Byggande utanför detaljplaneområden

Om man till exempel vill bygga ett nytt eller ersättande bostadshus utanför detaljplaneområdet, ändra byggnadens användningsändamål eller bygga ut befintlig bostad, ska man ansöka om avgörande om planeringsbehov hos Tusby planläggning. I avgörandet om planeringsbehov beaktas förutsättningarna för att bygglov ska beviljas. Först efter att ett positivt beslut har trätt i kraft kan man ansöka om bygglov till projektet. Ett byggprojekt som fordrar avgörande om planeringsbehov kan ifall man avviker från bestämmelserna, även fordra ansökan om undantagsbeslut. 

Tusby planläggningschef är den som fattar beslut gällande undantagsbeslut i detaljplanområde. Generalplanerare fattar beslut gällande avgörande om planeringsbehov utanför detaljplanområde. Man kan överklaga om beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol. Beslutet taget av Helsingfors förvaltningsdomstol kan sedan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.