Tillstånd för byggande

Tillstånd som regleras av markanvändnings- och bygglagen är

• bygglov
• åtgärdstillstånd
• rivningslov
• tillstånd för miljöåtgärd samt
• anmälningsförfarande.

För att ta prover ur marken krävs ett tillstånd enligt marktäktslagen. Tillståndet ansöker man om hos Mellannylands miljöcentral.

Tusby kommuns byggnadsordning bestämmer bland annat behov om bygglov eller anmälan. Denna byggnadsordning är kommunspecifik och i den bestäms och styrs frågor som anknyter till byggande. Byggnadsordningen är på finska.


Behövs tillstånd?

Bygglov behövs för att uppföra en byggnad. Bygglov behövs också när man bygger ut en byggnad samt för sådant reparations- och ändringsarbete som är jämförbart med att uppföra en byggnad. Bygglov behövs till exempel när en öppen veranda tillhörande en gammal byggnad ska göras om till en inbyggd veranda eller om man utför en totalrenovering i byggnaden.

Bygglov behövs för ändringsarbeten, om ändringarna kan inverka på säkerheten för de som använder byggnaden eller påverka deras hälsa. Att bygga en bastu i ett så kallat torrt utrymme såsom klädkammare och även uppdelning av affärslokal i två olika lokaler kräver att man gör en ansökan om bygglov. 

Bygglov behövs om användningssyfte i byggnaden eller en del av den ändras väsentligt. Med byggnadsdel avses lokal, del av den såsom hobbyrum, tvättrum, förråd eller garage. I ändring av användningssyfte tas hänsyn till planbestämmelser samt förordningar som rör byggnadens egenskaper. Bygglov krävs också då en fritidsbostad ska börja användas som åretruntbostad eller om bostaden börjar användas som kontor eller tvärtom. 

Ett åtgärdstillstånd behövs för att bygga ett jordvärmesystem. På grundvattenområden kan man behöva åtgärdstillstånd enligt vattenlagen vilket handhas av Regionförvaltningsverket. Om man vill glasa in en veranda behövs oftast ett åtgärdstillstånd. För en större inglasad veranda kan man till och med behöva ett bygglov. Detta finns reglerat mer detaljerat i byggnadsordningen. Byggnadsordningen är på finska.

Att riva en byggnad kräver alltid antingen en rivningsanmälan eller ett rivningslov. Att riva ett bostadshus kräver ett rivningslov inom detaljplaneområdet. Rivning som ska utföras i samband med en ny byggnad, behandlas i samband med bygglovsansökan för den nya byggnaden.

Tillstånd för miljöåtgärder behövs för åtgärder som förändrar landskapet, till exempel grävning, terrassering eller väsentlig förändring av markytans höjdnivåer. Även trädfällning kan kräva tillstånd för miljöåtgärd. Tusby byggnadstillsyn har utarbetat riktlinjer för när man behöver tillstånd för trädfällning. Dessa är på finska.


Huvudplanerare:

Ett projekt som kräver bygglov eller något annat tillstånd kräver alltid en kompetent planerare och alltid en huvudplanerare. Man kan som utgångspunkt ha att man vid nybyggnationer och utbyggnader behöver en huvudplanerare. Huvudplanerarens uppgift är att ansvara för planeringens helhet och dess kvalitet. Man kan säga att huvudplaneraren är byggherrens ytterst ansvarige och det är bra att anställa denne i ett så tidigt stadie som möjligt. Huvudplaneraren har en viktig roll vid elektronisk tillståndshantering.

Mindre byggåtgärder förutsätter ofta anmälningsförfaranden. De åtgärder som kan vidtas med anmälningsförfarande framgår av byggnadsordningen. Byggnadsordningen är på finska.

I avsnittet Vanliga frågor finns mer detaljerad information om när man behöver tillstånd. De vanliga frågorna är på finska.

Du kan även får svar från byggnadsinspektörerna om du behöver tillstånd för ditt projekt. Detta kan man göra som en rådförfrågan via tjänsten Lupapiste eller genom att kontakta byggnadsinspektörerna via e-post eller telefon. Du hittar expeditionstider och kontaktuppgifter till byggnadsinspektörerna här.