Tusby kommuns kartor och geodataservice

Du kan skicka frågor om geodata till adressen paikkatieto@tuusula.fi. Servicepriserna bestäms i enlighet med den prislista som gäller för närvarande.

 

Kartor och material

Tusby kommun producerar och säljer baskartor över planområdet, aktuell detaljplan samt guidekartor. Materialet kan ses i Tusby kartservice. Dessutom finns garnisonsområdets flygbilds- och laseravsökningsmaterial från år 2015 att tillgå.  

Förfrågningar: markus.hakalin@tuusula.fi

 

Information om fixpunkter

Du kan vända dig till Tusby kommun när du vill ha ytterligare information om följande fixpunkter:  

 • ETRS-GK25 (EPSG: 3879): E3-klassens planfixpunkter och E5-klassens åtkomstpunkter  
 • N2000 (EPSG: 3900): IV-klassens punkter och V-klassens åtkomstpunkter

Förfrågningar: mikko.kantonen@tuusula.fi

 

Kopierings- och utskriftstjänster samt officiella register- och kartutdrag

 

Kundtjänsten i Tusby kommunhus (Hyryläntie 16, 04301 Tusby) erbjuder dig kopierings- och utskriftstjänster samt säljer officiella register- och kartutdrag.

Hos kundtjänst kan du köpa utskrifter i svartvitt eller färg i olika storlekar samt kopiera ditt eget material. Du kan behöva officiella register- och kartutdrag som bilagor för t.ex. bygglov. Med sådana dokument avses t.ex. utdrag ur baskartor, detaljplaner och fastighetsregister samt lagfarts- och gravationsbevis. 

Förfrågningar: rakennusvalvonta@tuusula.fi

 

Kommunregisterdata

Tusby kommun samlar in många sorters registerdata i sin verksamhet. Till exempel kan data om bygglov-, byggnads-, fastighets- och detaljplansregister köpas avgränsat för olika syften. Fastigheternas ägaruppgifter lämnas inte ut från kommunen. Du kan vända dig till Lantmäteriverket vid frågor om ägaruppgifter.

Förfrågningar: paikkatieto@tuusula.fi

 

Fastställande av byggplatsens areal

Du kan be kommunen om en kalkyl över arealen till en byggplats som gäller en fastighet inom ett detaljplaneområde i Tusby. Kalkylen beräknas utifrån fastighetsgränser och detaljplan.  

Förfrågningar: tiina.o.aalto(at)tuusula.fikalle.hotti@tuusula.fi

 

Mättjänster

Vi erbjuder även lantmäteritjänster, som inkluderar rågångsförrättningar för fastigheter på detaljplaneområdet samt byggnadstillsynsmätningar. Rågångar på områden utanför detaljplanen utförs av Lantmäteriverket. Byggnadstillsynsmätningarna specificeras i byggnadsloven för byggnader och jordvärmebrunnar:

 • utmärkning av byggnadens plats och höjdläge
  • kan utföras när planritning och grundplaner har levererats till kommunen och byggnadslov har utfärdats
 • lägessyn
  • kan utföras då byggnadens grunder är färdiga eller när jordvärmebrunnen är på plats

Byggnadstillsynsmätningarna ingår i bygglovsavgiften. Mätningarnas leveranstid är två veckor från beställning.  

Förfrågningar och beställningar: tiina.o.aalto(at)tuusula.fikalle.hotti@tuusula.fi

 

Tusby karttjänst

Tusby karttjänst ger dig möjligheten att bläddra i kartor, där du kan granska olika geodatamaterial. I tjänsten finns bland annat en guidekarta och kommunens tjänster. I karttjänsten kan du också lokalisera din egen plats med en mobilutrustning.  

 

Övrig information om Tusby kommuns geodata

Geodata-applikationer

Tusby kommun använder följande applikationer för att producera och hantera geodata:  

 • MicroStation och StellaMap
 • FactaGis och Facta Kuntarekisteri
 • FME.

 

Gränssnittstjänst

Tusby kommun har en extern WMS-gränssnittstjänst. Med hjälp av gränssnittet kan det material som finns i Tusby karttjänst ses i den egna geodata-appen. Tjänsten är avgiftsbelagd och förutsätter användningstillstånd eller avtal för kartmaterialet.  

Förfrågningar: paikkatieto@tuusula.fi

Nivåkoordinat- och höjdsystem

Tusby kommuns officiella system är:  

 • ETRS-GK25 (EPSG: 3879)
 • N2000 (EPSG: 3900)

Kommunens gamla system var Tusby VVJ-nivåkoordinater fram till år 2014 och N43-höjdsystem fram till år 2015. Det finns konverteringsparametrar för modifiering mellan de gamla och nya systemen.

Förfrågningar: paikkatieto@tuusula.fi

 

3D-stadsmodell

Du kan bekanta dig med Tusby kommuns 3D-stadsmodell i CityPlanner-appen. I appen kan du granska kommande planeringsprojekt i Tusby.  

Förfrågningar: mikko.kantonen@tuusula.fi