Organisaatio

Tuusulan kunnan hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa johtaa pormestari. Pormestari on päätoiminen luottamushenkilö. Tuusulan pormestarina toimii Kalle Ikkelä. Apulaispormestareina toimivat Arto Lindberg ja Anna Yltävä.  

Kunnan johtava viranhaltija ja operatiivisen toiminnan johtaja on kansliapäällikkö. Kansliapäällikkö johtaa ja kehittää kunnan toimintaa pormestarin alaisuudessa ja johtaa kunnanjohto-toimialaa. Tuusulan kunnan kansliapäällikkönä toimii Reijo Siltala.

Kunnan palveluorganisaatio muodostuu kunnanjohdosta, jonka alla toimii kolme toimialuetta: yhteisten palvelujen toimialue, kasvun ja ympäristön toimialue ja sivistyksen toimialue. Seuraavat toimialuejohtajat vastaavat toimialueensa toiminnasta ja taloudesta sekä johtavat ja kehittävät toimintaa kansliapäällikön alaisuudessa.

  • Yhteisten palvelujen toimialuetta johtaa henkilöstöjohtaja Satu Kuivasto.
  • Kasvun ja ympäristön toimialuetta johtaa kuntakehitysjohtaja Pirjo Sirén.
  • Sivistyksen toimialuetta johtaa sivistysjohtaja Tiina Simons.

Edellä mainittujen toimialueiden lisäksi kunnanjohdossa kansliapäällikön alaisuudessa vastataan kuntastrategiasta, edunvalvonnasta, omistajaohjauksesta, kuntayhteistyöstä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, osallisuudesta, viestinnästä ja kansainvälisestä toiminnasta.

Toimialueet jakautuvat edelleen palvelualueisiin.

Lisäksi Tuusulan kunnan organisaatioon kuuluvat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelualue ja Tuusulan vesihuoltoliikelaitos. Keski-Uudenmaan ympäristökeskusta johtaa ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom.

Tuusulan vesihuoltoliikelaitosta johtaa liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari.

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kunnanhallituksen konsernijaosto, lautakunnat, jaostot ja johtokunnat. Ne on esitelty kohdassa "Päätöksenteko".

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta vastaa Keski-Uudenmaan sote -hyvinvointialue.