• Plannläggning och markanvändning

Planläggning och markanvändning

Med planläggning avses planering av markanvändning, med vilken man styr samhällsstrukturen och anpassar olika mål till varandra. Med planläggning vill man skapa förutsättningar för en god och fungerande livsmiljö. I planen reserveras områden bland annat för bebyggelse, arbetsplatser, tjänster, skydd, rekreation samt lant- och skogsbruk. Markanvändnings- och bygglagen och till den hörande förordning styr planering av markanvändning samt byggande i Finland.  

Planerna visas upp på kartor och de är planer med rättsverkningar. Utöver plankartan ingår i planerna även för-klaring av markeringar, planbestämmelser samt förklaringsdel där man beskriver planens innehåll, utgångspunkter, mål, utredningar samt konsekvenser mer detaljerat. 

Information om kommande planer 

Aktuella planer i Tusby hittar du på planläggningens webbplats - du kan bekanta dig med gällande detaljplaner och delgeneralplaner på Tusby karttjänst. Innehållet är endast på finska.  

I kommunen publiceras en gång om året en planläggningsöversikt på finska, där man berättar om kommande och aktuella planprojekt. Planens anhängiggörande kungörs i pressen och på webben. För ytterligare information, kontakta de för projektet utnämnda ansvariga personerna. 

Ytterligare information: Anne Olkkola, planläggningschef