Anttilanranta

Anttilanranta_pohjoiseen

 

ANTTILANRANTA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS

Suunnittelualue sijaitsee Paijalassa, Tuusulanjärven länsirannalla, noin kaksi kilometriä Tuusulan keskustasta pohjoiseen.

Asemakaavan suunnittelualuetta on laajennettu vähäisesti, josta johtuen asemakaavatyö tulee uudestaan vireille ja siitä on laadittu uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tässä Anttilanrannan ensimmäisessä asemakaavassa on mukana Paijalantie, Rantaniityntie ja näiden välinen alue sekä Hankkijantien ja Santakupankujan yhteydestä vähäisesti olevien liikenneväylien lievealueita. Kaikki aiemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavaluonnoksesta saadut mielipiteet otetaan huomioon jatkosuunnittelussa.

Tuusulan kunnanvaltuusto on 7.12.2015 § 178 hyväksynyt Anttilanrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavan yhteydessä hyväksyttiin kortteleiden 8090 - 8094 sitova tonttijako. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 1.12.2016 valituksen, joka oli tehty kunnanvaltuuston päätöksestä. Kaava sai lainvoiman 18.1.2017
 

Liitteet:

Selostus

OAS

Ajantasakaava

Yleissuunnitelma 1:10 000

Yleissuunnitelma 1:4000

Anttila on meidän -liikkeen suunnitelma

Kyläläisten suunnitelma

Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta

Meluselvityksen päivittäminen Anttilanrannan alueella

Tärinäselvitykset, Ramboll

Maaperätiedot

Tuusulan Anttilanrannan luontoselvitys

Tuusulan kaava-alueiden liito-oravaselvitys, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy

Tuusulan länsirannan virkistyssuunnitelma, Byman ja Ruokonen

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu

Maanomistuskartta ja käynnistämissopimukset

OAS vastineet

Luonnoksen palaute ja vastineet

OAS 2013 vastineet

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Kaavamääräysten värikartta

Havainne

Havainne ilmakuvalla

Havainnekuvat

Asemakaavan seurantalomake

 

 

Kaavan valmistelijan yhteystiedot