Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynen är en myndighetsuppgift. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska med tanke på det allmänna intresset övervaka byggandet och se till att planerna följs samt för sin del övervaka den bebyggda omgivningen. Markanvändnings- och bygglagen och -förordningen samt flera bestämmelser och förordningar styr byggandet och byggnadstillsynen.

Tusby byggnadstillsyn hanterar alla tillståndsärenden elektroniskt via tjänsten Lupapiste.