Förvaltning och beslut

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, med dess 51 medlemmar, utövar den högsta verkställande makten i Tusby kommun. Ledamöter och suppleanter väljs vid kommunalvalet vart fjärde år.

Fullmäktige fastställer kommunens ekonomi och finansiering samt den procentuella skattesatsen och de allmänna grunderna och garantierna för avgifter. Fullmäktige fastställer strukturen för kommunstyrelsen, nämnder och deras befogenheter och godkänner nödvändiga föreskrifter. Fullmäktige utser folkvalda representanter och de viktigaste befattningshavarna.

Med hjälp av årsredovisningen och förvaltningsberättelsen samt revisionsutskottets utvärderingsrapport bedömer fullmäktige hur kommunala ärenden har förvaltats.

Ordförande i Tusby kommunfullmäktige är Arto Lindberg, vice ordförande är Mika Mäki-Kuhna och andre vice ordförande är Jari Anttalainen.

Representanterna för Tusby är uppdelade enligt följande politiska partier:

  • 14 Samlingspartiet
  • 11 TuPu
  • 8 Sannfinländarna
  • 8 Socialdemokratiska partiet
  • 4 Centerpartiet
  • 3 Gröna förbundet
  • 1 Vänsterförbundet
  • 1 Svenska folkpartiet i Tusby fullmäktige grupp
  • 1 Kristdemokraterna.

Kontaktuppgifter till representanterna finns på de finskspråkiga sidorna.

Kommunstyrelsen

Utöver kommunfullmäktige har också kommunstyrelsen stor makt i kommunen. Kommunstyrelsen förbereder och genomför de ärenden som fullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen ansvarar också för administrationen av kommunförvaltningen. Kommunstyrelsen bevakar kommunens intressen och för kommunens talan.

Tusby kommunstyrelse har 13 medlemmar, som fullmäktige har valt ur olika politiska partier. Kommunstyrelsens mandatperiod är två år. Ordförande för Tusby kommunstyrelse är Kalle Ikkelä som även är borgmästare för Tusby kommun. Kommunens biträdande borgmästare är Tuija Reinikainen för utbildningssektorn och Jari Immonen för stadsmiljön och kommunutvecklingen. Biträdande borgmästarna är ordförande för sektornämnderna och viceordförande i kommunstyrelsen. Borgmästaren är heltidsanställd och biträdande borgmästarna är deltidsanställda förtroendevalda. Kommunfullmäktige väljer borgmästare och biträdande borgmästare för en mandatperiod som sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod.

Borgmästarens e-postadress skrivs enligt fornamn.efternamn@tuusula.fi.

Nämnderna

Utöver kommunfullmäktige och kommunstyrelse har kommunerna även nämnder vars uppgift är att verka i nära anslutning till serviceproduktion samt leda och övervaka tjänsteproduktionen inom kommunen. Nämnderna är organ som är underställda kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige bestämmer hur många nämnder kommunen har och väljer ledamöterna i nämnderna. De enda obligatoriska nämnderna i kommunerna är revisions- och centralvalsnämnden. Nämndernas mandatperiod är fyra år.

I Tusby finns följande nämnder: kommunala revisionsnämnden, centralvalsnämnden, nämnden för kommunutveckling, kulturnämnden, utbildningsnämnden, nämnden för välfärd och hälsa, tekniska nämnden samt Mellersta-Nylands miljönämnd som verkar regionalt.

Kommunförbund i Finland