Luvan mukaiset erityissuunnitelmat

Lupapäätöksessäsi mainitaan, vaaditaanko kohteeseen erityissuunnitelmia. Riippuen rakennus- tai muutostoimenpiteestä vaaditut erityissuunnitelmat voivat olla:

 • pohjatutkimus ja perustamistapalausunto
 • rakennesuunnitelmat
 • ilmanvaihtolaitteiden suunnitelmat
 • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden suunnitelmat
 • erillinen piha-alueiden istutussuunnitelma
 • pintavesisuunnitelma

Rakennusvalvontaviranomainen voi aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana vaatia erityissuunnitelmien ja selvityksien toimittamisesta vaikka lupapäätöksessä ei suunnitelmia olisi vaadittu. Kaikki erityissuunnitelmat tulee olla suunnittelijan allekirjoittamia ja niistä tulee ilmetä suunnittelijan koulutus pätevyyden arvioimiseksi.

MRL 134 a §


 

Suunnitelmien toimittaminen: 

 • Erityissuunnitelmat tulee toimittaa Lupapisteeseen tarkastettavaksi ennen ko. työhön ryhtymistä.

Kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmissa, iv-suunnitelmissa sekä piha-alueiden istutus- ja pintavesisuunnitelmissa tulee olla suunnittelijan allekirjoituksen lisäksi hankkeen pääsuunnittelijan sähköinen allekirjoitus. Rakennesuunnitelmissa tulee olla suunnittelijan allekirjoitusten lisäksi vastaavan rakennesuunnittelijan sähköinen allekirjoitus.

Erityissuunnitelmien toimittaminen Tuusulan rakennusvalvontaan  (2015, pdf-dokumentti).

Rakennesuunnitelmat

 • Kohteen vastaava rakennesuunnittelija hyväksyttää henkilökohtaisesti rakennesuunnitelmat tarkastusinsinöörillä. Muista varata aika etukäteen.

Ilmanvaihtolaitteiden suunnitelmat

 • Suunnitelmat tarkastaa valvontatarkastaja aluejaon mukaisesti.

Vesi- ja viemärilaitteiden suunnitelmat

 • Vesi- ja viemärilaitteiden suunnitelmat tarkastaa vesihuoltolaitoksen vesihuoltopäällikkö, mikäli rakennus liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Mikäli kiinteistöllä on oma jätevesijärjestelmä (haja-asutusalue) suunnitelmat tarkastaa oman alueen valvontatarkastaja. Suunnitelmissa tulee olla suunnittelijan sekä hankkeen pääsuunnittelijan sähköiset allekirjoitukset.

Muut erityissuunnitelmat

 • Piha-alueiden, istutus- ja pintavesisuunnitelman liitetään Lupapisteeseen. Suunnitelmissa tulee olla suunnittelijan sekä hankkeen pääsuunnittelijan sähköiset allekirjoitukset.

Rakennusaikaisesta valvonnasta vastaavat henkilöt.

Vesihuoltopäällikön yhteystiedot.


 

Valvontatarkastajien aluejako

Tuusula on jaettu kahteen alueeseen valvontatarkastajien työnjaon osalta, Etelä- ja Pohjois-Tuusulaan. Tarkempia tietoja valvontatarkastajien aluejaosta saat rakennusvalvonnasta.

Etelä-Tuusulan valvontatarkastaja

Pohjois-Tuusulan valvontatarkastaja