikana aloituskokouksessa kirjatut vastuuhenkilöt suorittavat sovitut tarkastukset ja kirjaavat ne rakennustyön tarkastusasiakirjaan.
-    Rakennustöiden edetessä vastaava työnjohtaja tilaa päätöksessä määrätyt ja aloituskokouksessa tai muuten sovitut rakennusvalvonnan katselmukset tai työmaakäynnit.

9.    Rakennuksen hyväksyminen käyttöön

-    Ennen kuin rakennuksen voi ottaa käyttöön, tulee tilata viranomaiselta käyttöönottokatselmus (virallisesti osittainen loppukatselmus).
-    Rakennuksen tulee täyttää turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset. Rakennuksen ja pihan valmiusaste on sovittava rakennusvalvonnan kanssa mahdollisimman ajoissa, mielellään jo aloituskokouksessa.

10.    Loppukatselmus

-    Loppukatselmus tilataan, kun kaikki luvassa esitetyt rakennustyöt on suoritettu.
 
Vastaava työnjohtaja huolehtii siitä, että tarkastusasiakirja on ajan tasalla koko hankkeen ajan. Tarkastusasiakirja on oltava käytettävissä rakennusvalvonnan katselmuksissa ja se toimitetaan rakennusvalvontaan loppukatselmuksen yhteydessä.
 
 Kaavio valvontaprosessista - kymmenen askelta loppukatselmukseen

Huomioitavaa

Vastaavat työjohtajat

Vastaavan työnjohtajan pätevyysvaatimus riippuu hankkeen vaativuudesta. Mikäli haet ensimmäistä kertaa Tuusulaan rakennustyön vastaavaksi työnjohtajaksi, tulee sinun esittää todistus suorittamastasi tutkinnosta ja selvitys työkokemuksestasi. Työnjohtajiin liittyviä lisätietoja löydät täältä.

Erityissuunnittelijat (ilmanvaihto-, vesilaitteisto-, rakenne-, pohjarakenne-, sähkö-, lämmityslaitteistosuunnittelija ym.)

Tarkista, että pääsuunnittelija on huolehtinut erityissuunnittelijoiden ilmoittamisesta rakennusvalvontaan. Rakennushankkeessa ollessa useita saman alan erityissuunnittelijoita, on yksi heistä nimettävä kokonaisuudesta vastaavaksi erityissuunnittelijaksi. Vastaavan erityissuunnittelijan pitää olla yksi kohteen erityissuunnittelijoista. Ilmoitetun suunnittelijan tulee olla luonnollinen henkilö, joka on suostunut tehtävään. Ilmoitus tehdään kirjallisesti ja siinä on mainittava tarvittavat tiedot suunnittelijan pätevyyden osoittamiseksi. Erityissuunnittelijoihin ja erityissuunnitelmien toimittamiseen liittyviä lisätietoja löydät täältä.

Erityismenettelyt vaativammissa hankkeissa

Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisen vaativassa hankkeessa edellyttää MRL:n 150 d §:n mukaista erityismenettelyä. Tällöin kohteeseen liittyy erityinen riski siitä, että rakenteellisen turvallisuuden, paloturvallisuuden, terveellisyyden tai rakennusfysikaalisen toimivuuden vaatimuksia ei saavuteta tai, että kulttuurihistoriallisia arvoja menetetään.